Stor sejr for Hasselmusen

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 24. juni 2020 er en stor sejr for Hasselmusen. Afgørelsen slår entydigt fast, at Region Sjællands vurdering efter habitatbekendtgørelsen lider af en væsentlig retlig mangel og at Miljø- og Fødevareklagenævnet bl.a. pga. dette forhold ophæver Region Sjællands afgørelse af 8. december 2017 om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på adressen Smedevej 54, 4180 Sorø, og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Samtidig afgør Miljø- og Fødevareklagenævnet, at de ophæver Region Sjællands afgørelse af 8. december 2017 om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM) for råstofindvindingsprojektet og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Hele afgørelsen kan læses her og er en klar sejr for Hasselmusen og for borgerne i Sorø, som er sat til at passe på denne meget trængte bestand af den sjældne syvsover, den eneste af sin slægt i Danmark. Regionens tilladelse tog nemlig slet ikke hensyn til denne bilag IV-art (særlig beskyttelseskrævende), på trods af at råstofgraven ville afskære hasselmusen fra at bevæge sig mellem to kendte habitater.

Det er DN Sorøs generelle ønske, at Region Sjælland og Sorø Kommune skal tage hånd om deres betydelige ansvar for at sikre og gerne forbedre forholdene for denne, Sorø Kommunes ansvarsart, og vi håber at Regionens fornyede behandling af graveønsket må resultere i, at der tages væsentlige hensyn til dette, ligesom Sorø Kommune meget gerne må engagere sig i sagen, så Hasselmusens forhold generelt kan forbedres i kommunen via den overordnede og specifikke planlægning. I øvrigt meget gerne i samarbejde med Slagelse Kommune, som også huser en bestand i skovene mellem kommunerne.

DN Sorø har i øvrigt en arbejdsgruppe, som arbejder for at forbedre forholdene for Hasselmusen i Sorø Kommune, bl.a. ved i samarbejde med lodsejerne at opsætte, tilse og vedligeholde ynglekasser, som hasselmusen flittigt benytter, hvilket tyder på at den begrænsende faktor for bestanden af hasselmus i vores skove er manglen på redemuligheder i de meget forstligt drevne skove uden underskov og hule træer.