Malermuslingens Vidunderlige verden
Skildring af malermuslingens Vidunderlige verden

På bunden af Susåen lever den tykskallede malermusling. Men der er kun ganske få eksemplarer tilbage. Derfor har EU bevilliget 7 mio. kr. til at forbedre dens leveforhold og skabe flere levesteder. Målet er, at der om fem år er 10.000 tykskallede malermuslinger i Susåen, og flere fiskearter.

På et stort informationsmøde i Herlufmaglehallen d. 5. februar 2020 fik de ca. 100 fremmødte en indføring i bl.a. malermuslingens vidunderlige verden. Hunmuslingerne skyder, fra deres placering i kanten af åen, en stor vandstråle, indeholdende små muslingelarver ud midt i åen, hvor de flyder rundt, indtil de forhåbentlig får mulighed for at sætte sig fast på gællerne af deres foretrukne mellemvært, en elritse eller en ferskvands-ulk. Skulle dette lykkes, sætter larven sig fast på fiskens gæller, og her sidder den i 3-4 uger, indtil den er vokset til en lille musling. Den lille musling falder af gællerne, og graver sig straks ned i å-bunden. Her begynder den sit 30-40 årige liv, og enkelte kan blive op til 90 år gamle. De fuldvoksne muslinger finder man altid delvist nedgravet i å-bunden, hvor vandet løber rask og ilt-forholdene er gode.

Projektet, hvor Næstved, Faxe, Ringsted og Sorø Kommuner arbejder tæt sammen, går ud på at få gen-indført de 2 fiskearter, elritse og hvidfinnet ferskvands-ulk samt sørge for at disse kommer til at trives i Øvre Suså, så både fisk og malermusling kan formere sig og blive en fast bestand. Dette skal i givet fald ske i et tæt samarbejde med lodsejerne langs hele Øvre Suså, så der kan etableres gode forhold med mange optimale forhold for biodiversiteten, uden at det forringer afvandingen og gennemstrømningen i åen.

Læs mere om projektet og om muslinger, fisk og naturen i forbindelse med Øvre Suså via dette link: https://www.merelivisusaaen.dk/

Læs evt. noter fra mødet d. 5. februar 2020 i Herlufmaglehallen her.

Udsnit af de mange deltagere i informationsmødet i Herlufmaglehallen d. 5. februar 2020
Udsnit af de ca. 100 deltagere i informationsmødet i Herlufmaglehallen d. 5. februar 2020
Skal af den tykskallede malermusling
Susåen ved Vrangstrup Enge
Parti fra Vangstrup Enge, et af de smukke partier langs Øvre Suså