Alsted stien

Det er en sag, der går tilbage til 2007 og som fortsat ikke er løst, på trods af flere klare afgørelser fra myndighederne.

Den korte version af sagen er: Ejeren af Alstedgård havde dengang forbudt adgang til en markvej, som forbandt Hejreskovvej med en anden markvej øst for Alsted, og dermed gav muligheder for en fin rundtur med udkig til Susådalens særlige natur.

I 2021 er stien fortsat ikke genetableret, læs den lange sagsgang ved at trykke på knappen nedenfor.

I december 2021 tog Teknik- og Miljøudvalget endelig en beslutning, som kan bringe sagen ud af dødsvandet. Læs om udviklingen i sagen nederst i nedenstående lange sagsforløb (tryk på knappen).


Billedet viser den tabte udsigt over Susådalen


Klage over Region Sjællands tilladelse til tilførsel af materialer til Dybendal grusgrav

DN Sorø har valgt at klage over Region Sjællands manglende vurdering af projektets indvirkning på strandtudsens levevilkår.
Se baggrunden for projektet og DN Sorøs baggrund for klagen nedenfor.


Udsnit fra Google Map af hele graveområdet nord for Sorø By. Øverst ses graveområdet ved Munk Bjergby, hvor strandtudsen stortrives. Med rød pil er angivet Dybendal grusgraven. Nederst ses grusgraven helt tæt på Pedersborg og Pedersborg Skole. Sydvest for Kalundborgvej ses det efterbehandlede område, hvor strandtudsen tidligere er konstateret, og hvor der blev etableret nogle skrab til strandtudsen, som desværre ikke er vedligeholdt efterfølgende.


Manglende landzonetilladelse Hestehavevej 6, Sorø

DN Sorø har klaget til Planklagenævnet over manglende landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen Hestehavevej 6, Sorø.
Sorø Kommune har d. 27. februar 2019 givet accept af terrænregulering med op til 75.000 m3 på adressen Hestehavevej 6 - matr. nr. 6e og 6f, Fulby By, Bjernede i Sorø Kommune.
DN Sorø mener dog, at den ansøgte tilførsel af jord er en ændret anvendelse, hvilket udløser krav om landzonetilladelse.

Den 15. april 2019 afgør Planklagenævnet, at kommunens afgørelse er påklaget efter § 58, stk. 1, nr. 3, hvorved klagen ikke som udgangspunkt tillægges opsættende virkning, dvs. at ejeren godt kan påføre området store mængder jord uden at afvente udfaldet af klagen. I oktober 2019 kan DN Sorø konstatere at dette er i fuld gang.

Den 19. november 2020 har Planklagenævnet afsagt kendelse om at de ophæver Sorø Kommunes afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling, se afgørelsen her. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder.  DN Sorø har således vundet sagen mod Kommunen, men kan konstatere, at området nu er totalt planet ud, dvs. at de områder, som DN Sorø mente var beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3, er væk og næppe vil blive genetableret.  DN Sorø følger nøje med i Sorø Kommunes fornyede behandling af sagen.

DN Sorø kan d. 25. oktober 2021 konstatere, at vi ikke har modtaget noget fra Sorø Kommune om en fornyet sagsbehandling, selvom der nu er gået næsten et år siden kendelsen fra Planklagenævnet. DN Sorø har derfor bedt om indsigt i Sorø Kommunes aktiviteter siden hjemsendelsen.

(teksten senest opdateret d. 25. oktober 2021)

Læs videre om sagen nedenfor.Klage over tilladelse til indvinding af råstoffer Smedevej 54, Sorø - klagen vundet, men ny tilladelse givet, se nedenfor

Region Sjælland har den 8. december 2017 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på
Smedevej 54 i Sorø, matr. nr. 14ac Lynge By, Lynge.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Sorø har d. 23. december 2017 påklaget tilladelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. idet DN finder, at tilladelsens vurdering efter habitatdirektivets bilag IV (afsnit 7.2.2.) ikke tilgodeser det beskyttelsesbehov, som er formålet med direktivet og derfor er i strid med dette.

 

Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet af 24. juni 2020.

Efter en længere sagsbehandlingstid har Miljø- og Fødevareklagenævnet d. 24. juni 2020 afgjort klagesagen. Det blev en stor sejr for Hasselmusen og for borgerne i Sorø Kommune.

Læs videre om sejren og se nævnets afgørelse ved at trykke på knappen nedenfor.

Region Sjælland har den 13. september 2021 meddelt en fornyet tilladelse til råstofgravning på Smedevej 54. Tilladelsen er givet med en række krav om vedligehold og etablering af en yderligere korridor til brug for Hasselmusen, så DN Sorø er tilfreds med at Regionen har taget ad notam, at der skal tages seriøst hensyn til aktuelle og potentielle forekomster af Bilag IV arter i råstofområderne.
Tilladelsen med de skærpede vilkår kan ses her.

(teksten senest opdateret 25. oktober 2021)


Det potentielle graveområde Smedevej 54, 4180 Sorø