DN Sorøs bemærkninger til udkast til råstofindvindinger

DN Sorøs har fremsendt 2 bemærkninger til Region Sjællands udkast til råstofindvindinger for henholdsvis Lillevangsvej 4 og Munke Bjergbyvej/Døjringevej 23, begge Sorø Kommune.
DN Sorø er meget bekymrede for den beskyttede padde - Strandtudsen samt generelt for vandføringen i Tude Å.

Region Sjælland har efterfølgende meddelt gravetilladelse i begge tilfælde.

DN Sorø's bestyrelse har på et møde d. 17. september 2019 valgt at gå videre med sagen om tilladelsen til at indvinde råstoffer på Munke Bjergbyvej/Døjringevej 23, idet  DN Sorø i særlig grad har fokus på, i hvilken grad tilladelsen tager hensyn til den bilag IV beskyttede standtudse.

I den forbindelse har DN Sorø d. 18. september 2019 sendt en række afklarende spørgsmål, som vi ser frem til at få besvaret  af Region Sjælland inden udløbet af 4 ugers fristen (30. september 2019). Spørgsmålene kan ses her.

DN Sorø fik alene et svar fra Regionen, i form af en bekræftelse på at spørgsmålene var modtaget, inden deadline for indsendelse af en evt. klage til Miljø og Fødevareklagenævntet, så DN Sorø valgte at fremsende klagen d. 29. september, samtidig med at vi bad Regionen om fremadrettet at etablere en dialog med os, så vi sammen kan finde en løsning, der tilgodeser flest mulige hensyn.
Klagen kan læses her.


Se bemærkningerne og begrundelserne ved at trykke på knappen nedenfor.


Grusgraven ved Munke Bjergby


Klage over indvinding af råstoffer Dyssevej 20, 4180 Sorø

DN Sorø har klaget over Region Sjællands tilladelse til at indvinde råstoffer på Dyssevej 20, 4180 Sorø.

Region Sjælland har på baggrund af ansøgers oplysninger vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Dvs. at det er muligt at indvinde råstoffer uden at udarbejde en Miljøkonsekvensvurdering.

Heri er DN Sorø uenig.

DN Sorø mener at indvindingen vil få omfattende virkning på beskyttet vandløb

At foretage råstofindvinding ikke mindre end 50 m fra Tude Å vil betyde en afledning af vand fra åen til omgivelser og en tilsvarende mindre tilstrømning, da terrænet efter gravningen vil ligge lavere i åen.

DN Sorø mener, at det med afsæt i de i klagen nævnte problemstillinger er vigtigt ved en egentlig miljøvurdering at få belyst, hvilke væsentlig indvirkninger projektet vil få på miljøet, hvorfor vi har bedt Miljø- og Fødevareklagenævnet om at afvise den aktuelle godkendelse og hjemvise sagen til fornyet behandling.

Se hele klagen her.

Tude Å, praktisk taget uden vand Per Christensen
Tude Å , ikke en sti, men en udtørret å Per Christensen

Manglende landzonetilladelse Hestehavevej 6, Sorø

DN Sorø har klaget til Planklagenævnet over manglende landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen Hestehavevej 6, Sorø.
Sorø Kommune har d. 27. februar 2019 givet accept af terrænregulering med op til 75.000 m3 på adressen Hestehavevej 6 - matr. nr. 6e og 6f, Fulby By, Bjernede i Sorø Kommune.
DN Sorø mener dog, at den ansøgte tilførsel af jord er en ændret anvendelse, hvilket udløser krav om landzonetilladelse.
Læs videre om sagen nedenfor.Klage over landzonetilladelse til udvidelse af læskur på Parnasvej 1, Sorø

DN Sorø har d. 18, januar 2019 fremsendt en klage over Sorø Kommunes landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til udvidelse af læskur på Parnasvej 1, Sorø.

Læs videre om baggrunden for den fremsendte klage ved at trykke på nedenstående knap.

Sorø Kommune har svaret på DN Sorøs klage d. 5. marts 2019, svaret kan ligeledes læses ved at trykke på nedenstående knap.

Planklagenævnet har d. 8. juli 2019 afsagt kendelse, hvoraf det fremgår: 
"Planklagenævnet ophæver kommunens afgørelse om landzonetilladelse til udvidelse af skuret. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder for denne del af afgørelsen"

Planklagenævnet godkender dog samtidig kommunens afgørelse om lovliggørende land-
zonetilladelse til det eksisterende læskur (det som ses på billedet).

Hele afgørelsen kan ses her

DN Sorø er tilfreds med Planklagenævnets afgørelse, som i øvrigt betyder at DN har fået klagegebyret retur.Klage over tilladelse til indvinding af råstoffer Smedevej 54, Sorø

Region Sjælland har den 8. december 2017 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på
Smedevej 54 i Sorø, matr. nr. 14ac Lynge By, Lynge.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Sorø har d. 23. december 2017 påklaget tilladelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. idet DN finder, at tilladelsens vurdering efter habitatdirektivets bilag IV (afsnit 7.2.2.) ikke tilgodeser det beskyttelsesbehov, som er formålet med direktivet og derfor er i strid med dette.

Læs videre ved at trykke på knappen nedenfor.


Det potentielle graveområde Smedevej 54, 4180 Sortø


Nedlæggelse af markvej ved Alsted

Det er en sag, der går tilbage til 2007 og som fortsat ikke er løst, på trods af flere klare afgørelser fra myndighederne.

Den korte version af sagen er: Ejeren af Alstedgård havde dengang forbudt adgang til en markvej, som forbandt Hejreskovvej med en anden markvej øst for Alsted, og dermed gav muligheder for en fin rundtur med udkig til Susådalens særlige natur.

Teknik- og Miljøudvalget i SK har på sit møde d. 11. april 2018 godkendt dispensationen af nedlæggelse af markvejen, dog med vilkår om, at der skal etableres en alternativ løsning via dialog med lodsejer, og at løsningen skal godkendes af udvalget.

DN Sorø anset dette for at være en positiv udvikling, men det er spændende hvad det indebærer, idet etablering af en alternativ sti synes at være forsøgt løbende siden 2007. DN Sorø vil løbende følge op på Kommunens anstrengelser.

Seneste nyt (3/4-2019) er at DN Sorø sammen med Friluftsrådet Sydvestsjælland har henvendt sig til Tilsynet med kommuner, idet Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Sorø (DN Sorø) og Friluftsrådet Sydvestsjælland beder Ankestyrelsen vurdere, hvorvidt Sorø Kommune overholder sin pligt efter naturbeskyttelseslovens § 73 til at sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort.

Henvendelsen kan i sin helhed læses her.

Den 23. april 2019 har DN Sorø modtaget besked fra Ankestyrelsen om at de ikke vil rejse tilsynssag som følge af den langsommelige behandling af sagen vedr. den ulovligt nedlagte sti i Alsted.

Det fremgår af besvarelsen, som DN Sorø og Friluftsrådet har modtaget fra Ankestyrelsen på spørgsmålet om, hvorvidt Sorø Kommune overholder sin pligt efter naturbeskyttelsesloven til at sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort.

Natur- og Miljøklagenævnet ophævede for 4 år siden Sorø Kommunes tilladelse til at nedlægge markvejen, idet den har væsentlig rekreativ betydning og giver offentligheden mulighed for ved en rundtur at opleve Susåen på relativt tæt hold. Klagenævnet bemærkede den gang samtidig, at det er muligt for ejeren at søge kommunen om etablering af en alternativ rundtur.

Der er i dag, 4 år efter, endnu ikke etableret, hverken den oprindelige markvej eller et alternativ, der giver de samme oplevelsesmuligheder. Ankestyrelsens oplyser imidlertid, at det er indgået i deres overvejelser, om der er grundlag for at antage, at kommunen ikke vil efterleve afgørelsen.

DN Sorø tager naturligvis beslutningen til efterretning og er enig med Ankestyrelsen i, at vi forventer Sorø Kommune vil efterleve Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Vi er imidlertid forsat bekymret for, at langsommeligheden sender et signal om at selvtægt på naturområdet har gunstige vilkår.

Afgørelsen kan læses her

På mødet i Sorø Kommunes Teknik- og Miljøudvalg d. 4. september 2019 omhandlede punkt 272: Tilladelse til nedlæggelse af markvej - Alstedvej 52A, 4173 Fjenneslev. Forvaltningen havde bedt udvalget om at tage stilling til at der gives tilladelse til nedlæggelse af markvejen med vilkår om (se hele referatet fra TMU mødet her):

  1. At der etableres en alternativ rundtur via kirkens og lodsejers jord samt Hejreskovvej, som vist med blå og gul signatur på bilag 1. eller

  2. At der skal etableres en alternativ sti udenfor deklarationsridset med adgangsforbuddet hen til et nyt udsigtspunkt, som vist med gul signatur på bilag 1

Administrationen synes ikke at have været helt loyal overfor teksten i kendelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet om at der skal etableres en rundtur, og måske er det det, som gjorde at Niels Aalbæk Jensen (B) stemte imod, idet han ønsker at følge Naturklagenævnets afgørelse om, at markvejen ikke kan nedlægges.

Beslutningen blev at der skal etableres en alternativ sti udenfor deklarationsridset med adgangsforbuddet hen til et nyt udsigtspunkt, som vist med gul signatur på bilaget.

Afgørelsen fra TMU har været drøftet i bestyrelsen i DN Sorø d. 17. august 2019 og der var enighed om at ingen af de 2 fremlagte alternativer tilfredsstiller kendelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet af 16. juni 2015, se denne her.

Læs mere ved tryk på knappen: