Strandtudsen er lille og tætbygget og har normalt en tydelig gul stribe ned langs ryggen. Den bliver op til 8 cm lang.

Den kendes fra hele landet, men er nu blevet sjælden mange steder.

Den yngler mest i søer uden bevoksning eller søer, der tørrer ud i løbet af sommeren.

Strandtudsen er udbredt i Vesteuropa, Sydsverige, det vestlige Rusland og Schweiz. 

Strandtudsen er kendt fra hele Danmark, også fra mange små øer, men dog ikke fra Læsø. Nu er den gået meget stærkt tilbage og er blevet sjælden i mange dele af landet. I Østdanmark kendes der p.t. kun fire lokaliteter på Sjælland.

En af disse lokationer er råstofgravene nord for Sorø, hvor strandtudsen yngler i en række mindre, solbeskinnede vandhuller uden andre dyr, hvor de slipper for at blive spist og hvor vandet kan blive endog meget varmt tidligt på sæsonen.

Dette vandhul med max 10 cm vand rummede i foråret 2019 1000-vis af haletudser fra Strandtudsen, et typisk midlertidigt ynglevandhul.
Haletudser af Strandtudsen i det lave vand. De klumper sig sammen, da vejret var meget køligt.

Det betyder på den anden side også at strandtudsen er udsat for mange andre farer, idet de deler tilværelsen med mange store maskiner i de aktive råstofgrave, så det er nødvendigt at der tages fornødent hensyn til strandtudsen under gravearbejdet, og ikke mindst, at der udarbejdes en plejeplan efter færdiggravning af råstofferne, så de små vandhuller kan bevares som lysåbne, lave vandhuller, som gerne må udtørre i løbet af sommeren.

DN Sorø arbejder meget gerne sammen med lodsejere, udvindere, regionen, Sorø kommune og øvrige borgere om dette, for at sikre den smukke og mere og mere sjældne padde fortsat tilstedeværelse på denne unikke indlandslokation.

Strandtudsen er i øvrigt en såkaldt Habitatsdirektivets Bilag IV art, dvs. dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. I Danmark findes der 36 dyrearter, som henhører under denne kategori, i Sorø kommune bl.a. Hasselmusen og altså Strandtudsen.

Strandtudse - godt camoufleret
Strandtudsen er nem at kende på den gule fure ned ad ryggen. Desværre kan furen mangle på en del individer.

Litteratur om Strandtudsen:

Link til Miljøstyrelsens hjemmeside om Strandtudsen: https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/padder/strandtudse/

Forvaltningsplan for strandtudse

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV  (Faglig rapport fra DMU nr. 635 (2007), pdf; 15mb)

Pjece om strandtudsen - biologi og forvaltning

Fugle og Natur, information om Strandtudsen og forekomst

Nordens padder og krybdyr. Kåre Fog m. fl. 365 sider. Gads Forlag. 1997.

Padder og krybdyr er fredet - værn om dem. Fredningsstyrelsen 1982.

Oplæg til forvaltningsplan for Danmarks padder og krybdyr. Miljøministeriet, Naturstyrelsen 1993.

Krybdyr og padder i Europa. Arnold, E.N. m. fl. Gads Forlag 1978.

Bevarelsen af Danmarks padder og krybdyr. Nordisk Herpetologisk Forening 1995

 

Tekst indlagt d. 13. oktober 2019