Klage over landzonetilladelse til udvidelse af læskur på Parnasvej 1, Sorø

DN Sorø har d. 18, januar 2019 fremsendt en klage over Sorø Kommunes landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til udvidelse af læskur på Parnasvej 1, Sorø.

Læs videre om baggrunden for den fremsendte klage ved at trykke på nedenstående knap.

Sorø Kommune har svaret på DN Sorøs klage d. 5. marts 2019, svaret kan ligeledes læses ved at trykke på nedenstående knap.Klage over tilladelse til indvinding af råstoffer Smedevej 54, Sorø

Region Sjælland har den 8. december 2017 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på
Smedevej 54 i Sorø, matr. nr. 14ac Lynge By, Lynge.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Sorø har d. 23. december 2017 påklaget tilladelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. idet DN finder, at tilladelsens vurdering efter habitatdirektivets bilag IV (afsnit 7.2.2.) ikke tilgodeser det beskyttelsesbehov, som er formålet med direktivet og derfor er i strid med dette.

Læs videre ved at trykke på knappen nedenfor.


Det potentielle graveområde Smedevej 54, 4180 Sortø


Nedlæggelse af markvej ved Alsted

Det er en sag, der går tilbage til 2007 og som fortsat ikke er løst, på trods af flere klare afgørelser fra myndighederne.

Den korte version af sagen er: Ejeren af Alstedgård havde dengang forbudt adgang til en markvej, som forbandt Hejreskovvej med en anden markvej øst for Alsted, og dermed gav muligheder for en fin rundtur med udkig til Susådalens særlige natur.

Teknik- og Miljøudvalget i SK har på sit møde d. 11. april 2018 godkendt dispensationen af nedlæggelse af markvejen, dog med vilkår om, at der skal etableres en alternativ løsning via dialog med lodsejer, og at løsningen skal godkendes af udvalget.

DN Sorø anset dette for at være en positiv udvikling, men det er spændende hvad det indebærer, idet etablering af en alternativ sti synes at være forsøgt løbende siden 2007. DN Sorø vil løbende følge op på Kommunens anstrengelser.

Læs mere ved tryk på knappen: