DN Sorø arbejder løbende med mange sager, dvs. de planer, dispensationer, tilladelser o.lign., som Sorø Kommune, Region Sjælland, Fredningsnævnet og andre myndigheder sender til os og som DN er hørings- og klageberettigede til, qua vores størrelse og formål. Alt i alt har DN Sorø behandlet 2.619 sager siden september 2012 indtil 1. januar 2024.

Som naturens advokat forsøger DN Sorø at sikre, at natur, miljø og klima indtænkes i rimeligt omfang i kommende tilladelser, dispensationer og planer, lige fra drivhuse til lokalplaner over kommuneplaner og til store tværgående anlægsarbejder.

I ovenstående 12 års periode har DN Sorø fremsendt i alt 19 klagesager til klagenævnene. Af disse har DN Sorø fået ret i de 14 af klagerne, mens i alt 5 ikke er blevet fulgt af klagenævnene. Derudover har DN Sorø været i kontakt med myndigheder, lodsejere og borgere i en lang række sager, hvor der gennem dialog er fundet en tilfredsstillende løsning til gavn for natur, miljø og klima.

Nedenstående kan ses de sager, som trods mange års arbejde endnu ikke har fundet en acceptabel løsning på, også selv om klagenævnene har været inde over.

Tryk i øvrigt på nedenstående knapper, for at se et arkiv over nogle af de mere spektakulære sager og enkelte sager, som fortsat er aktuelle.

Alsted stien

Det er en sag, der går tilbage til 2007 og som fortsat ikke er løst, på trods af flere klare afgørelser fra myndighederne.

Den korte version af sagen er: Ejeren af Alstedgård havde dengang forbudt adgang til en markvej, som forbandt Hejreskovvej med en anden markvej øst for Alsted, og dermed gav muligheder for en fin rundtur med udkig til Susådalens særlige natur.

Heller ikke i løbet af  2023 blev stien eller et alternativ etableret. Læs den lange sagsgang nedenfor.

Udsigten fra den oprindelige Alstedsti over Susådalen

Hestehavevej 6

DN Sorø har klaget til Planklagenævnet over manglende landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen Hestehavevej 6, Sorø.
Sorø Kommune har d. 27. februar 2019 givet accept af terrænregulering med op til 75.000 m3 på adressen Hestehavevej 6 - matr.nr. 6e og 6f, Fulby By, Bjernede i Sorø Kommune.
DN Sorø mener at den ansøgte tilførsel af jord er en ændret anvendelse, hvilket udløser krav om landzonetilladelse.

Den 19. november 2020 har Planklagenævnet afsagt kendelse om at de ophæver Sorø Kommunes afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling.

DN Sorø har løbende, bl.a. på møder med Sorø Kommunes forvaltning og udvalgsformanden for Natur, Teknik og Plan i Sorø Kommune spurgt ind til sagen, men kan fortsat her d. 1. januar 2024 konstatere, at der fortsat resterer et større arbejde, før der sker noget på området.

Læs videre om sagen ved at trykke på knappen nedenfor.

Området ved Hestehavevej 6, område 2. Området synes ikke anvendt til landbrug men bl.a. til grusgravning. Siden opfyldt med angiveligt 75.000 m3 jord. Beskyttelsesværdig natur var opstået på stedet.