Markvejen som forsvandt

Markvejen syd for Alsted nedlægges, klage til Naturklagenævnet.

Det er en sag, der går tilbage til 2007 og som fortsat ikke er løst, på trods af flere klare afgørelser fra myndighederne.

Den korte version af sagen er: Ejeren af Alstedgård havde dengang i 2007 forbudt adgang til en markvej, som forbandt Hejreskovvej med en anden markvej øst for Alsted, og dermed gav muligheder for en fin rundtur med udkig til Susådalens særlige natur.

DN, Friluftsrådet og lokalrådet indbragte sagen om den nedlagte sti for Naturklagenævnet (som det hed dengang), der fastslog, at adgang til markvejen fortsat skulle være mulig. Derefter pløjede ejeren markvejen op! 

Sagen fortsatte, bl.a. ved fortsatte henvendelser til Sorø Kommune, med opfordring til at få bragt adgangen på plads. Ejeren indbragte sagen for byretten - og tabte. Kommunen inddrog politiet i sagen med henblik på at få sikret adgang, men lige lidt hjalp det.

Undervejs var også Naturstyrelsen blevet involveret, idet lodsejeren havde interesser i forhold til naturgenopretningsprojektet ved Susåen. 

Sagen blev mere og mere mudret, og i 2013 besluttede Sorø Kommune at frafalde sagen og dermed kravet til lodsejeren om reetablering af markvejen.

Det er fra Sorø Kommune tidligere oplyst, at man ikke ønskede at presse lodsejeren, hvis dette kunne føre til at naturgenopretningsprojektet på Susåen ikke blev til noget.

 

Det er denne udsigt over Susådalen, som borgerne i Alsted tidligere havde adgang til at nyde på en rundtur ad Hejreskovvej og tilbage til Alsted ad markvejen.

Klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

DN og andre organisationer undrede sig over denne sammenblanding af tingene, og DN påklagede kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet.

Den 18. juni 2015 modtog DN Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende markvejen, der forbinder Hejreskovvej og Alstedvej syd for Alsted by.

Nævnets afgørelse er klar, idet nævnet ophæver Sorø Kommunes tilladelse af 15. april 2014 til at nedlægge markvejen over ejendommen matr.nr. 24a Alsted By, Alsted, der forbinder Hejreskovvej og Alstedvej.

Nævnet bemærker dog, at det er muligt for ejeren at søge kommunen om etablering af en alternativ adgangsmulighed som grundlag for en ny ansøgning om at nedlægge markvejen.

Dette svarer til det forslag som Friluftsrådet fremførte på sit møde med kommunen og Naturstyrelsen d. 17. december 2013, men som Sorø Kommunes ikke ville fremføre for ejeren.

Afgørelsen kan i øvrigt ses her.

Næste melding fra Sorø Kommune kommer d. 20. maj 2016, hvor Kommunen skriver at "(...) Næste step i sagen er en besigtigelse for at se på alternative forløb af stien. Derefter vil vi tage kontakt til ejeren igen."

Den 1. november 2016 blev DN Sorø inviteret til et møde med Sorø Kommune hvor en alternativ stiføring blev fremlagt. Stien ville gøre det muligt for borgerne at gå en rundtur fra Alsted Kirke, ned gennem Præsteskoven og ad en trampesti langs et markskel til Hejreskovvej og retur til Alsted By.

I første omgang var såvel DN Sorø som Alsted-Fjenneslev lokalforening positive overfor muligheden af en sti, som muliggjorde en rundtur for byen borgere, men en besigtigelse af forslaget til alternativ stiføring viste desværre, at alternativet langtfra opfyldte hverken borgernes ønsker eller ”gav offentligheden mulighed for at opleve Suså-dalen på relativt tæt hold, og muliggør en rundtur ad Hejreskovvej og ind ad markvejen tilbage til Alsted”, som det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets kendelse af 23. april 2008.

Den af ejeren og SK foreslåede sti er markeret med blå streg. Den gule er den eksisterende sti med rundtur til Præsteskoven. Med stiplet rød kan den tidligere markvej ses. Stien muliggjorde en rundtur med udsigt over Susådalen. Med ubrudt rød ses en mulig trampesti.

Kompromisforslag

På ovenstående baggrund anmodede DN Sorø d. 20. november 2016 Sorø Kommune om at redegøre for, hvordan man vil efterleve Natur- og Miljøklagenævnets klare afgørelse af 16. juni 2015, herunder særligt at sikre offentlighedens mulighed for via en rundtur at opleve Susådalen på relativt tæt hold.

DN Sorø og Friluftsrådet har efterfølgende haft møder med Borgmesteren og formanden for Teknik- og Miljøudvalget samt forvaltningen i Sorø Kommune, og der har været kontakt mellem Kommunen og ejeren af området Skjold Wissing.

Den 16. juli 2017 har ejeren dog afvist alle kompromisforslag, hvorefter DN Sorø har skrevet til Sorø Kommune og gentaget DN Sorøs principielle synspunkt om, at Sorø Kommune kun skal godkende nedlæggelse af markvejen i Alsted, hvis offentligheden samtidig sikres mulighed for, via en rundtur, at opleve Suså-dalen på relativt tæt hold.

Dermed lægger DN Sorø sig op ad Natur- og Miljøklagenævnets kendelse af 6. juni 2015, hvoraf det fremgik, at den oppløjede markvej - og det stiforløb, som den var en del af - har væsentlig rekreativ betydning af netop de to grunde.

Kompromisforslaget fra 17. januar 2017 tilgodeser både muligheden for en rundtur og for at opleve Suså-dalen på relativt tæt hold, og får samtidig et forløb, som ligger uden for det tinglyste område.

DN Sorø bistod gerne Sorø Kommune i bestræbelsen på at opnå denne løsning.

Den 16. juli 2017 har ejeren af Alstedgård afvist kompromisforslaget, hvorfor DN Sorø fortsat presser på for at Sorø Kommune får sikret, at de klare kendelser bliver efterlevet, så borgerne fortsat sikres en mulighed for en fin rundtur med udkig til Susådalens særlige natur.

DN Sorø er af Kommunen blevet lovet at en sådan afgørelse vil blive forelagt på et møde i Teknik- og Miljøudvalget i efteråret 2017, uden at vi dog hørte noget til det.

Teknik- og Miljøudvalget i Sorø Kommune har på sit møde d. 11. april 2018 godkendt dispensationen af nedlæggelse af markvejen, dog med vilkår om, at der skal etableres en alternativ løsning via dialog med lodsejer, og at løsningen skal godkendes af udvalget.

DN Sorø anset dette for at være en positiv udvikling, men det er spændende at se, hvad det indebærer, idet etablering af en alternativ sti synes at være forsøgt løbende siden 2007. DN Sorø vil løbende følge op på Kommunens anstrengelser.

DN Sorø henvendte sig i samarbejde med Friluftsrådet Sydvestsjælland til Tilsynet med kommuner, idet Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Sorø (DN Sorø) og Friluftsrådet Sydvestsjælland bad Ankestyrelsen vurdere, hvorvidt Sorø Kommune har overholdt sin pligt efter naturbeskyttelseslovens § 73 til at sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort.

Henvendelsen kan i sin helhed læses her.

Den 23. april 2019 har DN Sorø modtaget besked fra Ankestyrelsen om at de ikke vil rejse tilsynssag som følge af den langsommelige behandling af sagen vedr. den ulovligt nedlagte sti i Alsted.

Friluftsrådet har udarbejdet en grafisk oversigt over forløbet af sagen fra 2007 til 2020, denne kan i sin helhed ses her.

 

Grafisk fremstilling af føljetonen af Alsted-stien i perioden 2007-2020, udarbejdet af Friluftsrådet.
Sagen er absolut ikke afsluttet og stien ikke genetableret.

Ankestyrelsen slår fast at Sorø Kommunen skal efterleve klagenævnets kendelse

DN Sorø tager naturligvis beslutningen fra Ankestyrelsen til efterretning og er enig med Ankestyrelsen i, at vi forventer at Sorø Kommune vil efterleve Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Vi er imidlertid forsat bekymret for, at langsommeligheden sender et signal om at selvtægt på naturområdet har gunstige vilkår.

Afgørelsen kan læses her

Sorø Kommunes opfølgning

På mødet i Sorø Kommunes Teknik- og Miljøudvalg d. 4. september 2019 omhandlede punkt 272: Tilladelse til nedlæggelse af markvej - Alstedvej 52A, 4173 Fjenneslev. Forvaltningen havde bedt udvalget om at tage stilling til, at der gives tilladelse til nedlæggelse af markvejen med vilkår om (se hele referatet fra TMU-mødet her):

  1. At der etableres en alternativ rundtur via kirkens og lodsejers jord samt Hejreskovvej, som vist med blå og gul signatur på bilag 1. eller

  2. At der skal etableres en alternativ sti udenfor deklarationsridset med adgangsforbuddet hen til et nyt udsigtspunkt, som vist med gul signatur på bilag 1

Administrationen synes ikke at have været helt loyal overfor teksten i kendelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet om at der skal etableres en rundtur, og måske er det det, som gjorde at Niels Aalbæk Jensen (B) stemte imod, idet han ønskede at følge Naturklagenævnets afgørelse om, at markvejen ikke kan nedlægges.

Beslutningen blev, at der skal etableres en alternativ sti udenfor deklarationsridset med adgangsforbuddet hen til et nyt udsigtspunkt, som vist med gul signatur på bilaget.

Afgørelsen fra TMU har været drøftet i bestyrelsen i DN Sorø d. 17. august 2019 og der var enighed om at ingen af de 2 fremlagte alternativer tilfredsstiller kendelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet af 16. juni 2015, se denne her.

DN Sorø har endnu engang d. 20. maj 2020 spurgt Sorø Kommune om status for genetablering af stien. DN Sorø kan fortsat konstatere, at der ikke synes taget initiativer, som skal sikre offentligheden mulighed for ved en rundtur at opleve Suså-dalen på relativt tæt hold.

Friluftsrådet har d. 3. august 2020 på sin hjemmeside bragt en meget gammel nyhed, nemlig at en sti, der forbinder landsbyen Alsted ved Sorø med Susåen, blev pløjet op og marken blev hegnet ind - dette skete for 13 år siden. Lige siden har lokale borgere og foreninger kæmpet for at der skal være offentlig adgang til Susådalens særlige natur. Indtil videre uden held. Læs føljetonen om Alsted-stien, der trods adskillige afgørelser fra myndigheder endnu ikke er genetableret:

https://friluftsraadet.dk/nyheder/13-aars-kamp-stadig-ingen-sti-til-susaaen

Sorø Kommune har d. 4. december 2020 sendt et brev til lodsejeren (her), hvori de bl.a. skriver at "Sorø Kommune påtænker derfor at meddele dig en tilladelse til nedlæggelse af stien med vilkår om etablering af en alternativ sti til et udsigtspunkt udenfor deklarationsridset, vist med gul signatur på kortbilaget (her). Tilladelsen vil desuden blive
givet på mere konkrete vilkår bl.a. hvordan stien skal etableres, at den skal vedligeholdes de første 5 år, og at beplantning, som skærmer for det nye udsigtspunkt skal fjernes og ikke må gentilplantes. Sidstnævnte vilkår vil begæres tinglyst på
ejendommen for ejers regning.

Hvad er der så sket i 2021

Lodsejeren har fået frist til at svare indtil d. 8. januar 2021.

Den 9. marts 2021 oplyser Sorø Kommune, at "Adgangssagen i Alsted er på det seneste blevet besværliggjort af, at ejeren har trukket sin ansøgning om nedlæggelse af markvejen tilbage. Dvs. vi kan ikke give tilladelse til lukning af vejen med vilkår om alternativ stiføring. Vi er i proces med at se på, hvordan vi kan få afsluttet sagen."

Den 15. marts 2021 fik DN Sorø et møde i stand med Sorø Kommune, hvor Kommunen oplyste, at de er gået i dialog med Naturstyrelsen omkring Alsted stien, hvor deklarationen pt. spærrer for et påbud om at retablere markvejen. 

Den 2. september 2021 har Sorø Kommune oplyst følgende:
"Vi bad derfor om bistand fra en advokat, for at få en vurdering af, om vi lovligt kunne give tilladelse til nedlæggelse af vejen med vilkår om en alternativ rute til udsigtspunkt, når Skjold Wissing har oplyst, at han ikke søgte herom (det kan vi ikke). Vi bad i øvrigt advokaten gennemgå hele sagen og komme med forslag til løsninger og hvad næste skridt skulle være. Vi modtog notat fra Advokaten i februar 2021.

Den største hindring i sagen er fortsat deklarationen om adgangsforbud. Derfor har vi i marts 2021 kontaktet Naturstyrelsen igen. Vi opfordrede dem til at aflyse eller ændre ordlyden af deklarationen, så færdsel på stien ville være tilladt.

Naturstyrelsen oplyste telefonisk i juni, at de fortsat ikke ønskede at ændre eller aflyse deklarationen, da det kan få store konsekvenser for naturgenopretningsprojektet og evt. fremtidige projekter, som Naturstyrelsen indgår med lodsejere.

I august 2021 har vi bedt Advokaterne om endnu en vurdering af tiltag, vi kan tage i sagen. Vi afventer fortsat deres vurdering af sagen, før vi tager beslutning om næste skridt."

Med baggrund i advokaternes indstilling har forvaltningen i Sorø Kommune udarbejdet et forslag til sagens videre forløb, som Sorø Kommunes Teknik- og Miljøudvalg (TMU) godkendte som grundlag for en forhåbentlig afslutning på sagen i løbet af 2022.

Beslutningen indebærer at:"

1. Naturstyrelsen gives en frist til den 14. marts 2022 til at bringe forholdet i orden, så
færdsel på markvejen tillades. Dette kan eventuelt ske ved at aflyse deklarationen eller
at præcisere deklarationens tekst. 

2. Hvis Naturstyrelsen ikke bringer forholdet i orden, vil Sorø Kommune foranledige, at
dom af 4. januar 2010 tinglyses på ejendommen.

3. Når ovennævnte er gennemført, iværksættes de nødvendige skridt i en
håndhævelsessag for at få genåbnet stien frem til udsigtspunkt, herunder varsel af
påbud, påbud og eventuelt politianmeldelse."

Teknik - og Miljøudvalgets grundlag for deres beslutning kan læses her.  Bilag kan ses her og her.

DN Sorø følger fortsat tæt med i udviklingen af sagen.

---

Den 1. november 2022 er der fortsat ikke sket noget omkring genetablering af  stien. DN Sorø har løbende været i kontakt med såvel formanden for udvalget for Natur-, Teknik og Plan i Sorø Kommune samt forvaltningen i Sorø Kommune, men har alene fået besked om at Naturstyrelsen har erkendt, at have begået en fejl og arbejder på at ophæve dele af deklarationen. Når dette er sket, vil kommunen kunne gå videre med sagen. 

I oktober 2023 er der fortsat ikke sket noget omkring genetablering af  stien, på trods af at DN Sorø løbende følger op på sagen overfor såvel det politiske niveau som overfor forvaltningen.

På mødet med udvalgsformanden for Natur, Teknik og Plan i Sorø Kommune, Bo Christensen d. 16. marts 2023 lovede han at følge op på sagen og sende en status til DN Sorø. Trods rykkere er udvalgsformanden ikke vendt tilbage med en status inden DN Sorøs årsmøde november 2023.

På mødet med forvaltningen d. 2. juni 2023 blev følgende noteret: ”Naturstyrelsen har erkendt deres fejl i forbindelse med den tinglyste deklaration, hvorfor de vil lade tinglyse en tillægsdeklaration, der retter fejlen. Ejeren er ikke tilfreds hermed, men det ser ud til, at der kan findes en afslutning, hvor ejeren accepterer, at publikum kan gå frem til et udsigtspunkt. Sorø Kommunen arbejder fortsat aktivt for, at der kommer en løsning.”
På trods af dette er forvaltningen ikke vendt tilbage med en status inden DN Sorøs årsmøde november 2023.