Gruppen beskæftiger sig med at:

  • Sætte redekasser op i fornødent omfang efter aftale med lodsejere
  • Føre tilsyn med kasserne
  • Føre tilsyns-journal m.h.p. på afrapportering af overvågningen
  • Deltage i udarbejdelse af evt. forvaltningsplan for hasselmusen som bilag IV-art i Habitatdirektivet

Tidshorisont: gruppen er permanent

Tovholder: Heidi Slesvig -> heidi.slesvig@3f.dk

Gruppen er åben for nye medlemmer


Afdelingen har et aktivt medlem, som samtidig er videofotograf, nemlig Kim Simonsen.

Kim optager og klipper nogle videosekvenser af og i forbindelse med afdelingens arbejde.

I forbindelse med arbejdet i arbejdsgruppen har Kim udarbejdet disse videoer:

  • Hasselmus i og ved hasselmuskasse i Sorø Kommune. Se YouTube-videoen: her

  • Forårsrengøring af hasselmuskasser i Sorø. Se YouTube-videoen: her

Gruppen har også været i TV Øst, se dette indslag fra 10. oktober 2016: her

Gruppen udarbejder hvert år en rapport over sine observationer i forbindelse med de opsatte redekasser.

  • Rapporten for 2017, se her