Nedlæggelse af markvej ved Alsted

Det er en sag, der går tilbage til 2007 og som fortsat ikke er løst, på trods af flere klare afgørelser fra myndighederne. Den korte version af sagen er: Ejeren af Alstedgård havde dengang forbudt adgang til en markvej, som forbandt Hejreskovvej med en anden markvej øst for Alsted, og dermed gav muligheder for en fin rundtur med udkig til Susådalens særlige natur.

DN Sorø har d. 20. november 2016 anmodet Sorø Kommune om at redegøre for, hvordan man vil efterleve Natur- og Miljøklagenævnets klare afgørelse.

DN Sorø og Friluftsrådet har efterfølgende haft møder med Borgmesteren og formanden for Teknik- og Miljøudvalget samt forvaltningen i Sorø Kommune, og der har været kontakt mellem Kommunen og ejeren af området Skjold Wissing.

Den 16. juli 2017 har ejeren dog afvist alle kompromisforslag, hvorefter DN Sorø har skrevet til SK og gentaget DN Sorøs principielle synspunkt om, at Sorø Kommune kun skal godkende nedlæggelse af markvejen i Alsted, hvis offentligheden samtidig sikres mulighed for via en rundtur, at opleve Suså-dalen på relativt tæt hold.

Dermed lægger DN Sorø sig op ad Natur- og Miljøklagenævnet kendelse den 16. juni 2015, hvor det fremgik at den oppløjede markvej - og det stiforløb, som den var en del af - har væsentlig rekreativ betydning af netop de to grunde.

DN Sorø er af Kommunen blevet lovet at en sådan afgørelse vil blive forelagt på et møde i Teknik- og Miljøudvalget i efteråret 2017, uden at vi dog har hørt noget til det.

Endelig på Teknik og miljøudvalgets møde d. 11. april 2018 blev det vedtaget, at der gives tilladelse til nedlæggelse af markvejen  men med vilkår om at der etableres en alternativ løsning via dialog med lodsejeren. Løsningen skal godkendes af udvalget efterfølgende. Dermed er sagen umiddelbart der hvor den startede i 2007, nemlig hvor Sorø Kommune sammen med ejeren skal finde en tilfredsstillende løsning for borgerne.

DN Sorø, Friluftsrådet og Lokalforeningen for Alsted-Fjenneslev ser fortsat frem til at der etableres en sådan løsning til erstatning for den nedlagte markvej.

DN Sorø har d. 3. april 2019 sammen med Friluftsrådet Sydvestsjælland henvendt sig til Tilsynet med kommuner, idet Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Sorø (DN Sorø) og Friluftsrådet Sydvestsjælland beder Ankestyrelsen vurdere, hvorvidt Sorø Kommune overholder sin pligt efter naturbeskyttelseslovens § 73 til at sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort.

Henvendelsen kan i sin helhed læses her.

Den 23. april 2019 har DN Sorø modtaget besked fra Ankestyrelsen om at de ikke vil rejse tilsynssag som følge af den langsommelige behandling af sagen vedr. den ulovligt nedlagte sti i Alsted.

Det fremgår af besvarelsen, som DN Sorø og Friluftsrådet har modtaget fra Ankestyrelsen på spørgsmålet om, hvorvidt Sorø Kommune overholder sin pligt efter naturbeskyttelsesloven til at sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort.

Natur- og Miljøklagenævnet ophævede for 4 år siden Sorø Kommunes tilladelse til at nedlægge markvejen, idet den har væsentlig rekreativ betydning og giver offentligheden mulighed for ved en rundtur at opleve Susåen på relativt tæt hold. Klagenævnet bemærkede den gang samtidig, at det er muligt for ejeren at søge kommunen om etablering af en alternativ rundtur.

Der er i dag, 4 år efter, endnu ikke etableret, hverken den oprindelige markvej eller et alternativ, der giver de samme oplevelsesmuligheder. Ankestyrelsens oplyser imidlertid, at det er indgået i deres overvejelser, om der er grundlag for at antage, at kommunen ikke vil efterleve afgørelsen.

DN Sorø tager naturligvis beslutningen til efterretning og er enig med Ankestyrelsen i, at vi forventer Sorø Kommune vil efterleve Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Vi er imidlertid forsat bekymret for, at langsommeligheden sender et signal om at selvtægt på naturområdet har gunstige vilkår.

Afgørelsen kan læses her

På mødet i Sorø Kommunes Teknik- og Miljøudvalg d. 4. september 2019 omhandlede punkt 272: Tilladelse til nedlæggelse af markvej - Alstedvej 52A, 4173 Fjenneslev. Forvaltningen havde bedt udvalget om at tage stilling til at der gives tilladelse til nedlæggelse af markvejen med vilkår om (se hele referatet fra TMU mødet her):

  1. At der etableres en alternativ rundtur via kirkens og lodsejers jord samt Hejreskovvej, som vist med blå og gul signatur på bilag 1. eller

  2. At der skal etableres en alternativ sti udenfor deklarationsridset med adgangsforbuddet hen til et nyt udsigtspunkt, som vist med gul signatur på bilag 1

Administrationen synes ikke at have været helt loyal overfor teksten i kendelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet om at der skal etableres en rundtur, og måske er det det, som gjorde at Niels Aalbæk Jensen (B) stemte imod, idet han ønsker at følge Naturklagenævnets afgørelse om, at markvejen ikke kan nedlægges.

Beslutningen blev at der skal etableres en alternativ sti udenfor deklarationsridset med adgangsforbuddet hen til et nyt udsigtspunkt, som vist med gul signatur på bilaget.

Afgørelsen fra TMU har været drøftet i bestyrelsen i DN Sorø d. 17. august 2019 og der var enighed om at ingen af de 2 fremlagte alternativer tilfredsstiller kendelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet af 16. juni 2015, se denne her.

DN Sorø har endnu engang d. 20. maj 2020 spurgt Sorø Kommune om status for genetablering af stien. DN Sorø kan fortsat konstatere, at der ikke synes taget initiativer som skal sikre offentligheden mulighed for ved en rundtur at opleve Suså-dalen på relativt tæt hold.

Sorø Kommune har d. 4. december 2020 sendt et brev til lodsejeren (her), hvor de bl.a. skriver at "Sorø Kommune påtænker derfor at meddele dig en tilladelse til nedlæggelse af
stien med vilkår om etablering af en alternativ sti til et udsigtspunkt udenfor deklarationsridset, vist med gul signatur på kortbilaget (her). Tilladelsen vil desuden blive
givet på mere konkrete vilkår, ...

Lodsejeren har fået frist til at svare indtil d. 8. januar 2021.

DN Sorø følger nøje den fortsatte udvikling i sagen, og der er fortsat enighed i bestyrelsen om at ingen af de 2 fremlagte alternativer tilfredsstiller kendelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet af 16. juni 2015, se denne her.

Læs videre om sagen ved at trykke på knappen nedenfor.

Kompromisforslag af 17. januar 2017, fremsendt til Sorø Kommune, som har videresendt til ejeren. Gul linje afspejler den tidligere markvej, rød angiver deklarationsområdet, mens blå linje angiver stiforslaget, som vil sikre offentlighedens mulighed for via en rundtur, at opleve Suså-dalen på relativt tæt hold.

Her gik markvejen, langs hegnet i højre side

Her løb den nedlagte markvej, Susådalen i baggrunden