Udvidelse af råstofindvindingsarealet i Bromme Plantage

Miljø- og Fødevareministeriet – Naturstyrelsen, meddelte d. 26. juni 2016 tilladelse til udvidelse af råstofindvindingsarealet i Bromme Plantage, Sorø Akademis Skovdistrikt.

DN har efterfølgende være i tæt dialog med Stiftelsen Sorø Akademi om redning af planten Skov-kohveden, som har sin formentlig eneste sjællandske forekomst i Bromme Plantage, en dialog som synes at bære frugt, idet der gøres meget for at sikre bestanden i området.

DN Sorø klagede til Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) over spredt, fjern og adgangsbegrænset udlægning af erstatningsskov for Bromme Plantage, der nedlægges i etape II af igangværende råstofgravning. NMKN afviste klagen.

Der kan læses om hele forløbet ved at trykke på linket nedenfor.


Placering af råstofindvindingsområde i Bromme Plantage


Afskærmende beplantning ved motorvejen

Den 6. februar 2013 klager DN Sorø til Sorø Kommune (SK) over at der på adressen Varigvej 1 er foretaget omfattende rydning af det, af Sorø Kommune anlagte, beplantningsbælte ud mod Vestmotorvejen.

Dette er i direkte strid med § 8.1 afsnit 5 i lokalplan nr. 42 (Regionalt erhvervsområde i Pedersborg), der udtrykkeligt forudsætter at, ”På parceller, hvor der af kommunen etableres beplantningsbælter, er køberen forpligtet til at bevare og vedligeholde denne beplantning”.

Læs om den omfattende sag ved at klikke på knappen nedenfor.

Resultatet er kort fortalt, at byrådet d. 4. april 2018 endeligt vedtog Lokalplan SK 58, som tillader flagstænger og kraftig reduceret beplantning i og omkring erhvervsområdet.Alléen på Skælskørvej/Banevej

I efteråret 2013 blev DN Sorø opmærksom på at en 27 træer i den fredede del af alléen på Skælskørvej/Banevej var mærket med F, og Sorø Kommune kunne efterfølgende oplyse, at træerne var angrebet af svampe, og måtte fældes, da de var til fare for trafikken.

Resultatet af mange gode kræfters arbejd blev at alléen blev genplantet i april 2017. Genplantningen synes ganske fornuftig, og DN Sorø er løbende i kontakt med Sorø Kommune om den fortsatte pleje af alléen.

DN Sorø har i tæt samarbejde med Sorø Kommune og Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og omegn udarbejdet em informationstavle, som vil blive opsat ved rastepladsen mellem Banevej og Sorø Sø i løbet af januar 2018. Tavlen kan ses her.

Tryk på knappen nedenfor for at læse, det fulde forløb.


Da de første træer ved Borgmesterens Øje måtte lade livet i foråret 2014
Skælskørvej/Banevej september 2017 efter plantning

Byggeplads i Store Åmose

DN Sorø kontakter d. 28. august 2013 Sorø Kommune (SK), idet DN i Sorø har konstateret, at der indenfor det fredede område i Store Åmose er dukket en ca. 100 kvm.  stor kontorbarak op.

Ved at trykke på knappen nedenfor kan det lange sagsforløb ses, pr. 20. juni 2017 kan det blot konstateres, at pavillonen fortsat er placeret midt i det fredede område i Store Åmose.

I løbet af 2017 har Bodal Gods fjernet den gamle skurvogn.

D. 22. december 2017 har DN Sorø modtaget en kopi af Planklagenævnets afgørelse, hvoraf det fremgår, at Planklagenævnets stadfæster Sorø Kommunes afslag og påbud om at fjerne Bodal Gods' pavillon i Åmosen. Nu afventer DN Sorø blot at dette så sker.

Sorø Kommune har efterfølgende meddelt, at Bodal Gods har søgt om en helt ny placering i tilknytning til driftsbygningerne på Bodal. 

På mødet d. 11. april 2018 i Teknik- og Miljøudvalget i SK blev det vedtaget, at Bodal Gods skal flytte pavillonen væk fra det fredede område og får mulighed for at opstille pavillonen i umiddelbar tilknytning til Godsets øvrige bygninger.

DN Sorø vil følge tæt med om flytningen som lovet foretages i foråret 2018. 

DN Sorø har konstateret, at begge bygninger er fjernet i efteråret 2018.

(Teksten opdateret d. 31. august 2018)Klage over landzonetilladelse til udvidelse af læskur på Parnasvej 1, Sorø

DN Sorø har d. 18, januar 2019 fremsendt en klage over Sorø Kommunes landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til udvidelse af læskur på Parnasvej 1, Sorø.

Læs videre om baggrunden for den fremsendte klage ved at trykke på nedenstående knap.

Sorø Kommune har svaret på DN Sorøs klage d. 5. marts 2019, svaret kan ligeledes læses ved at trykke på nedenstående knap.

Planklagenævnet har d. 8. juli 2019 afsagt kendelse, hvoraf det fremgår: 
"Planklagenævnet ophæver kommunens afgørelse om landzonetilladelse til udvidelse af skuret. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder for denne del af afgørelsen"

Planklagenævnet godkender dog samtidig kommunens afgørelse om lovliggørende land-
zonetilladelse til det eksisterende læskur (det som ses på billedet).

Hele afgørelsen kan ses her

DN Sorø er tilfreds med Planklagenævnets afgørelse, som i øvrigt betyder at DN har fået klagegebyret retur.


Eksisterende læskur på Parnasvej 1