Dialogforum med Parnas Natur- og aktivitetspark

DN Sorø deltager i halvårlige møder med Parnas Natur- og aktivitetspark, hvor parkens planer for udvikling gennemgås og spørgsmål af fælles interesse og evt. bekymring diskuteres.

DN Sorø har udpeget følgende som repræsentanter i dialogforummet:


Fra indvielsen af Parnashuset d. 28. november 2015


DN Repræsentantskab

DN Sorø er repræsenteret i DNs repræsentantskab, som er Danmarks Naturfredningsforenings højeste myndighed.

Repræsentantskabet mødes en-to gange årligt og har følgende hovedopgaver:

  • Beslutte DN’s overordnede politik
  • Vedtage foreningens årlige aktivitetsplan og tilhørende budget
  • Godkende foreningens årsregnskab
  • Vælge præsident, vicepræsident, forretningsudvalg og udvalgsformænd

 Repræsentantskabsmøderne ligger normalt i november og i april. DN Sorø har to delegerede og er normalt repræsenteret af formanden og næstformanden, som normalt udpeges af bestyrelsen på første bestyrelsesmødet efter årsmødet.

I 2017 er DN Sorø repræsenteret ved: 

 


Fra DNs repræsentantskabsmøde i Aalborg, november 2016, i forgrunden formanden for DN Sorø, Niels Hilker


Følgegruppe EU LIFE Projekt Østdanske højmoser – Store Åmose

Følgegruppens formål er at drøfte og vejlede omkring problemstillinger i forbindelse med udførelse af projektet.

DN Sorø er repræsenteret i følgegruppen af

René Andersen, mail: renea.nyrup@gmail.com


Fra Sandlyng Mose d. 5. september 2017, en babystue for kommende tørvemos til området


Frivillighedscenter Sorø

DN Sorø er tilmeldt Frivillighedscenter Sorø.

DN Sorøs repræsentant er 

Michael Daugård, micdau@mail.dk


Grønt Forum

DN Sorø har en repræsentant i Grønt Forum, der er et rådgivende organ for Teknik og Miljø samt økonomiudvalget i Sorø Kommune. Gruppen består pt.  af 16 medlemmer.

DN Sorø sidder i følgende udvalg, der er mere eller mindre aktive:  Arrangementsudvalget, lokal agende 21 udvalg, miljøprisudvalg, dommerudvalget til  bedømmelse af skolernes projekter. 

Gruppen holder et årligt møde med medlemmer af teknik, miljø og økonomiudvalget, hvor den forsøger at få en aktiv debat med politikerne.

DN Sorøs repræsentant er formanden, Niels Hilker, niels.hilkers@gmail.com


Grundvandsråd Sorø

Sorø Kommune har nedsat et koordinationsforum for grundvandsressourceplanlægningen i henhold til Vandforsyningslovens § 12. I Sorø Kommune kaldes dette forum: Grundvandsråd Sorø.

Bestyrelsen i DN Sorø har udpeget følgende som vores repræsentant:

Leif Møller, leif@limaka.dk


Klimanetværket i DN

I DNs klimanetværk erfaringsudveksler vi om lokale, konkrete og nationale vinkler på klimatilpasningsproblematikken. Fælles for netværkets medlemmer er en interesse for at finde løsninger, der kan reducere CO2 udledningen.

Som medlem af DN kan du blive aktiv i DN's Klimanetværk.

Jan Woollhead fra DN Sorøs bestyrelse har som tovholder for DN Sorøs klimagruppe meldt sig som repræsentant for bestyrelsen i DNs klimanetværk, men andre er ligeledes velkomne til at deltage.

Jan Woollhead, mail: janwoollhead@yahoo.dk


Kommunikationsnetværket i DN

Det er kommunikationsnetværkets formål gennem et arbejdsfællesskab om ekstern kommunikation at styrke og støtte hinanden og derigennem øge den enkeltes kompetencer og forbedre den lokale kommunikation væsentligt.

Som medlem af DN kan du blive aktiv i DN's kommunikationsnetværk.

Rolf Lehrmann fra DN Sorøs bestyrelse har som tovholder for DN Sorøs kommunikationsgruppe meldt sig som repræsentant for bestyrelsen i DNs kommunikationsnetværk, men andre er ligeledes velkomne til at deltage.

Rolf Lehrmann, rolf.lehrmann@gmail.com


Naturplejenetværket i DN

Naturplejenetværket i DN arbejder aktivt for at få plejet mere natur - dels gennem egen pleje, vidensdeling om pleje; dels gennem påvirkning af lodsejere og myndigheder. Naturplejenetværkets medlemmer får positive kontakter til DN's afdelinger og andre naturinteresserede borgere, fx ved at arbejde i naturpleje- og græsningsforeninger. Aktiv naturpleje er blandt andet græsning, høslæt, optrækning af planter, bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, gyvel og andre invasive arter. Værd at nævne er også regulering af arter, der fylder for meget, for eksempel kærstar og havtorn.

Som medlem af DN kan du blive aktiv i DN's naturplejenetværk.

René Andersen, aktiv i DN Sorøs har som tovholder for DN Sorøs naturplejegruppe meldt sig som repræsentant i DNs naturplejenetværk, men andre er ligeledes velkomne til at deltage.

René Andersen, mail: renea.nyrup@gmail.com


Netværk for lokale webredaktører

DN har oprettet et netværk for lokale WEB-redaktøer.

Netværket lever alene på Podio, hvor netværket har sit eget arbejdsrum, hvor erfaringer med IT værktøjer som turmodulet, hjemmesiderne, Podio og Facebook udveksles og kommunikation med IT-folkene i DN kan føres.

Rolf Lehrmann fra DN Sorøs bestyrelse er som tovholder for DN Sorøs kommunikationsgruppe udpeget som afdelingens repræsentant.

Rolf Lehrmann, rolf.lehrmann@gmail.com

 


Organisationsudvalget i DN

Organisationsudvalget (OU) i DN består af 8 medlemmer, overvejende med lang praktisk erfaring fra arbejdet i en afdelingsbestyrelse. Derudover skal mindst ét af medlemmerne tillige have erfaring med arbejdet i DN’s netværk. OU skal rumme land-by problemstillingen, fordi den er en vigtig grundtone i organisationen. Og OU skal være geografisk repræsentativt, fordi landsdels-kultur problemstillinger ligeledes er en vigtig grundtone i organisationen.

DN Sorøs formand er tillige formand for Samrådet i Region Sjælland og er med denne baggrund udpeget som medlem af OU i DN.

Niels Hilker, niels.hilkers@gmail.com


Projekt Grønne Marker og Stærke Rødder

Projektets præmis er i løbet af en periode på 4 år at undersøge om dyrkningsmetoden  Conservation Agriculture (CA) kan:

  • Øge jordens frugtbarhed?
  • Reducere CO2 udledningen?
  • Øge biodiversiteten?
  • Og kan vi samtidig spare miljøet for kvælstof og pesticider?

DN Sorø har udpeget bestyrelsesmedlem Jan Woollhead som bestyrelsens repræsentant i følgegruppen.

Jan Woollhead, janwoollhead@yahoo.dk


Fra markvandring d. 30. oktober 2017 på Søren Ilsøes forsøgsmark, Hylstrupvej 2, Fjenneslev


Samråd Region Sjælland

Samrådene i DN giver afdelingerne i afgrænsede geografiske områder mulighed for at koordinere sager af fælles interesse.

DN Sorø er tilknyttet Samråd Region Sjælland.

Samrådenes primære formål er at fremme samarbejde, videndeling og inspiration mellem afdelingerne. Det sker på møder og andre arrangementer og ofte direkte ved tilrettelæggelse af undervisning i relevante emner, f.eks. husdyrsager, botanik osv. Samrådene er også også et mødested mellem frivillige og foreningens ansatte.

DN Sorø repræsenteres af formand og næstformand:

 

 


Sorø Kultur- & Fritidscenter

DN Sorø er medlem af Sorø Kultur- og Fritidscenter. Medlemskabet koster 500 kr. om året og giver adgang til at holde alle bestyrelsesmøder og en hel del af øvrige møder på stedet. Et årligt fordelingsmøde fordeler lokaler mellem de tilknyttede foreninger. Centret er en rigtig god ramme for disse aktiviteter og vi har godt udbytte af medlemskabet.

DN Sorøs repræsentant er formanden:

Niels Hilker, niels.hilkers@gmail.com


TV Øst repræsentantskab

Repræsentantskabet i TV ØST består af medlemmer, der vælges for en 4-årig periode. Indeværende periode løber til den 31. december 2017.

Repræsentantskabet er garant for TV ØSTs folkelige forankring i regionen, og medlemmerne udpeges af det regionale kultur- og samfundsliv – heriblandt folkeoplysningen, seer- og lytterorganisationer, idræt, teater, kunst, musik, museer, natur, arbejdsgivere, lønmodtagere, kommuner samt to støtteforeninger.

Repræsentantskabet har to vigtige opgaver:

  • at give efterkritik på TV ØSTs programmer
  • at vælge TV ØSTs bestyrelse hvert fjerde år

DN Samrådet for Region Sjælland udpeger 2 repræsentanter til TV ØSTs repræsentantskab, og i denne periode er Rolf Lehrmann udpeget som den ene repræsentant.

Rolf Lehrmann, rolf.lehrmann@gmail.com

 


Fra indgangen til TV Øst i Vordingborg


Vandråd

DN Sorøs er repræsenteret i vandråd 2.5 Smålandsfarvandet.

Vores repræsentant er:

Leif Møller, leif@limaka.dk