Alsted stien

Det er en sag, der går tilbage til 2007 og som fortsat ikke er løst, på trods af flere klare afgørelser fra myndighederne.

Den korte version af sagen er: Ejeren af Alstedgård havde dengang forbudt adgang til en markvej, som forbandt Hejreskovvej med en anden markvej øst for Alsted, og dermed gav muligheder for en fin rundtur med udkig til Susådalens særlige natur.

I 2021 er stien fortsat ikke genetableret, læs den lange sagsgang ved at trykke på knappen nedenfor.

I december 2021 tog Teknik- og Miljøudvalget endelig en beslutning, som kan bringe sagen ud af dødsvandet. Læs om udviklingen i sagen nederst i nedenstående lange sagsforløb (tryk på knappen).


Billedet viser den tabte udsigt over Susådalen


Klage over landzonetilladelse til opførelse af halbygning og udendørs oplagsareal på ejendommen Nyrupvej 43, Sorø (Sandstone)

Duebjerg ApS (Sandstone), Nyrupvej 43, 4180 Sorø har i 2021 ansøgt om tilladelse til at til at opføre en halbygning og et udendørs oplagsareal på ejendommen.

Bestyrelsen i DN Sorø har drøftet de tilladelse som Sorø Kommune har meddelt virksomheden d. 30-03-2022 og de modtagne gode argumenter for at Sandstone skal have mulighed for fortsat at udvide virksomheden med den nuværende placering.

DN Sorø anerkender Sandstone som en succesfuld virksomhed, der er en gevinst for Sorø Kommune. Men det ændrer ikke ved, at Sandstone nu er så stor og fortsat vokser, at virksomheden burde ligge i et egentligt erhvervsområde.

På baggrund af drøftelsen i bestyrelsen har DN Sorø valgt at klage over Sorø Kommunes afgørelse til Planklagenævnet d. 20. april 2022. Klagen kan se her.

DN Sorø har efterfølgende uddybet sine begrundelser for klagen over Kommunens afgørelse overfor virksomheden i et brev:

”Det er ikke – som du ellers skriver – noget DN Sorø finder på, men noget der fremgår af landzonebestemmelserne. En problemstilling Sorø Kommune, som myndighed, også har kredset om flere gange, uden dog at tage den nødvendige konsekvens.

  • Fra landzonetilladelsen den 11. november 2014 kan citeres: Sorø Kommune har lagt vægt på, at udvidelsen af erhvervsarealet sker inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer, og at der er tale om en mindre virksomhed på 4 – 5 ansatte.
  • Fra landzonetilladelsen 14. oktober 2020 kan citeres: Sandstone har forespurgt om en endnu større udvidelse, men Sorø Kommune vurderer, at en sådan udvidelse vil udløse krav om udarbejdelse af lokalplan. Der kan ikke planlægges for så store udvidelser af virksomheder, da det er at betragte som byudvikling, der skal henvises til erhvervsområde i byzone. Den ansøgte udvidelse er stadigvæk større end, hvad der normalt gives tilladelse af oplag ifølge Planklagenævnets praksis.
  • Landzonetilladelse 30. marts 2022. Den påklagede, der gives 1½ år efter den seneste.
  • Landzonetilladelse maj 2022. Godt en måned efter den påklagede søges om endnu en udvidelse. Herom skriver administrationen: ”Fagcentret vurderer ikke, at der kan gives tilladelse til udvidelse af oplagsarealet i forlængelse af bygningen, da der tidligere er givet landzonetilladelse til udvidelse af oplagsarealet til det maksimale omfang, der dengang kunne rummes af en landzonetilladelse. Det vil sige hvis virksomhedens oplagsareal skal udvides yderligere, skal der udarbejdes en lokalplan for virksomheden. Derfor vil der være stor risiko for, at Planklagenævnet ændrer landzonetilladelsen til et afslag, hvis der gives landzonetilladelse til oplaget og denne påklages.

Endelig kan der ifølge vejledningen til landzonebestemmelserne kun planlægges for begrænsede udvidelser af små virksomheder. Virksomheder med behov for stort oplag og bygningsmasse skal ifølge vejledningen henvises til eksisterende eller planlagte erhvervsområder.”

Det politiske udvalg for natur, teknik og plan besluttede d. 4. maj 2022, trods administrationens vurdering, at der skal meddeles landzonetilladelse.”

DN Sorø afventer herefter planklagenævnets afgørelse, men har d. 14. december måttet fremsende en supplerende og en ny klage pga. en yderligere landzonetilladelse til firmaet,  se under billederne.


Panorama af udsigten til Sandstone, Nyrupvej 43 fra Frenderupvej, helt uden afskærmning.

 

Det er på dette område at Sandstone vil bygge sin hal og produktionsbygning. De synes allerede godt i gang.

 

Det er på dette område at Sandstone vil udbygge sit lager, de synes allerede godt i gang.

 

Den yderligere udvidelse (med rødt) som Sandstone har ansøgt om i maj 2022, og som forvaltningen indstillede til afslag, men som Udvalget for Natur-, Teknik- og Plan godkendte alligevel.
Med hvidt og gult ses de udvidelser som DN Sorø har klaget over.

Nederst i billedet ses den seneste udvidelse som angiveligt skulle være den sidste. 

Tilladelse til udvidelse december 2022.

Den 6. december 2022 har Sorø Kommune givet landzonetilladelse til den med rødt markerede udvidelse af oplagsarealet ved virksomheden, se her

Tilladelsen er givet på betingelse af at den klage, som DN Sorø har fremsendt bliver underkendt.
DN Sorø ser det som en underbygning af den fremsendte klage, at virksomheden fortsat må forventes at ønske at udvide på stedet og at den derfor bør flytte til et egentligt erhvervsområde i byzone, der er indrettet til formålet, som landzonevejledningen peger på. Virksomheden vil fortsat kunne blive i Sorø
Kommune, da der i flg. Kommunens hjemmeside er ledige erhvervsgrunde ved Sorø Nords
Erhvervsområde og ved Dianalund Industri Vest.

DN Sorøs klage kan ses her.

DN Sorø har samtidig fremsendt en supplerende klage til den oprindelige klage, se her.

Begge disse klager fremsendt d. 14. december 2022.


Klage over Region Sjællands tilladelse til tilførsel af materialer til Dybendal grusgrav

DN Sorø har valgt at klage over Region Sjællands manglende vurdering af projektets indvirkning på strandtudsens levevilkår.
Se baggrunden for projektet og DN Sorøs baggrund for klagen nedenfor.


Udsnit fra Google Map af hele graveområdet nord for Sorø By. Øverst ses graveområdet ved Munk Bjergby, hvor strandtudsen stortrives. Med rød pil er angivet Dybendal grusgraven. Nederst ses grusgraven helt tæt på Pedersborg og Pedersborg Skole. Sydvest for Kalundborgvej ses det efterbehandlede område, hvor strandtudsen tidligere er konstateret, og hvor der blev etableret nogle skrab til strandtudsen, som desværre ikke er vedligeholdt efterfølgende.


Manglende landzonetilladelse Hestehavevej 6, Sorø

DN Sorø har klaget til Planklagenævnet over manglende landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen Hestehavevej 6, Sorø.
Sorø Kommune har d. 27. februar 2019 givet accept af terrænregulering med op til 75.000 m3 på adressen Hestehavevej 6 - matr. nr. 6e og 6f, Fulby By, Bjernede i Sorø Kommune.
DN Sorø mener dog, at den ansøgte tilførsel af jord er en ændret anvendelse, hvilket udløser krav om landzonetilladelse.

Den 15. april 2019 afgør Planklagenævnet, at kommunens afgørelse er påklaget efter § 58, stk. 1, nr. 3, hvorved klagen ikke som udgangspunkt tillægges opsættende virkning, dvs. at ejeren godt kan påføre området store mængder jord uden at afvente udfaldet af klagen. I oktober 2019 kan DN Sorø konstatere at dette er i fuld gang.

Den 19. november 2020 har Planklagenævnet afsagt kendelse om at de ophæver Sorø Kommunes afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling, se afgørelsen her. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder.  DN Sorø har således vundet sagen mod Kommunen, men kan konstatere, at området nu er totalt planet ud, dvs. at de områder, som DN Sorø mente var beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3, er væk og næppe vil blive genetableret.  DN Sorø følger nøje med i Sorø Kommunes fornyede behandling af sagen.

DN Sorø kan d. 25. oktober 2021 konstatere, at vi ikke har modtaget noget fra Sorø Kommune om en fornyet sagsbehandling, selvom der nu er gået næsten et år siden kendelsen fra Planklagenævnet. DN Sorø har derfor bedt om indsigt i Sorø Kommunes aktiviteter siden hjemsendelsen.

(teksten senest opdateret d. 25. oktober 2021)

Læs videre om sagen nedenfor.Klage over tilladelse til indvinding af råstoffer Smedevej 54, Sorø - klagen vundet, og ny tilladelse givet, se nedenfor

Region Sjælland har den 8. december 2017 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på
Smedevej 54 i Sorø, matr. nr. 14ac Lynge By, Lynge.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Sorø har d. 23. december 2017 påklaget tilladelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. idet DN finder, at tilladelsens vurdering efter habitatdirektivets bilag IV (afsnit 7.2.2.) ikke tilgodeser det beskyttelsesbehov, som er formålet med direktivet og derfor er i strid med dette.

 

Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet af 24. juni 2020.

Efter en længere sagsbehandlingstid har Miljø- og Fødevareklagenævnet d. 24. juni 2020 afgjort klagesagen. Det blev en stor sejr for Hasselmusen og for borgerne i Sorø Kommune.

Læs videre om sejren og se nævnets afgørelse ved at trykke på knappen nedenfor.

Region Sjælland har den 13. september 2021 meddelt en fornyet tilladelse til råstofgravning på Smedevej 54. Tilladelsen er givet med en række krav om vedligehold og etablering af en yderligere korridor til brug for Hasselmusen, så DN Sorø er tilfreds med at Regionen har taget ad notam, at der skal tages seriøst hensyn til aktuelle og potentielle forekomster af Bilag IV arter i råstofområderne.
Tilladelsen med de skærpede vilkår kan ses her.

Hvad er der sket efterfølgende.

DN Sorø er ikke part i en efterfølgende klagesag, idet vi har accepteret overstående bestemmelser som en sikring af spredningskorridoren for hasselmusen, men DN Sorø ved at der er klaget over trafik og støjforhold, samt at indvinderen har fremsendt et forslag til støjvold, som øjensynligt ikke tager hensyn til foranstående spredningskorridor.

DN Sorø kan derudover konstatere, at placeringen af den ønskede råstofgrav er endog meget tæt på Frederiksberg by og kommende udvidelsesmuligheder for byen samt at de trafikale forhold er ualmindelig dårlige for transport til og fra en råstofgrav.

Den eksisterende spredningskorridor er ikke udvidet, som beskrevet i klagenævnets kendelse, så hasselmusens spredningsmuligheder er meget dårlige, herunder også fordi der findes et meget stort, åbent område ved starten af hegnet.

DN Sorøs ønske til området.
Det er DN Sorøs ønske, at råstofgravning helt opgives på området, at spredningskorridoren etableres, som ovenfor nævnt, og at der etableres bevoksning på en stor del af det nu bevoksningsfrie areal ved starten af hegnet. Derefter kan resten af området for vores skyld godt ændres til byudviklingsområde for Frederiksberg.

(teksten senest opdateret 1. november 2022)


Det potentielle graveområde Smedevej 54, 4180 Sorø


Solcelleparker i Sorø Kommune

DN Sorø har i flere tilfælde været i tidlig dialog med lodsejere og entreprenører, som har et ønske om at etablere solcelleparker indenfor Sorø Kommunes område.
Ved på den måde at gå i dialog omkring udformningen af solcelleparkerne synes det muligt at få indflydelse på udformningen af de planer som efterfølgende udmøntes i et lokalplanforslag udarbejdet af Sorø Kommune.

Læs nedenfor om DN Sorøs konkrete arbejde i 2 aktuelle sager.

Oversigt over den planlagte solcellepark syd for Vedde By. Efterfølgende er der taget et stykke af solcelleparken ud i det nordvestligste hjørne for at sikre oversigten over området vest for solcelleparken.

Søbeskyttelseslinjer

Vi er i Sorø Kommune begunstiget af at have mange og smukt beliggende søer. Men vi er ikke begunstiget af, at den lokale myndighed værner om dem.

For at sikre søerne som værdifuldt landskabselementer og som levesteder for dyre- og planteliv sikrer naturbeskyttelsesloven en søbeskyttelseslinje på 150 m fra søer af en vis størrelse.

Inden for beskyttelseszonen må der ikke ske tilplantninger eller andre ændringer i terrænet.

Desværre oplever vi, at Sorø Kommune er tilbøjelig til at give dispensation fra denne beskyttelse. Vi har oplevet det med en tilladelse til en helt unødvendig udmatrikulering og et efterfølgende nybyggeri på Egevangs Alle og vi kan se frem til en dispensation til byggeriet ved den tidligere loge på Trautnersvej 24. Den første tilladelse har DN Sorø påklaget og vi forventer også at gøre det ved Trautnersvej.

I begge tilfælde lægger DN Sorø vægt på, at der ved en dispensation skal være tale om et meget nødvendigt formål, så der derfor foreligger en tungtvejende grund til at dispensere fra forbuddet mod bebyggelse inden for beskyttelseslinjen, hvilket vi ikke finder er tilfældet. Vi er desuden bekymrede for den dominoeffekt, som kommunens noget lempelige administration kan afstedkomme. Når først én har fået dispensation, så vil mange andre forvente det samme, og inden vi får set os om, vil Sorø Sø ikke være det pragtfulde landskabselement vi kender og holder af.


Sorøs udvalg for Teknik og Miljø vedtog på sit møde i december 2021, at ville følge de fastlagte søbeskyttelseslinjer fra 1984.
Det er disse beskyttelseslinjer i samarbejde med de generelle beskyttelseslinjer, som er grundlaget for Sorø Kommunes arbejde og grundlaget for DN Sorøs klage over de aktuelle og kommende dispensationer.

Nedenfor ses i udpluk de 2 kort fra 1984, omhandlende Sorø Sø udfor Sorø By og udfor Frederiksberg.

Sorø Sø ved Sorø By 1984 med søbeskyttelseslinje

 

Sorø Sø ved Frederiksberg 1984 med søbeskyttelseslinje