Bemærkninger til vandforsyningsplan for Sorø Kommune.

Vandforsyningsplanen beskriver, hvordan vandforsyningen i Sorø Kommune er tilrettelagt, og hvordan den skal udvikles, så det sikres, at alle borgere har adgang til rent drikkevand. (Se Kommunens oplæg til vandforsyningsplan her)

DN Sorø noterer med tilfredshed, at der nu bliver lavet en samlet beskrivelse af den eksisterende vandforsyning og der sættes mål for udviklingen. Men vi kan desværre konstatere, at der lægges mere vægt på den beskrivende del end på den handlingsanvisende.

Grundlæggende finder DN Sorø, at planen har for lidt fokus på, hvad Sorø Kommune vil gøre, når der er konstateret ”miljøfremmede stoffer” i drikkevandsboringer i Bjernede, Dianalund, Fjenneslev, Frederiksberg, Munke Bjergby, Ruds Vedby og Sorø. Og i forlængelse heraf forbløffer det også, at planen umiddelbart efter (s26) konstaterer, at grundvandsressourcen har en god kvalitet.

Flere og flere målinger i Sorø viser altså rester af sprøjtegifte. Hvis denne tendens fortsætter, så har vi virkelig et alvorligt problem og kigger ind i en fremtid, hvor vi ikke kan forsyne Sorøs borgere med rent drikkevand, uden at det først skal igennem en kemisk rensning. Det skal der da gøres noget ved.

Vi har behov for, at Sorø Kommune speeder op og sikrer pesticidfri erhvervsmæssig drift i alle boringsnære BNBO-områder, ligesom kommunen bør opfordre borgerne til at stoppe brugen af sprøjtegifte og problematiske træbeskyttelsesmidler på deres arealer, opfordre de handlende til fjerne sprøjtegifte fra hylderne og naturligvis helt undlade selv at bruge det på kommunale arealer. I den forbindelse virker det ansvarsløs, at Sorø Kommune i foråret har besluttet at bruge sprøjtegift til bekæmpelse af japansk pileurt på egne arealer. Vi har behov for en giftfri drift og adfærd.

Og skal udviklingen for alvor vendes, bør kommunen i høj grad også se på de arealer, hvor vores grundvand dannes. De såkaldte indvindingsoplande, som skal kortlægges og beskyttes yderligere mod erhvervsmæssig giftsprøjtning. For særligt sårbare oplande, hvor grundvandet er særligt udsat, kan det f.eks. betyde, at landbrug skal udfases og erstattes af natur mv.

Derudover vil vi komme med eksempel på 6 jordforurenede områder i Sorø Kommune, der endnu ikke er medtaget i Regionens strategi mod jordforurening, men som kan udgøre en risiko for grundvandet. - Og der findes desværre sikkert flere eksempler

  1. Korkfabrikgrunden i Pedersborg (Fuldbyvej 4, Sorø). Vi har gentagne gange set eller fået rapporteret, at der udsivning i grøfter umiddelbart op til Tuelsø med væsker, der ligner maling og lugter kemisk.

  2. Sjællands Lastvognsophug (Hestehavevej 4) har et større uafdækket deponi med byggematerialer, der er PCB-forurenet. Deponiet stammer fra nedrivning af Frederiksberg Skole. Vi ved ikke om PCB kan gå i grundvandet, men det er forhold, som bør vurderes.

  3. Den tidligere gummifabrik i Stenlille (Tjørntvedvej 4). Her er massiv forurening bl.a. med olie, PAH, phenol og chloroform.

  4. Den tidligere fabriksgrund fra Dansk Cykelmateriel (Sværdsholtevej 3 i Vedde). Fabrikken havde et galvaniseringsanlæg og grunden er bl.a. forurenet med tungmetaller, chrom og cyanid.

  5. Den meget store tidligere losseplads ved Løng (Kalundborgvej, nord for Sorø) der er afdækket med jord, men kan tænkes at forurene grundvandet.

  6. Den tidligere losseplads på Skælskørvej i Lynge Eskildstrup (nu Bjerget), der er afdækket med jord, men som på sigt kan udgøre en risiko for grundvandet.

DN Sorø opfordrer til mere handling nu. For selvfølgelig skal vores efterkommere også have glæde af rent drikkevand, direkte fra Sorøs undergrund.

Hilsen
Niels Hilker
formand for DN Sorø

(høringssvaret fremsendt til Sorø Kommune og til den lokale presse d. 27. juli 2021)