Klage over indvinding af råstoffer Dyssevej 20, 4180 Sorø

DN Sorø har klaget over Region Sjællands tilladelse til at indvinde råstoffer på Dyssevej 20, 4180 Sorø.

Region Sjælland har på baggrund af ansøgers oplysninger vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Dvs. at det er muligt at indvinde råstoffer uden at udarbejde en Miljøkonsekvensvurdering.

Heri er DN Sorø uenig.

DN Sorø mener at indvindingen vil få omfattende virkning på beskyttet vandløb

At foretage råstofindvinding ikke mindre end 50 m fra Tude Å vil betyde en afledning af vand fra åen til omgivelser og en tilsvarende mindre tilstrømning, da terrænet efter gravningen vil ligge lavere i åen.

DN Sorø mener, at det med afsæt i de i klagen nævnte problemstillinger er vigtigt ved en egentlig miljøvurdering at få belyst, hvilke væsentlig indvirkninger projektet vil få på miljøet, hvorfor vi har bedt Miljø- og Fødevareklagenævnet om at afvise den aktuelle godkendelse og hjemvise sagen til fornyet behandling.

Se hele klagen her.

Tude Å, praktisk taget uden vand Per Christensen
Tude Å , ikke en sti, men en udtørret å Per Christensen

Manglende landzonetilladelse Hestehavevej 6, Sorø

DN Sorø har klaget til Planklagenævnet over manglende landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen Hestehavevej 6, Sorø.
Sorø Kommune har d. 27. februar 2019 givet accept af terrænregulering med op til 75.000 m3 på adressen Hestehavevej 6 - matr. nr. 6e og 6f, Fulby By, Bjernede i Sorø Kommune.
DN Sorø mener dog, at den ansøgte tilførsel af jord er en ændret anvendelse, hvilket udløser krav om landzonetilladelse.

Den 15. april 2019 afgør Planklagenævnet, at kommunens afgørelse er påklaget efter § 58, stk. 1, nr. 3, hvorved klagen ikke som udgangspunkt tillægges opsættende virkning, dvs. at ejeren godt kan påføre området store mængder jord uden at afvente udfaldet af klagen. I oktober 2019 kan DN Sorø konstatere at dette er i fuld gang.

Læs videre om sagen nedenfor.Klage over tilladelse til indvinding af råstoffer Smedevej 54, Sorø - klagen vundet, se nedenfor

Region Sjælland har den 8. december 2017 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på
Smedevej 54 i Sorø, matr. nr. 14ac Lynge By, Lynge.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Sorø har d. 23. december 2017 påklaget tilladelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. idet DN finder, at tilladelsens vurdering efter habitatdirektivets bilag IV (afsnit 7.2.2.) ikke tilgodeser det beskyttelsesbehov, som er formålet med direktivet og derfor er i strid med dette.

Læs den fremsendte klage ved at trykke på knappen nedenfor.

Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet af 24. juni 2020.

Efter en længere sagsbehandlingstid har Miljø- og Fødevareklagenævnet d. 24. juni 2020 afgjort klagesagen. Det blev en stor sejr for Hasselmusen og for borgerne i Sorø Kommune.

Læs videre om sejren og se nævnets afgørelse ved at trykke på knappen nedenfor.


Det potentielle graveområde Smedevej 54, 4180 Sortø


Nedlæggelse af markvej ved Alsted

Det er en sag, der går tilbage til 2007 og som fortsat ikke er løst, på trods af flere klare afgørelser fra myndighederne.

Den korte version af sagen er: Ejeren af Alstedgård havde dengang forbudt adgang til en markvej, som forbandt Hejreskovvej med en anden markvej øst for Alsted, og dermed gav muligheder for en fin rundtur med udkig til Susådalens særlige natur.

Teknik- og Miljøudvalget i SK har på sit møde d. 11. april 2018 godkendt dispensationen af nedlæggelse af markvejen, dog med vilkår om, at der skal etableres en alternativ løsning via dialog med lodsejer, og at løsningen skal godkendes af udvalget.

DN Sorø anset dette for at være en positiv udvikling, men det er spændende hvad det indebærer, idet etablering af en alternativ sti synes at være forsøgt løbende siden 2007. DN Sorø vil løbende følge op på Kommunens anstrengelser.

Seneste nyt (3/4-2019) er at DN Sorø sammen med Friluftsrådet Sydvestsjælland har henvendt sig til Tilsynet med kommuner, idet Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Sorø (DN Sorø) og Friluftsrådet Sydvestsjælland beder Ankestyrelsen vurdere, hvorvidt Sorø Kommune overholder sin pligt efter naturbeskyttelseslovens § 73 til at sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort.

Henvendelsen kan i sin helhed læses her.

Den 23. april 2019 har DN Sorø modtaget besked fra Ankestyrelsen om at de ikke vil rejse tilsynssag som følge af den langsommelige behandling af sagen vedr. den ulovligt nedlagte sti i Alsted.

Det fremgår af besvarelsen, som DN Sorø og Friluftsrådet har modtaget fra Ankestyrelsen på spørgsmålet om, hvorvidt Sorø Kommune overholder sin pligt efter naturbeskyttelsesloven til at sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort.

Natur- og Miljøklagenævnet ophævede for 4 år siden Sorø Kommunes tilladelse til at nedlægge markvejen, idet den har væsentlig rekreativ betydning og giver offentligheden mulighed for ved en rundtur at opleve Susåen på relativt tæt hold. Klagenævnet bemærkede den gang samtidig, at det er muligt for ejeren at søge kommunen om etablering af en alternativ rundtur.

Der er i dag, 4 år efter, endnu ikke etableret, hverken den oprindelige markvej eller et alternativ, der giver de samme oplevelsesmuligheder. Ankestyrelsens oplyser imidlertid, at det er indgået i deres overvejelser, om der er grundlag for at antage, at kommunen ikke vil efterleve afgørelsen.

DN Sorø tager naturligvis beslutningen til efterretning og er enig med Ankestyrelsen i, at vi forventer Sorø Kommune vil efterleve Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Vi er imidlertid forsat bekymret for, at langsommeligheden sender et signal om at selvtægt på naturområdet har gunstige vilkår.

Afgørelsen kan læses her

På mødet i Sorø Kommunes Teknik- og Miljøudvalg d. 4. september 2019 omhandlede punkt 272: Tilladelse til nedlæggelse af markvej - Alstedvej 52A, 4173 Fjenneslev. Forvaltningen havde bedt udvalget om at tage stilling til at der gives tilladelse til nedlæggelse af markvejen med vilkår om (se hele referatet fra TMU mødet her):

  1. At der etableres en alternativ rundtur via kirkens og lodsejers jord samt Hejreskovvej, som vist med blå og gul signatur på bilag 1. eller

  2. At der skal etableres en alternativ sti udenfor deklarationsridset med adgangsforbuddet hen til et nyt udsigtspunkt, som vist med gul signatur på bilag 1

Administrationen synes ikke at have været helt loyal overfor teksten i kendelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet om at der skal etableres en rundtur, og måske er det det, som gjorde at Niels Aalbæk Jensen (B) stemte imod, idet han ønsker at følge Naturklagenævnets afgørelse om, at markvejen ikke kan nedlægges.

Beslutningen blev at der skal etableres en alternativ sti udenfor deklarationsridset med adgangsforbuddet hen til et nyt udsigtspunkt, som vist med gul signatur på bilaget.

Afgørelsen fra TMU har været drøftet i bestyrelsen i DN Sorø d. 17. august 2019 og der var enighed om at ingen af de 2 fremlagte alternativer tilfredsstiller kendelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet af 16. juni 2015, se denne her.

Læs mere ved tryk på knappen:Oplagring af betonelementer på Parnasvej 45, 4180 Sorø

Der har siden midten af januar 2019 ulovligt været opbevaret pavilloner/betonelementer i grusgraven Parnasvej 45.

Det fremgår af Sorø Kommunes svar i april 2019 på forespørgsel fra DN Sorø. Her oplyser kommunen, at der hverken er ”søgt landzonetilladelse eller byggetilladelse til pavillonerne.”, og at indvinder - TSG, Tulstrup Sten & Grus - har lovet snarest at fjerne pavillonerne.

Betonelementerne står fortsat på området d. 20. december 2019, dvs. næsten et helt år efter det ulovlige forhold blev konstateret.

DN Sorø sendte d. 24. juli 2019 et læserbrev til de lokale medier, som fik en masse omtale, bl.a. meldte borgmesteren ud, at det ville Kommunen kigge på, når man fik tid. Man kan så konstatere at Kommunen er meget, meget langmodige, noget borgerne kan notere sig må være gældende også i andre sammenhænge.

Den 11. november 2019 har DN Sorø i øvrigt kunnet konstatere, at der fortsat garves råstoffer i området, selvom tilladelsen er udløbet d. 10. november 2019. DN Sorø har spurgt ind til Regionen om dette forhold, uden dog at modtage svar.

De n 6. februar 2020 skriver Sjællandske, at Sorø Kommune d. 29. februar 2020 har sendt et påbud om fjernelse af pavillonerne inden 1. marts 2020, som ejeren i henhold til artiklen har tænkt sig at overholde.

Den 8. marts 2020 kan det konstateres, at betonelementerne fortsat er til stede på adressen, dvs. efter fristen d. 1. marts 2020.

Den 11. marts har DN Sorø spurgt Sorø Kommune, om der er foretaget politianmeldelse af det ulovlige forhold. Sorø Kommune svarer tilbage, at de endnu ikke har foretaget en politianmeldelse af ejeren af ejendommen, idet ejeren af pavillonerne har oplyst, at det pt. ikke var muligt at flytte dem til deres planlagte destination pga. det våde vejr. Men de forventede, at kunne gøre det indenfor 2-3 uger fra den 1. marts.

DN Sorø svarer umiddelbart tilbage til Sorø Kommune, at det for os at se er en ganske utilfredsstillende form for myndighedsudøvelse. DN Sorø mener heller ikke at Sorø Kommune juridisk bare kan lade som ingenting og se tiden an. Der er praksis for, at myndigheder som varsler påbud eller anden retshåndhævelse og som ikke følger op på det, løber ind i en rettighedsfortabende passivitet, dvs. mister sin mulighed for at udstede påbud i den konkrete sag, hvormed ”lovovertræderen” opnår en rettighed, som ingen af os i lokalsamfundet vel har ønsket. En politianmeldelse vil, ud fra mange vinkler være, det rigtige skridt at tage. 

DN Sorø har ikke modtaget retursvar på denne henvendelse og kan i øvrigt konstatere, at der fortsat graves i grusgraven på trods af at der ikke foreligger en gravetilladelse, idet denne er udløbet d. 10. november 2019. 

Det kan konstateres, at elementerne endeligt er fjernet ca. d. 09-05-2020.

 

(Status d. 9. maj 2020)


Betonelementerne på Parnasvej 45

På trods af at gravetilladelsen er udløbet d. 1. november 2019 graves der fortsat i grusgraven d. 20. marts 2020.