Halbygning og udendørs oplagsareal, Nyrupvej 43, Sorø (Sandstone)

Afgørelsen: Den 18. marts 2023 har Planklagenævnet ændret Sorø Kommunes afgørelse om landzonetilladelse til et afslag. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder.
Det gælder både tilladelsen om halbygning og oplag
på Nyrupvej, Sorø.
Begge afgørelser kan læses her og her.

Baggrunden for sagen og afgørelsen kan læses nedenfor.

Duebjerg ApS (Sandstone), Nyrupvej 43, 4180 Sorø har i 2021 ansøgt om tilladelse til at til at opføre en halbygning og et udendørs oplagsareal på ejendommen.

Bestyrelsen i DN Sorø har drøftet de tilladelse som Sorø Kommune har meddelt virksomheden d. 30-03-2022 og de modtagne gode argumenter for at Sandstone skal have mulighed for fortsat at udvide virksomheden med den nuværende placering.

DN Sorø anerkender Sandstone som en succesfuld virksomhed, der er en gevinst for Sorø Kommune. Men det ændrer ikke ved, at Sandstone nu er så stor og fortsat vokser, at virksomheden burde ligge i et egentligt erhvervsområde.

På baggrund af drøftelsen i bestyrelsen har DN Sorø valgt at klage over Sorø Kommunes afgørelse til Planklagenævnet d. 20. april 2022. Klagen kan se her.

DN Sorø har efterfølgende uddybet sine begrundelser for klagen over Kommunens afgørelse overfor virksomheden i et brev:

”Det er ikke – som du ellers skriver – noget DN Sorø finder på, men noget der fremgår af landzonebestemmelserne. En problemstilling Sorø Kommune, som myndighed, også har kredset om flere gange, uden dog at tage den nødvendige konsekvens.

  • Fra landzonetilladelsen den 11. november 2014 kan citeres: Sorø Kommune har lagt vægt på, at udvidelsen af erhvervsarealet sker inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer, og at der er tale om en mindre virksomhed på 4 – 5 ansatte.
  • Fra landzonetilladelsen 14. oktober 2020 kan citeres: Sandstone har forespurgt om en endnu større udvidelse, men Sorø Kommune vurderer, at en sådan udvidelse vil udløse krav om udarbejdelse af lokalplan. Der kan ikke planlægges for så store udvidelser af virksomheder, da det er at betragte som byudvikling, der skal henvises til erhvervsområde i byzone. Den ansøgte udvidelse er stadigvæk større end, hvad der normalt gives tilladelse af oplag ifølge Planklagenævnets praksis.
  • Landzonetilladelse 30. marts 2022. Den påklagede, der gives 1½ år efter den seneste.
  • Landzonetilladelse maj 2022. Godt en måned efter den påklagede søges om endnu en udvidelse. Herom skriver administrationen: ”Fagcentret vurderer ikke, at der kan gives tilladelse til udvidelse af oplagsarealet i forlængelse af bygningen, da der tidligere er givet landzonetilladelse til udvidelse af oplagsarealet til det maksimale omfang, der dengang kunne rummes af en landzonetilladelse. Det vil sige hvis virksomhedens oplagsareal skal udvides yderligere, skal der udarbejdes en lokalplan for virksomheden. Derfor vil der være stor risiko for, at Planklagenævnet ændrer landzonetilladelsen til et afslag, hvis der gives landzonetilladelse til oplaget og denne påklages.

Endelig kan der ifølge vejledningen til landzonebestemmelserne kun planlægges for begrænsede udvidelser af små virksomheder. Virksomheder med behov for stort oplag og bygningsmasse skal ifølge vejledningen henvises til eksisterende eller planlagte erhvervsområder.”

Det politiske udvalg for natur, teknik og plan besluttede d. 4. maj 2022, trods administrationens vurdering, at der skal meddeles landzonetilladelse.”

DN Sorø afventer herefter planklagenævnets afgørelse, men har d. 14. december måttet fremsende en supplerende og en ny klage pga. en yderligere landzonetilladelse til firmaet,  se under billederne.

Pressemeddelelse efter Planklagenævnets klare afgørelse d. 18. marts 2023.

DN Sorø har fået medhold i 2 klager til Planklagenævnet over, at Sorø Kommune har givet Sandstone tilladelse til at udvide med hhv. en hal og med endnu mere oplagsplads.

Nævnet lægger i sin kendelse vægt på, at udvidelsen er i strid med de landskabs- og planhensyn, der skal varetages efter landzonebestemmelserne, ligesom der er tale om en ikke ubetydelig udvidelse i det åbne land, der er udpeget som et større sammenhængende landskab og delvis som et bevaringsværdigt landskab. 

Nævnet bemærker endvidere, at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, der gør, at virksomheden ikke vil kunne placeres i et erhvervsområde.

I DN Sorø er vi naturligvis tilfredse med afgørelsen. Men vi undres over, at det er nødvendigt at gå denne omvej, som en klage jo er. Det var bedre, hvis Sorø Kommune en gang for alle besluttede, at efterleve det, som er lovgivningens intentioner.


Panorama af udsigten til Sandstone, Nyrupvej 43 fra Frenderupvej.

 

Det er på dette område at Sandstone vil bygge sin hal og produktionsbygning. De synes allerede godt i gang.

 

Det er på dette område at Sandstone vil bygge sin hal og produktionsbygning. De synes allerede godt i gang.

 

Den yderligere udvidelse (med rødt) som Sandstone har ansøgt om i maj 2022, og som forvaltningen indstillede til afslag, men som Udvalget for Natur-, Teknik- og Plan godkendte alligevel.
Med hvidt og gult ses de udvidelser som DN Sorø har klaget over.

Nederst i billedet ses den seneste udvidelse som angiveligt skulle være den sidste. 

Tilladelse til udvidelse december 2022.

Den 6. december 2022 har Sorø Kommune givet landzonetilladelse til den med rødt markerede udvidelse af oplagsarealet ved virksomheden, se her

Tilladelsen er givet på betingelse af at den klage, som DN Sorø har fremsendt bliver underkendt.
DN Sorø ser det som en underbygning af den fremsendte klage, at virksomheden fortsat må forventes at ønske at udvide på stedet og at den derfor bør flytte til et egentligt erhvervsområde i byzone, der er indrettet til formålet, som landzonevejledningen peger på. Virksomheden vil fortsat kunne blive i Sorø
Kommune, da der i flg. Kommunens hjemmeside er ledige erhvervsgrunde ved Sorø Nords
Erhvervsområde og ved Dianalund Industri Vest.

DN Sorøs klage kan ses her.

DN Sorø har samtidig fremsendt en supplerende klage til den oprindelige klage, se her.

Begge disse klager fremsendt d. 14. december 2022, og som efterfølgende blev afgjort til klagers fordel d. 18. marts 2023.

I DN Sorøs årsberetning for 2023 står der skrevet:
"Vi anerkender Sandstone som en succesfuld virksomhed, der er en gevinst for Sorø Kommune. Men det ændrer ikke ved, at Sandstone nu er så stor og fortsat vokser, så virksomheden burde ligge i et egentligt erhvervsområde. Hvilket tydeligt fremgår af de gældende landzonebestemmelser."


Lokalplan 52 - motocross kørsel - tilladelsen tilbagekaldt

Sorø Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har bestemt, at et udpeget naturområde kan udlejes til motocross aktiviteter, hvilket formodentlig er i strid med lokalplanens bestemmelser.
DN Sorø har bedt om at Sorø Kommune udarbejder en egentlig myndighedsafgørelse (en dispensation), så DN Sorø og naboerne får mulighed for evt. at klage over denne.
Se DN Sorøs henvendelse og begrundelse nedenfor.

Efter henvendelse fra lokale borgere og ovenstående fra DN Sorø besluttede Teknik- og Miljøudvalget på sit møde d. 10/3-21 "...at lytte til borgerne og ønsker ikke at udleje arealet til det ansøgte formål."
DN Sorø kan kun udtrykke sin tilfredshed med udfaldet.


Den store sø på arealet nord for motorvejen - lokalplan 52 Rolf Lehrmann

Klage over indvinding af råstoffer Dyssevej 20, 4180 Sorø - klagen vundet

DN Sorø har klaget over Region Sjællands tilladelse til at indvinde råstoffer på Dyssevej 20, 4180 Sorø.

Region Sjælland har på baggrund af ansøgers oplysninger vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Dvs. at det er muligt at indvinde råstoffer uden at udarbejde en Miljøkonsekvensvurdering.

Heri er DN Sorø uenig.

DN Sorø mener at indvindingen vil få omfattende virkning på beskyttet vandløb

At foretage råstofindvinding ikke mindre end 50 m fra Tude Å vil betyde en afledning af vand fra åen til omgivelser og en tilsvarende mindre tilstrømning, da terrænet efter gravningen vil ligge lavere i åen.

DN Sorø mener, at det med afsæt i de i klagen nævnte problemstillinger er vigtigt ved en egentlig miljøvurdering at få belyst, hvilke væsentlig indvirkninger projektet vil få på miljøet, hvorfor vi har bedt Miljø- og Fødevareklagenævnet om at afvise den aktuelle godkendelse og hjemvise sagen til fornyet behandling.

Se hele klagen her.

DN Sorø har d. 28. januar 2021 modtaget afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som ophæver Region Sjællands afgørelse af 7. maj 2019 om, at råstofindvinding på matr. nr. 11f Døjringe By, Munke Bjergby, kan gennemføres, uden at der udarbejdes en VVM-redegørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling i førsteinstansen. 

Hele afgørelsen kan ses her.

Afgørelsen følger op på Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 2. maj 2019, som ophæver Sorø Kommunes tilladelse til sænkning af grundvandet som konsekvens af råstofindvinding under grundvandsspejlet samt indvinding af 1.500 m3 /år overfladevand fra en eksisterende sø på matr.nr. 11f, Døjringe By, Munkebjerg By og hjemviser sagen til fornyet behandling.

(sidst opdateret d. 29. januar 2021)


I januar 2021 kunne DN Sorø konstatere, at der bliver afgravet søgerender ved Dyssevej 20. Råstofgravning må dog afvente resultatet af evt. fornyet behandling i Sorø Kommune og Region Sjælland.


Udvidelse af råstofindvindingsarealet i Bromme Plantage

Miljø- og Fødevareministeriet – Naturstyrelsen, meddelte d. 26. juni 2016 tilladelse til udvidelse af råstofindvindingsarealet i Bromme Plantage, Sorø Akademis Skovdistrikt.

DN har efterfølgende være i tæt dialog med Stiftelsen Sorø Akademi om redning af planten Skov-kohveden, som har sin formentlig eneste sjællandske forekomst i Bromme Plantage, en dialog som synes at bære frugt, idet der gøres meget for at sikre bestanden i området.

DN Sorø klagede til Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) over spredt, fjern og adgangsbegrænset udlægning af erstatningsskov for Bromme Plantage, der nedlægges i etape II af igangværende råstofgravning. NMKN afviste klagen.

Der kan læses om hele forløbet ved at trykke på linket nedenfor.


Placering af råstofindvindingsområde i Bromme Plantage


Afskærmende beplantning ved motorvejen

Den 6. februar 2013 klager DN Sorø til Sorø Kommune (SK) over at der på adressen Varigvej 1 er foretaget omfattende rydning af det, af Sorø Kommune anlagte, beplantningsbælte ud mod Vestmotorvejen.

Dette er i direkte strid med § 8.1 afsnit 5 i lokalplan nr. 42 (Regionalt erhvervsområde i Pedersborg), der udtrykkeligt forudsætter at, ”På parceller, hvor der af kommunen etableres beplantningsbælter, er køberen forpligtet til at bevare og vedligeholde denne beplantning”.

Læs om den omfattende sag ved at klikke på knappen nedenfor.

Resultatet er kort fortalt, at byrådet d. 4. april 2018 endeligt vedtog Lokalplan SK 58, som tillader flagstænger og kraftig reduceret beplantning i og omkring erhvervsområdet.Alléen på Skælskørvej/Banevej

I efteråret 2013 blev DN Sorø opmærksom på at en 27 træer i den fredede del af alléen på Skælskørvej/Banevej var mærket med F, og Sorø Kommune kunne efterfølgende oplyse, at træerne var angrebet af svampe, og måtte fældes, da de var til fare for trafikken.

Resultatet af mange gode kræfters arbejd blev at alléen blev genplantet i april 2017. Genplantningen synes ganske fornuftig, og DN Sorø er løbende i kontakt med Sorø Kommune om den fortsatte pleje af alléen.

DN Sorø har i tæt samarbejde med Sorø Kommune og Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og omegn udarbejdet em informationstavle, som vil blive opsat ved rastepladsen mellem Banevej og Sorø Sø i løbet af januar 2018. Tavlen kan ses her.

Tryk på knappen nedenfor for at læse, det fulde forløb.


Da de første træer ved Borgmesterens Øje måtte lade livet i foråret 2014
Skælskørvej/Banevej september 2017 efter plantning

Byggeplads i Store Åmose

DN Sorø kontakter d. 28. august 2013 Sorø Kommune (SK), idet DN i Sorø har konstateret, at der indenfor det fredede område i Store Åmose er dukket en ca. 100 kvm.  stor kontorbarak op.

Ved at trykke på knappen nedenfor kan det lange sagsforløb ses, pr. 20. juni 2017 kan det blot konstateres, at pavillonen fortsat er placeret midt i det fredede område i Store Åmose.

I løbet af 2017 har Bodal Gods fjernet den gamle skurvogn.

D. 22. december 2017 har DN Sorø modtaget en kopi af Planklagenævnets afgørelse, hvoraf det fremgår, at Planklagenævnets stadfæster Sorø Kommunes afslag og påbud om at fjerne Bodal Gods' pavillon i Åmosen. Nu afventer DN Sorø blot at dette så sker.

Sorø Kommune har efterfølgende meddelt, at Bodal Gods har søgt om en helt ny placering i tilknytning til driftsbygningerne på Bodal. 

På mødet d. 11. april 2018 i Teknik- og Miljøudvalget i SK blev det vedtaget, at Bodal Gods skal flytte pavillonen væk fra det fredede område og får mulighed for at opstille pavillonen i umiddelbar tilknytning til Godsets øvrige bygninger.

DN Sorø vil følge tæt med om flytningen som lovet foretages i foråret 2018. 

DN Sorø har konstateret, at begge bygninger er fjernet i efteråret 2018.

(Teksten opdateret d. 31. august 2018)Klage over landzonetilladelse til udvidelse af læskur på Parnasvej 1, Sorø

DN Sorø har d. 18, januar 2019 fremsendt en klage over Sorø Kommunes landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til udvidelse af læskur på Parnasvej 1, Sorø.

Læs videre om baggrunden for den fremsendte klage ved at trykke på nedenstående knap.

Sorø Kommune har svaret på DN Sorøs klage d. 5. marts 2019, svaret kan ligeledes læses ved at trykke på nedenstående knap.

Planklagenævnet har d. 8. juli 2019 afsagt kendelse, hvoraf det fremgår: 
"Planklagenævnet ophæver kommunens afgørelse om landzonetilladelse til udvidelse af skuret. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder for denne del af afgørelsen"

Planklagenævnet godkender dog samtidig kommunens afgørelse om lovliggørende land-
zonetilladelse til det eksisterende læskur (det som ses på billedet).

Hele afgørelsen kan ses her

DN Sorø er tilfreds med Planklagenævnets afgørelse, som i øvrigt betyder at DN har fået klagegebyret retur.


Eksisterende læskur på Parnasvej 1


DN Sorøs bemærkninger til udkast til råstofindvindinger

DN Sorøs har fremsendt 2 bemærkninger til Region Sjællands udkast til råstofindvindinger for henholdsvis Lillevangsvej 4 og Munke Bjergbyvej/Døjringevej 23, begge Sorø Kommune.
DN Sorø er meget bekymrede for den beskyttede padde - Strandtudsen samt generelt for vandføringen i Tude Å.

Region Sjælland har efterfølgende meddelt gravetilladelse i begge tilfælde.

DN Sorøs bestyrelse har på et møde d. 17. september 2019 valgt at gå videre med sagen om tilladelsen til at indvinde råstoffer på Munke Bjergbyvej/Døjringevej 23, idet DN Sorø i særlig grad har fokus på, i hvilken grad tilladelsen tager hensyn til den bilag IV beskyttede strandtudse.

I den forbindelse har DN Sorø d. 18. september 2019 sendt en række afklarende spørgsmål, som vi ser frem til at få besvaret af Region Sjælland inden udløbet af 4 ugers fristen (30. september 2019). Spørgsmålene kan ses her.

DN Sorø fik alene et svar fra Regionen, i form af en bekræftelse på at spørgsmålene var modtaget, inden deadline for indsendelse af en evt. klage til Miljø og Fødevareklagenævnet, så DN Sorø valgte at fremsende klagen d. 29. september, samtidig med at vi bad Regionen om fremadrettet at etablere en dialog med os, så vi sammen kan finde en løsning, der tilgodeser flest mulige hensyn.
Klagen kan læses her.

I efteråret 2019 har DN Sorø efterfølgende været i dialog med henholdsvis NCC (indvinder), Region Sjælland (myndighed), Sorø Kommune og lodsejerne, for at etablere en aftale, som kan sikre fremtidige yngle- og fourageringsmuligheder for den sjældne og udryddelsestruede strandtudse. Der er udarbejdet et forslag, som DN Sorø godt kan gå ind for. Forslaget er til behandling i Region Sjælland.

I marts 2020 har DN Sorø aftalt med udvinderen - NCC, at vi med baggrund i aftalen (se her) trækker vores klage (er sket 18-03-2020) og at det aftalte skrab vil blive gennemført primo april 2020, forhåbentlig tidsnok for ynglesæsonen 2020.

DN Sorø har i øvrigt skrevet til Region Sjælland og Miljøstyrelsen for at fortælle om baggrunden for at klagen er trukket tilbage, hvilket er sket på baggrund af strandtudsens ynglemuligheder og samtidig pointere, at vi ikke er tilfredse med myndighedernes behandling af den truede bilag IV art Strandtudsen.

Se bemærkningerne og begrundelserne ved at trykke på knappen nedenfor.

DN Sorø deltog d. 2. april 2020 i det aftalte skrab af 2 ynglesøer i råstofgraven i Munke Bjergby. En reportage fra skrabet kan læses her.

DN Sorø har i foråret 2020 konstateret, at Strandtudsen synes at trives i såvel de nye ynglevandhuller som i resterne af det gamle ynglevandhul, så alt i alt er DN Sorø meget tilfredse med indsatsen fra NCC og håber at arbejdet med fortsat at sikre ynglevandhullerne i råstofgraven for Strandtudsen som ynglepladserne for de andre ynglende arter vil fortsætte i samarbejde mellem lodsejer, udvinder, region Sjælland, Sorø Kommune, DN Sorø og borgerne i Kommunen.


Nygravet ynglevandhul foråret 2020

Kvækkende strandtudse i Munke Bjergby grusgraven

Strandtudser i gang med at sikre næste generation i Munke Bjergby grusgraven


Oplagring af betonelementer på Parnasvej 45, 4180 Sorø

Der har siden midten af januar 2019 ulovligt været opbevaret pavilloner/betonelementer i grusgraven Parnasvej 45.

Det fremgår af Sorø Kommunes svar i april 2019 på forespørgsel fra DN Sorø. Her oplyser kommunen, at der hverken er ”søgt landzonetilladelse eller byggetilladelse til pavillonerne.”, og at indvinder - TSG, Tulstrup Sten & Grus - har lovet snarest at fjerne pavillonerne.

Betonelementerne står fortsat på området d. 20. december 2019, dvs. næsten et helt år efter det ulovlige forhold blev konstateret.

DN Sorø sendte d. 24. juli 2019 et læserbrev til de lokale medier, som fik en masse omtale, bl.a. meldte borgmesteren ud, at det ville Kommunen kigge på, når man fik tid. Man kan så konstatere at Kommunen er meget, meget langmodige, noget borgerne kan notere sig må være gældende også i andre sammenhænge.

Den 11. november 2019 har DN Sorø i øvrigt kunnet konstatere, at der fortsat garves råstoffer i området, selvom tilladelsen er udløbet d. 10. november 2019. DN Sorø har spurgt ind til Regionen om dette forhold, uden dog at modtage svar.

De n 6. februar 2020 skriver Sjællandske, at Sorø Kommune d. 29. februar 2020 har sendt et påbud om fjernelse af pavillonerne inden 1. marts 2020, som ejeren i henhold til artiklen har tænkt sig at overholde.

Den 8. marts 2020 kan det konstateres, at betonelementerne fortsat er til stede på adressen, dvs. efter fristen d. 1. marts 2020.

Den 11. marts har DN Sorø spurgt Sorø Kommune, om der er foretaget politianmeldelse af det ulovlige forhold. Sorø Kommune svarer tilbage, at de endnu ikke har foretaget en politianmeldelse af ejeren af ejendommen, idet ejeren af pavillonerne har oplyst, at det pt. ikke var muligt at flytte dem til deres planlagte destination pga. det våde vejr. Men de forventede at kunne gøre det indenfor 2-3 uger fra den 1. marts.

DN Sorø svarer umiddelbart tilbage til Sorø Kommune, at det for os at se er en ganske utilfredsstillende form for myndighedsudøvelse. DN Sorø mener heller ikke at Sorø Kommune juridisk bare kan lade som ingenting og se tiden an. Der er praksis for, at myndigheder som varsler påbud eller anden retshåndhævelse og som ikke følger op på det, løber ind i en rettighedsfortabende passivitet, dvs. mister sin mulighed for at udstede påbud i den konkrete sag, hvormed ”lovovertræderen” opnår en rettighed, som ingen af os i lokalsamfundet vel har ønsket. En politianmeldelse vil, ud fra mange vinkler være, det rigtige skridt at tage. 

DN Sorø har ikke modtaget retursvar på denne henvendelse og kan i øvrigt konstatere, at der fortsat graves i grusgraven på trods af at der ikke foreligger en gravetilladelse, idet denne er udløbet d. 10. november 2019. 

Det kan konstateres, at elementerne endeligt er fjernet ca. d. 09-05-2020.

 

(Status d. 9. maj 2020)


Oplagrede betonelementer på Parnasvej 45