Lokalplan 52 - motocross kørsel

Sorø Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har bestemt, at et udpeget naturområde kan udlejes til motocross aktiviteter, hvilket formodentlig er i strid med lokalplanens bestemmelser.
DN Sorø har bedt om at Sorø Kommune udarbejder en egentlig myndighedsafgørelse (en dispensation), så DN Sorø og naboerne får mulighed for evt. at klage over denne.
Se DN Sorøs henvendelse og begrundelse nedenfor.

Efter henvendelse fra lokale borgere og ovenstående fra  DN Sorø besluttede Teknik- og Miljøudvalget på sit møde d. 10/3-21 "...at lytte til borgerne og ønsker ikke at udleje arealet til det ansøgte formål."
DN Sorø kan kun udtrykke sin tilfredshed med udfaldet.


Den store sø på arealet nord for motorvejen - lokalplan 52 Rolf Lehrmann

Klage over indvinding af råstoffer Dyssevej 20, 4180 Sorø - klagen vundet

DN Sorø har klaget over Region Sjællands tilladelse til at indvinde råstoffer på Dyssevej 20, 4180 Sorø.

Region Sjælland har på baggrund af ansøgers oplysninger vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Dvs. at det er muligt at indvinde råstoffer uden at udarbejde en Miljøkonsekvensvurdering.

Heri er DN Sorø uenig.

DN Sorø mener at indvindingen vil få omfattende virkning på beskyttet vandløb

At foretage råstofindvinding ikke mindre end 50 m fra Tude Å vil betyde en afledning af vand fra åen til omgivelser og en tilsvarende mindre tilstrømning, da terrænet efter gravningen vil ligge lavere i åen.

DN Sorø mener, at det med afsæt i de i klagen nævnte problemstillinger er vigtigt ved en egentlig miljøvurdering at få belyst, hvilke væsentlig indvirkninger projektet vil få på miljøet, hvorfor vi har bedt Miljø- og Fødevareklagenævnet om at afvise den aktuelle godkendelse og hjemvise sagen til fornyet behandling.

Se hele klagen her.

DN Sorø har d. 28. januar 2021 modtaget afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som ophæver Region Sjællands afgørelse af 7. maj 2019 om, at råstofindvinding på matr. nr. 11f Døjringe By, Munke Bjergby, kan gennemføres, uden at der udarbejdes en VVM-redegørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling i førsteinstansen. 

Hele afgørelsen kan ses her.

Afgørelsen følger op på Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 2. maj 2019, som ophæver Sorø Kommunes tilladelse til sænkning af grundvandet som konsekvens af råstofindvinding under grundvandsspejlet samt indvinding af 1.500 m3 /år overfladevand fra en eksisterende sø på matr.nr. 11f, Døjringe By, Munkebjerg By og hjemviser sagen til fornyet behandling.

(sidst opdateret d. 29. januar 2021)


Tude Å, praktisk taget uden vand Per Christensen
Tude Å , ikke en sti, men en udtørret å Per Christensen

I januar 2021 kunne DN Sorø konstatere, at der bliver afgravet søgerender ved Dyssevej 20. Råstofgravning må dog afvente resultatet af evt. fornyet behandling i Sorø Kommune og Region Sjælland.


Manglende landzonetilladelse Hestehavevej 6, Sorø

DN Sorø har klaget til Planklagenævnet over manglende landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen Hestehavevej 6, Sorø.
Sorø Kommune har d. 27. februar 2019 givet accept af terrænregulering med op til 75.000 m3 på adressen Hestehavevej 6 - matr. nr. 6e og 6f, Fulby By, Bjernede i Sorø Kommune.
DN Sorø mener dog, at den ansøgte tilførsel af jord er en ændret anvendelse, hvilket udløser krav om landzonetilladelse.

Den 15. april 2019 afgør Planklagenævnet, at kommunens afgørelse er påklaget efter § 58, stk. 1, nr. 3, hvorved klagen ikke som udgangspunkt tillægges opsættende virkning, dvs. at ejeren godt kan påføre området store mængder jord uden at afvente udfaldet af klagen. I oktober 2019 kan DN Sorø konstatere at dette er i fuld gang.

Den 19. november 2020 har Planklagenævnet afsat kendelse om at de ophæver Sorø Kommunes afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling, se afgørelsen her. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder.  DN Sorø har således vundet sagen mod Kommunen, men kan konstatere, at området nu er totalt planet ud, dvs. at de områder, som DN Sorø mente var beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3, er væk og næppe vil blive genetableret.  DN Sorø følger nøje med i Sorø Kommunes fornyede behandling af sagen.

Læs videre om sagen nedenfor.Klage over tilladelse til indvinding af råstoffer Smedevej 54, Sorø - klagen vundet, se nedenfor

Region Sjælland har den 8. december 2017 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på
Smedevej 54 i Sorø, matr. nr. 14ac Lynge By, Lynge.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Sorø har d. 23. december 2017 påklaget tilladelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. idet DN finder, at tilladelsens vurdering efter habitatdirektivets bilag IV (afsnit 7.2.2.) ikke tilgodeser det beskyttelsesbehov, som er formålet med direktivet og derfor er i strid med dette.

 

Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet af 24. juni 2020.

Efter en længere sagsbehandlingstid har Miljø- og Fødevareklagenævnet d. 24. juni 2020 afgjort klagesagen. Det blev en stor sejr for Hasselmusen og for borgerne i Sorø Kommune.

Læs videre om sejren og se nævnets afgørelse ved at trykke på knappen nedenfor.


Det potentielle graveområde Smedevej 54, 4180 Sorø


Nedlæggelse af markvej ved Alsted

Det er en sag, der går tilbage til 2007 og som fortsat ikke er løst, på trods af flere klare afgørelser fra myndighederne.

Den korte version af sagen er: Ejeren af Alstedgård havde dengang forbudt adgang til en markvej, som forbandt Hejreskovvej med en anden markvej øst for Alsted, og dermed gav muligheder for en fin rundtur med udkig til Susådalens særlige natur.

Teknik- og Miljøudvalget i SK har på sit møde d. 11. april 2018 godkendt dispensationen af nedlæggelse af markvejen, dog med vilkår om, at der skal etableres en alternativ løsning via dialog med lodsejer, og at løsningen skal godkendes af udvalget.

DN Sorø anset dette for at være en positiv udvikling, men det er spændende hvad det indebærer, idet etablering af en alternativ sti synes at være forsøgt løbende siden 2007. DN Sorø vil løbende følge op på Kommunens anstrengelser.

Seneste nyt (3/4-2019) er at DN Sorø sammen med Friluftsrådet Sydvestsjælland har henvendt sig til Tilsynet med kommuner, idet Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Sorø (DN Sorø) og Friluftsrådet Sydvestsjælland beder Ankestyrelsen vurdere, hvorvidt Sorø Kommune overholder sin pligt efter naturbeskyttelseslovens § 73 til at sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort.

Henvendelsen kan i sin helhed læses her.

Den 23. april 2019 har DN Sorø modtaget besked fra Ankestyrelsen om at de ikke vil rejse tilsynssag som følge af den langsommelige behandling af sagen vedr. den ulovligt nedlagte sti i Alsted.

Det fremgår af besvarelsen, som DN Sorø og Friluftsrådet har modtaget fra Ankestyrelsen på spørgsmålet om, hvorvidt Sorø Kommune overholder sin pligt efter naturbeskyttelsesloven til at sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort.

Natur- og Miljøklagenævnet ophævede for 4 år siden Sorø Kommunes tilladelse til at nedlægge markvejen, idet den har væsentlig rekreativ betydning og giver offentligheden mulighed for ved en rundtur at opleve Susåen på relativt tæt hold. Klagenævnet bemærkede den gang samtidig, at det er muligt for ejeren at søge kommunen om etablering af en alternativ rundtur.

Der er i dag, 4 år efter, endnu ikke etableret, hverken den oprindelige markvej eller et alternativ, der giver de samme oplevelsesmuligheder. Ankestyrelsens oplyser imidlertid, at det er indgået i deres overvejelser, om der er grundlag for at antage, at kommunen ikke vil efterleve afgørelsen.

DN Sorø tager naturligvis beslutningen til efterretning og er enig med Ankestyrelsen i, at vi forventer Sorø Kommune vil efterleve Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Vi er imidlertid forsat bekymret for, at langsommeligheden sender et signal om at selvtægt på naturområdet har gunstige vilkår.

Afgørelsen kan læses her

På mødet i Sorø Kommunes Teknik- og Miljøudvalg d. 4. september 2019 omhandlede punkt 272: Tilladelse til nedlæggelse af markvej - Alstedvej 52A, 4173 Fjenneslev. Forvaltningen havde bedt udvalget om at tage stilling til at der gives tilladelse til nedlæggelse af markvejen med vilkår om (se hele referatet fra TMU mødet her):

  1. At der etableres en alternativ rundtur via kirkens og lodsejers jord samt Hejreskovvej, som vist med blå og gul signatur på bilag 1. eller

  2. At der skal etableres en alternativ sti udenfor deklarationsridset med adgangsforbuddet hen til et nyt udsigtspunkt, som vist med gul signatur på bilag 1

Administrationen synes ikke at have været helt loyal overfor teksten i kendelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet om at der skal etableres en rundtur, og måske er det det, som gjorde at Niels Aalbæk Jensen (B) stemte imod, idet han ønsker at følge Naturklagenævnets afgørelse om, at markvejen ikke kan nedlægges.

Beslutningen blev at der skal etableres en alternativ sti udenfor deklarationsridset med adgangsforbuddet hen til et nyt udsigtspunkt, som vist med gul signatur på bilaget.

Afgørelsen fra TMU har været drøftet i bestyrelsen i DN Sorø d. 17. august 2019 og der var enighed om at ingen af de 2 fremlagte alternativer tilfredsstiller kendelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet af 16. juni 2015, se denne her.

Læs mere ved tryk på knappen: