Strandtudsen er lille og tætbygget og har normalt en tydelig gul stribe ned langs ryggen. Den bliver op til 8 cm lang.

Den kendes fra hele landet, men er nu blevet sjælden mange steder.

Den yngler mest i søer uden bevoksning eller søer, der tørrer ud i løbet af sommeren.

Strandtudsen er udbredt i Vesteuropa, Sydsverige, det vestlige Rusland og Schweiz. 

Strandtudsen er kendt fra hele Danmark, også fra mange små øer, men dog ikke fra Læsø. Nu er den gået meget stærkt tilbage og er blevet sjælden i mange dele af landet. I Østdanmark kendes der p.t. kun fire lokaliteter på Sjælland.

En af disse lokationer er råstofgravene nord for Sorø, hvor strandtudsen yngler i en række mindre, solbeskinnede vandhuller uden andre dyr, hvor de slipper for at blive spist og hvor vandet kan blive endog meget varmt tidligt på sæsonen.

Dette vandhul med max 10 cm vand rummede i foråret 2019 1000-vis af haletudser fra Strandtudsen, et typisk midlertidigt ynglevandhul.
Haletudser af Strandtudsen i det lave vand. De klumper sig sammen, da vejret var meget køligt.

Det betyder på den anden side også at strandtudsen er udsat for mange andre farer, idet de deler tilværelsen med mange store maskiner i de aktive råstofgrave, så det er nødvendigt, at der tages fornødent hensyn til strandtudsen under gravearbejdet, og ikke mindst, at der udarbejdes en plejeplan efter færdiggravning af råstofferne, så de små vandhuller kan bevares som lysåbne, lave vandhuller, som gerne må udtørre i løbet af sommeren.

DN Sorø arbejder meget gerne sammen med lodsejere, indvindere, regionen, Sorø kommune, Region Sjælland, Zoologisk Have, Naturstyrelsen og øvrige borgere om dette, for at sikre den smukke og mere og mere sjældne padde fortsat tilstedeværelse på denne unikke indlandslokation.

Strandtudsen er i øvrigt en såkaldt Habitatsdirektivets Bilag IV art, dvs. dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. I Danmark findes der 36 dyrearter, som henhører under denne kategori, i Sorø kommune bl.a. Hasselmusen, Eremitten og altså Strandtudsen.

Strandtudse - godt camoufleret
Henrik Bringsøe
Kvækkende strandtudse
Nye strandtudsehaletudser på vej
Bjørli Lehrmann
Strandtudsen er nem at kende på den gule fure ned ad ryggen. Desværre kan furen mangle på en del individer.

Nye ynglesøer i råstofgravene.

DN Sorø indgik i efteråret 2019 en aftale med udvinderen NCC Industries A/S, som bl.a. udvinder råstoffer i den store råstofgrav øst for Munke Bjergby i den nordlige del af Sorø Kommune. Aftalen er et tillæg til den gravetilladelse, som Region Sjælland har givet til udvinderen og som DN Sorø var utilfreds med, idet den ikke i tilstrækkelig grad syntes at tage hensyn til den beskyttede og udrydningstruede padde - Strandtudsen. Strandtudsen har sit formodentlig eneste indlandsyngle- og fourageringsområde i råstofgraven og skal derfor særlig beskyttes, samtidig med at Strandtudsen i høj grad er afhængig af at der fortsat graves i området.

Aftalen sikrer, at der etableres ynglesøer til Strandtudsen. Ynglesøerne må ikke være for dybe, og de skal holdes fri for vegetation. Den 2. april 2020 gennemførte NCC således skrab til 2 nye ynglesøer i området. DN Sorø var med, og har udarbejdet denne reportage fra skrabet, se her.

Både DN Sorø, Sorø Kommune, Region Sjælland og NCC vil løbende følge op på om arbejdet resulterer i noget positivt. DN Sorø vil lægge observationerne ud på denne side.

Der er næppe tvivl om at Strandtudsen potentielt kan finde på at yngle i de mange råstofgrave i området, hvilket vi opfordrer udvinderne til at tage højde for, samtidig med at vi opfordrer Region Sjælland og Sorø Kommune til at følge op på strandtudsens trivsel i området, herunder indskrive strandtudsen i udarbejdede tilladelser.

Rolf Lehrmann
Der skulle store maskiner til at udgrave de nye ynglesøer i råstofgraven.
Rolf Lehrmann
Det ene af de 2 nygravede strandtudsevandhuller
Rolf Lehrmann
Det andet af de 2 nygravede strandtudsevandhuller, som synes taget i brug allerede i første sæson. Vandstanden er mellem 5-20 cm og må godt tørre helt ud sidst på sommeren.

Status på Strandtudsen i Munke Bjergby efteråret 2020

Den 22. maj 2020 var det ”International Day for Biological Diversity”, og det markerede NCC med denne fine film, som ligger på NCCs Facebookside, hvorfor den kun kan ses ved at kopiere adressen til din egen PC eller smartphone: 
https://da-dk.facebook.com/ncc.danmark/videos/strandtudsen-f%C3%A5r-nye-vandhuller-i-munke-bjergby-grusgrav/560000858265436/?__so__=permalink&__rv__=related_videos

Filmen er angiveligt et godt eksempel på, hvordan NCC arbejder med at fremme biodiversiteten i deres grusgrave og her er det samtidig et miljømæssigt mål at øge et varieret biologisk liv – både mens der graves grus og efterfølgende.

Filmen om Munke Bjergby Grusgrav, er et eksempel på hvor NCC sammen med Danmarks Naturfredningsforening skaber bedre levesteder for den sjældne strandtudse.

Læs også artiklen fra NCC: 
https://www.ncc.dk/medier/nyheder/sjalden-tudse-far-nye-vandhuller/

Alt i alt et forbilledligt samarbejde, som forhåbentlig kan fortsætte i mange år til gavn for bl.a. Strandtudsen, men som forhåbentlig også kan strække sig videre til etablering af en fornuftig pleje, når udvindingen engang afsluttes

Status på Strandtudsen i Munke Bjergby foråret 2021:

Danmark Regioner har i december 2020 udgivet en råstofredegørelse, hvori der findes artikler, både om samarbejdet (side 12f) og arbejdet med strandtudserne (side 16f). Redegørelsen kan ses her.

Tiltagene for strandtudsen i forbindelse med råstofgravning i råstofgraven for perioden jan-juni 2021 kan ses her.

Bemærk at der er tale om en aktiv råstofgrav, så enhver adgang må alene ske efter skriftlig aftale med NCC Industry A/S og at Strandtudser er fredet og ikke må generes eller flyttes fra området

NCC Industry A/S har d. 9. marts 2021 udsendt en pressemeddelelse i anledning af at grusgraven i Munke Bjergby er blevet klassificeret som en NCC Kielo Grusgrav – et nordisk koncept, der skal medvirke til at fremme biodiversiteten i virksomhedens mange graveområder.

DN Sorø og NCC samarbejder om at skabe gode ynglemuligheder for den sjældne strandtudse, som trives i aktive grusgrave med sans for også at passe på tudsen, Se pressemeddelelsen her.

Se  NCC's medfølgende film og hør lyden af strandtudsen:  Sjælden tudse får nye vandhuller i Munke Bjergby Grusgrav

Status på Strandtudsen i Munke Bjergby 2022:

Det går fortsat godt for strandtudsen i den store råstofgrav i 2022 og såvel lodsejer som Sorø Kommune og Region Sjælland er sammen med DN Sorø i gang med at undersøge mulighederne for at sikre området for såvel mennesker som padder, når råstofgravningen ophører og der skal planlægges for områdets fremtid efterfølgende.

 Zoologisk Have i København har i øvrigt foranlediget, at populationen af strandtudser i Munke Bjergby er sikret for fremtiden, idet de efter tilladelse fra myndighederne har udtaget en mindre mængde haletudser, som nu stortrives i haven og snart vil kunne sætte nye strandtudser i verden.  Zoo har udgivet en rapport om arbejdet i 2019: "København Zoos naturbevarelsesprojekter i Danmark", se rapporten her.

Sammen med lodsejere og indvindere i området omkring Munke Bjergby råstofgraven arbejder DN Sorø og Sorø Kommune for at etablere yderligere områder, hvor strandtudsen vil kunne trives, såvel mens indvindingen af råstoffer er i gang, som efter at indvindingen er ophørt. Region Sjælland er tillige aktive i dette arbejde gennem projekt: "Projekt bedre efterbehandling anno 2023".
DN Sorø ser meget frem til foranstående samarbejder til gavn for både padder og mennesker.

Status på Strandtudsen i Munke Bjergby 2023:

NCC har fået lavet en film om strandtudsens status i råstofgraven i Munke Bjergby, hvor den stortrives.
Filmen kan ses her:

Den lange version: https://ncc-external.creo.se/i/Ng8kBSr5tI3CMIKe7oKALA

Den korte version: https://ncc-external.creo.se/i/lb_tsSVwDMbH0S5cf2GrsQ

Filmen kommer hele vejen rundt om arbejdet med strandtudsen i råstofgraven samt arbejdet med at sikre bestanden i et samarbejde med Zoo København, absolut værd at se.

TV2 Øst bragte søndag d. 29. oktober 2023 historien som en positiv nyhed, hvilket absolut er glædeligt. Nyhedsudsendelsen kan ses her:
https://www.tv2east.dk/nyheder/29-10-2023/1930/1930-29-okt-2023?clip=8f3f4f10-65c7-481a-b739-271d4149ca9a

Status på Strandtudsen i Sorø Kommune i foråret 2023

Der udvindes fortsat en stor mængde råstoffer i Sorø Kommune, og der udstedes fortsat en række gravetilladelser. Strandtudsen bliver konstateret ynglende i en række af både nye og ældre råstofgrave.
DN Sorø inviteres ofte med til at komme med forslag til efterbehandlingsplanerne, ligesom DN Sorø har mulighed for at klage over de udstedte gravetilladelser, hvis vi ikke mener, at de i tilstrækkelig grad tilgodeser beskyttelsesbehovet for bilag IV arterne strandtudse, stor vandsalamander, springfrø og spidsnudet frø.

DN Sorø er meget glad for at blive inviteret med til at komme med forslag til efterbehandlingsplanerne, men er samtidig kede af, at vi er nødt til at fremsende en række klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet i forbindelse med de udarbejdede gravetilladelser, hvor vi ikke finder at  beskyttelsesbehovet er tilstrækkeligt håndteret.  Strandtudsen og spidssnudet frø er med sikkerhed konstateret i området, mens området – jf. Sorø Kommunes bemærkninger – er potentielt levested for de  øvrige arter. Efter habitatdirektivets artikel 12 stk.1d er bilag IV arter beskyttet i deres naturlige udbredelsesområde med forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder. Dette er så suppleret med en EU-dom fra juli 2020, hvorefter også bilag IV arters forladte rasteområder er omfattet af forbuddet, da sigtet jf. dommens stk. 28 ikke blot er at beskytte dyrearten, men store dele af artens levesteder.

DN Sorø er i dialog med Region Sjælland omkring gravetilladelserne og oplever betydelige forbedringer i betingelserne i disse, men mener fortsat, at der skal kunne gøres mere.

I maj 2023 har fotograf Henrik Bringsøe sammen med DN Sorøs strandtudsegruppe været på aftalt besøg i Munke Bjergby råstofgraven og har taget nedenstående fremragende billeder af bl.a. kvækkende strandtudser.

Henrik Bringsøe
Strandtudse i Munke Bjergby
Henrik Bringsøe
Kvækkende strandtudse i Munke Bjergby maj 2023
Henrik Bringsøe
Haletudser af strandtudse, maj 2023.

Stenlille-modellen - efteråret 2023

Stenlille Grusgrav ApS har fået en udvidet gravetilladelse på området ved Omkørselsvejen 1A lige udenfor Stenlille By. DN Sorø var utilfreds med de betingelser og det undersøgende arbejde, som Region Sjælland havde foretaget i forbindelse med udstedelse af gravetilladelsen, især i forhold til forholdene for den sandsynlige forekomst af strandtudsen.

Bestyrelsen i DN Sorø valgte derfor at fremsende en klage til klagenævnet, for at få dem til at omgøre tilladelsen, indtil der var stillet bedre vilkår for strandtudsen, herunder dens yngle- og fourageringsmuligheder samt mulighed for at gå i hi om vinteren.

Stenlille Grusgrav ApS valgte efterfølgende at gå i dialog med DN Sorø om at etablere gode og varige forhold for strandtudsen og andre beskyttede arter af blomster og dyr bl.a. som en del af deres arbejde med verdensmålene.

DN Sorø tog imod tilbuddet om dialog og deltog ved etableringen af 2 paddevandhuller, som vi tror, at strandtudsen vil finde egnet som ynglevandhul, allerede fra foråret 2024. Arbejdet blev gennemført på baggrund af en ’Forvaltningsplan for strandtudsebestanden i Stenlille Grusgrav’, udarbejdet af Stenlille Grusgrav ApS på baggrund af Miljøstyrelsens udarbejdede ’Forvaltningplan for Strandtudsen’.

Bestyrelsen i DN Sorø ønskede at forvaltningsplanen blev tinglyst for at gøre ynglevandhullerne permanente og at de bliver plejet, så de fortsat kan benyttes af strandtudsen, dvs. at de ikke gror til.

Stenlille Grusgrav ApS valgte at efterkomme dette ønske, hvorefter de 2 ynglevandhuller og deres pleje er tinglyst via en servitut på ejendommen, se her.

Alt i alt er DN Sorø meget tilfredse med resultatet og klagen er da også blev trukket tilbage. Vi synes at aftalen er positiv og perspektivrig. Stenlille Grusgrav ApS vil orientere om aftalen i udvinderkredse ligesom DN Sorø vil gøre det i vores kreds, og vi har aftalt at kalde det ”Stenlille-modellen”.

Rolf Lehrmann
Nyetableret ynglevandhul til strandtudserne i den vestlige del af Stenlille grusgrav. Strandtudsen skal have vandhuller uden plantevækst og uden prædatorer som fisk og store insekter.

 

Litteratur om Strandtudsen:

Link til Miljøstyrelsens hjemmeside om Strandtudsen: https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/padder/strandtudse/

Forvaltningsplan for strandtudse

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV  (Faglig rapport fra DMU nr. 635 (2007), pdf; 15mb)

Pjece om strandtudsen - biologi og forvaltning

Fugle og Natur, information om Strandtudsen og forekomst

Nordens padder og krybdyr. Kåre Fog m. fl. 365 sider. Gads Forlag. 1997.

Padder og krybdyr er fredet - værn om dem. Fredningsstyrelsen 1982.

Oplæg til forvaltningsplan for Danmarks padder og krybdyr. Miljøministeriet, Naturstyrelsen 1993.

Krybdyr og padder i Europa. Arnold, E.N. m. fl. Gads Forlag 1978.

Bevarelsen af Danmarks padder og krybdyr. Nordisk Herpetologisk Forening 1995