Nedlæggelse af markvej ved Alsted

Det er en sag, der går tilbage til 2007 og som fortsat ikke er løst, på trods af flere klare afgørelser fra myndighederne. Den korte version af sagen er: Ejeren af Alstedgård havde dengang forbudt adgang til en markvej, som forbandt Hejreskovvej med en anden markvej øst for Alsted, og dermed gav muligheder for en fin rundtur med udkig til Susådalens særlige natur.

DN Sorø har d. 20. november 2016 anmodet Sorø Kommune om at redegøre for, hvordan man vil efterleve Natur- og Miljøklagenævnets klare afgørelse.

DN Sorø og Friluftsrådet har efterfølgende haft møder med Borgmesteren og formanden for Teknik- og Miljøudvalget samt forvaltningen i Sorø Kommune, og der har været kontakt mellem Kommunen og ejeren af området Skjold Wissing.

Den 16. juli 2017 har ejeren dog afvist alle kompromisforslag, hvorefter DN Sorø har skrevet til SK og gentaget DN Sorøs principielle synspunkt om, at Sorø Kommune kun skal godkende nedlæggelse af markvejen i Alsted, hvis offentligheden samtidig sikres mulighed for via en rundtur, at opleve Suså-dalen på relativt tæt hold.

Dermed lægger DN Sorø sig op ad Natur- og Miljøklagenævnet kendelse den 16. juni 2015, hvor det fremgik at den oppløjede markvej - og det stiforløb, som den var en del af - har væsentlig rekreativ betydning af netop de to grunde.

DN Sorø er af Kommunen blevet lovet at en sådan afgørelse vil blive forelagt på et møde i Teknik- og Miljøudvalget i efteråret 2017, uden at vi dog har hørt noget til det.

Endelig på Teknik og miljøudvalgets møde d. 11. april 2018 blev det vedtaget, at der gives tilladelse til nedlæggelse af markvejen  men med vilkår om at der etableres en alternativ løsning via dialog med lodsejeren. Løsningen skal godkendes af udvalget efterfølgende. Dermed er sagen umiddelbart der hvor den startede i 2007, nemlig hvor Sorø Kommune sammen med ejeren skal finde en tilfredsstillende løsning for borgerne.

DN Sorø, Friluftsrådet og Lokalforeningen for Alsted-Fjenneslev ser fortsat frem til at der etableres en sådan løsning til erstatning for den nedlagte markvej.

Læs videre om sagen ved at trykke på knappen nedenfor.

Kompromisforslag af 17. januar 2017, fremsendt til Sorø Kommune, som har videresendt til ejeren. Gul linje afspejler den tidligere markvej, rød angiver deklarationsområdet, mens blå linje angiver stiforslaget, som vil sikre offentlighedens mulighed for via en rundtur, at opleve Suså-dalen på relativt tæt hold.

Her gik markvejen, langs hegnet i højre side

Her løb den nedlagte markvej, Susådalen i baggrundenAfskærmende beplantning ved motorvejen

Den 6. februar 2013 klager DN Sorø til Sorø Kommune (SK) over at der på adressen Varigvej 1 er foretaget omfattende rydning af det, af Sorø Kommune anlagte, beplantningsbælte ud mod Vestmotorvejen.

Dette er i direkte strid med § 8.1 afsnit 5 i lokalplan nr. 42 (Regionalt erhvervsområde i Pedersborg), der udtrykkeligt forudsætter at, ”På parceller, hvor der af kommunen etableres beplantningsbælter, er køberen forpligtet til at bevare og vedligeholde denne beplantning”.

I stedet for at SK tager stilling til den konkrete klage har SK udarbejde et forslag til en samlet lokalplan for to erhvervsområder (i stedet for Lokalplan nr. 42 og Lokalplan SK 12).

Som det foreligger vil SK tillade at virksomhederne langs motorvejen i Sorø kommune vil få tilladelse til at blive mere synlige herunder opsætte flag.

Det er DNs klare opfattelse, at motorvejen på den måde vil komme til at ligne alle andre motorvejsstrækninger i stedet for at fremstå som et grønt bælte.

SK har efterfølgende modtaget et veto fra Vejdirektoratet mod at lokalplanforslaget tillader skiltning mod motorvejsstrækningen. 

Kommunen arbejder i 2016 fortsat på at lokalplanforslaget kan endelig vedtages med bestemmelser om, at skiltning mod motorvej er muligt, såfremt man ønsker dette.

Pr. 1. oktober 2016 har DN Sorø ikke modtaget flere informationer om sagens forløb, men d. 8. oktober 2016 kan DN Sorø så konstatere, at læbæltet op mod Elmebjergvej er helt ryddet, se billedet. En henvendelse til fagcenteret i SK har efterfølgende vist, at SK har givet tilladelse til en begrænset oprydning i beplantningen, en oprydning som synes at være gået helt amok. Fagcenteret har efterfølgende konkluderet, at sagen vil blive forelagt  for SKs Teknik- og Miljøudvalg på november eller december mødet.

DN Sorø klagede til Sorø Kommune over denne rydning, som klart var i modstrid med lokalplanens bestemmelser. Sagen har været i såvel Teknik- og Miljøudvalget som i Byrådet, hvor man har valgt at give dispensation til, at ejer kan ændre beplantningsbæltet til en lav bevoksning (ca. 1 meter høj) kombineret med enkelte løvfældende træer i grupper på tre-fem træer med en indbyrdes afstand på 10-20 meter. Ovennævnte dispensation i forhold til beplantningen gøres betinget af, at arealet beplantes indenfor vækstsæson 2017-2018 (oktober - april).

DN Sorø har udtrykt sin klare mening om denne dispensation i et læserbrev til de lokale medier d. 14. marts 2017. Klik på knappen nedenfor for at se læserbrevet.

Den 5. december 2017 har Teknik- og Miljøudvalget i Sorø Kommune godkendt at det udarbejdede forslag til Lokalplan SK 58 – Erhvervsområde ved Centervej og Forslag til Tillæg 3-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 offentliggøres og sendes i mindst 4 ugers høring (forsalget kan ses her). Bestyrelsen i DN Sorø har aftalt at formanden fremsender det tidligere fremsendte høringssvar i næsten uændret form.

Se i øvrigt hele sagen omkring  beplantningen ved motorvejen og dens forløb ved at klikke nedenfor.

Virksomheden Varig, nu med stort reklameskilt og flagstænger, synligt efter fjernelse af beplantning, februar 2013
Hele læbæltet ved Elmebjergvej er fjernet Rolf Lehrmann


Byggeplads i Store Åmose

DN Sorø kontakter d. 28. august 2013 Sorø Kommune (SK), idet DN i Sorø har konstateret, at der indenfor det fredede område i Store Åmose er dukket en ca. 100 kvm.  stor kontorbarak op.

Ved at trykke på knappen nedenfor kan det lange sagsforløb ses. Pr. 20. juni 2017 kan det blot konstateres, at pavillonen fortsat er placeret midt i det fredede område i Store Åmose.

I løbet af 2017 har Bodal Gods fjernet den gamle skurvogn.

Endelig d. 22. december 2017 har Planklagenævnets stadfæstet Sorø Kommunes afslag og påbud om at fjerne Bodal Gods' pavillon i Åmosen.
Bodal har søgt om en helt ny placering i tilknytning til driftsbygningerne på Bodal. 

Sorø Kommune har skrevet til DN Sorø, at inden de arbejder videre med den ønskede placering, så vil de gerne høre DN Sorøs holdning til den nye placering.

Bodal har i øvrigt oplyst, at det vil være at foretrække at flytte pavillonen i foråret, da jorden pt. er for våd.

Formanden for DN Sorø har svaret tilbage, at vi vender tilbage snarest efter vores bestyrelsesmøde den 18. januar 2018. 

August 2018 kan DN Sorø konstatere at begge bygninger er fjernet fra pladsen i Store Åmose, et tilfredsstillende resultat.


Den fejlplacerede pavillon (og skurvogn) midt i det fredede område i Store Åmose. Rolf Lehrmann

Genplantning af alléen på Skælskørvej/Banevej

I efteråret 2013 blev DN Sorø opmærksom på at 27 træer i den fredede del af alléen på Skælskørvej/Banevej var mærket med F, og Sorø Kommune kunne efterfølgende oplyse, at træerne var angrebet af svampe, og måtte fældes, da de var til fare for trafikken.

Resultatet af mange gode kræfters arbejd blev at alléen blev genplantet i april 2017. Genplantningen synes ganske fornuftig, og DN Sorø er løbende i kontakt med Sorø Kommune om den fortsatte pleje af alléen.

DN Sorø har i tæt samarbejde med Sorø Kommune og Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og omegn udarbejdet em informationstavle, som vil blive opsat ved rastepladsen mellem Banevej og Sorø Sø i løbet af januar 2018. Tavlen kan ses her.

Tryk på knappen nedenfor for at læse, det fulde forløb.


Da de første træer ved Borgmsterens Øje måtte lade livet i foråret 2014 Rolf Lehrmann