Bemærkninger til vandforsyningsplan

DN Sorø har d. 27. juli 2021 fremsendt sine bemærkninger til det fremlagte udkast til vandforsyningsplan for Sorø Kommune for 2021-2035, tryk på nedenstående knap for at læse det fremsendte høringssvar.Lokalplan får ros af DN Sorø

Læs DN Sorøs høringssvar til Sorø Kommunes  udkast til lokalplan for Pilegårstrekanten i Dianalundved at klikke nedenfor.Høringssvar til Region Sjællands udkast til Råstofplan 2020

DN Sorø har d. 9. december 2020 sendt sine kommentarer til Region Sjællands udkast til råstofplan.

Af kommentarerne fremgår det bl.a., at vi finder det problematisk, at Regionens udpegninger af interesseområder til råstofgravning, kan være i strid med EU's habitatdirektiv.

Læs videre ved at trykke på knappen nedenfor.


Billede fa Munke Bjergby grusgraven kommer


Naturpolitik, klimamål og boldbane

DN Sorø har fremsendt en længere kommentar til Sorø Kommunes udkast til kommuneplan, hele kommentaren kan læses her.

DN Sorø har fremsendt et læserbrev til de lokale medier om kommentarerne generelt og om den planlagte  udlægning af et areal øst for Skolevej (boldbanen) til punkthuse på maximalt 4 etager.

Se læserbrevet ved at trykke på knappen nedenfor.


Boldbanen ved Næstvedvej d. 11. september 2019 Rolf Lehrmann

Høringssvar SK 62 - Sorø Gymnastikefterskole, Topshøj

Sorø Kommune har sendt et udkast til lokalplan SK 62 vedr. Sorø Gymnastikefterskole i offentlig høring. På den baggrund har DN Sorø fremsendt en række kommentarer, læs nedenfor.DN Sorøs høringssvar til Region Sjællands indledende høring vedr. Råstofplan 2020

DN Sorø har, som det fremgår i vores høringssvar til Region Sjællands indledende høring vedr. Råstofplan 2020, stadig fokus på, at området vest for Parnasvej skal friholdes for indvindingsovervejelser, dvs. tages ud af Råstofplanen som interesseområde.


Kort over råstofgrave- og interesseområder


Høringssvar til Visions- og Strategiplan 2022

DN Sorø har afgivet høringssvar til Sorø Kommunes forslag til Vision- og Strategiplan 2022, se høringssvaret ved at trykke på knappen nedenfor.


Høringssvar til Lokalplan SK 60 - Rørstensgården

DN Sorø har afgivet høringssvar til Sorø Kommunes forslag til SK 60 – Boligområdet Rørstensgården på Frederiksberg, se høringssvaret ved at trykke på knappen nedenfor.


Høringssvar Grundvand

DN Sorø har afgivet høringssvar til Sorø Kommunes Grundvandsredegørelse og Sorø Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse som begge er i høring, se høringssvaret ved at trykke på knappen nedenfor.


Høringssvar til forslag til lokalplan SK 58

Sorø Kommune har udsendt forslag til en ny lokalplan, SK 58 for et erhvervsområde ved Centervej. I forlængelse heraf har DN Sorø fremsendt nedenstående bemærkninger og indsigelser.

 

 

 


Hele læbæltet ved Elmebjergvej er fjernet

Efter fjernelse af beplantningsbæltet ved Elmebjergvej/Centervej


Høringssvar til justering af Natura 2000 områder i Sorø Kommune

Miljø- og Fødevareministeriet har via Miljøstyrelsen udsendt sit forslag til justerede Natura 2000-områdegrænser, som er i offentlig høring i perioden 28. september 2017 til 3. januar 2018.
DN Sorø har d. 30. december fremsendt sine kommentarer til de tre områder i Sorø kommune der er berørt af justeringerne.

Læs videre ved at trykke på knappen nedenfor.


Hasselmusen, Sorø Kommunes ansvarsart


Høringssvar Sorø Camping

Sorø Kommune har et kommuneplantillæg i offentlig høring, som udvider overnatningskapaciteten på Sorø Camping fra 200 til 212 campingenheder. Hertil har DN Sorø nedenstående kommentar.Høringssvar Kongskilde

Sorø Kommune har indledt ny planlægning for Kongskilde Friluftsgård og har derfor bedt om kommentarer inden udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg.

Ved at klikke på knappen nedenfor kan man se DN Sorøs høringssvar.


Kongskilde Rolf Lehrmann

Høringssvar til Natura 2000 handleplaner

Sorø Kommune har sendt naturhandleplaner for kommunens Natura 2000-områder 2016 – 2021 i offentlig høring med opfordring til at indgive høringssvar. I forlængelse heraf har DN Sorø nedenstående kommentarer.Høringssvar vedr. udkast til affaldsregulativ.

DN Sorø vil gerne bakke op om, at der med affaldsregulativet nu bliver sortering af affald ved de enkelte husstande. Det vil betyde bedre cirkulering af resurser - og er et skridt på vejen imod en cirkulær økonomi.

Læs videre om DN Sorøs høringssvar ved at trykke på knappen nedenfor.


Forslag til affaldsstativer

Høringssvar vedr. Kultur og Fritidspolitikken 2017-2018

DN Sorø har med interesse læst Sorø Kommunes udkast til Kultur- og Fritidspolitik for 2017-2018 (udkastet kan ses her)

Udkastet er bl.a. båret af en vision om ”En nyskabende formidling af kommunens herligheder, der inspirerer borgere og turister til at gå på opdagelse i den lokale natur, kultur og historie”

Se DN Sorøs høringssvar ved at klikke på knappen nedenfor.

 


Fra forsiden af Sorø Kommunes Kultur og Fritidspolitik 2017-2018

SK 51 - lokalplan for Banevej 30

Danmarks Naturfredningsforening i Sorø har fremsendt høringssvar til Sorø Kommunes forslag til lokalplan SK 51 - Banevej 30, 4180 Sorø.


Banevej 30 - lokalplan SK 51 Rolf Lehrmann

Høringssvar fra DN Sorø til udkast til forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven

Sorø Kommune har fremsendt et høringssvar til ​ændringen af naturbeskyttelsesloven uden at være inviteret hertil, idet forslaget kun er sendt i høring hos KL. På den baggrund fremsender DN Sorø hermed et høringssvar, for dermed at nuancere billedet af de lokale ønsker til søbeskyttelsen.


Solnedgang over Sorø Sø Rolf Lehrmann

Value cannot be null. Parameter name: source