Ejendommen på Parnasvej 1, Sorø er det gamle skovløbersted ”Ægir” som tidligere var et kendt og velbesøgt traktørsted, der med besøgende som H. C. Andersen og B. S. Ingemann indtager en plads i den danske kulturhistorie.

Området er i Sorø Kommuneplan 2013 – 2024 udpeget som hhv.

  • større sammenhængende landskab
  • særligt værdifuldt landskab.

 Endvidere er området placeret inden for såvel søbeskyttelseslinjen som skovbyggelinjen, men herom drejer klagen sig ikke.

Baggrund for den fremsendte klage:

Sorø Kommune meddelte den 28.april 2014 ejendommen tilladelse til at opføre et

et læskur på 18 m2 til heste. Tilladelsen blev givet på følgende vilkår:

  • At læskuret holdes i afstand af 15 m fra Parnasvej.
  • At læskuret fjernes senest 1 år efter, at der ikke længere er græssende dyr på ejendommen.
  • At læskuret kun må flyttes rundt indenfor området, der er skitseret på nedenstående kort.
  • At læskuret kun må benyttes til højst 4 heste eller andet dyrehold omfattet af reglerne om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold som beskrevet i kapitel 4 i miljøreguleringsbekendtgørelsen, bek. Nr. 639 af 13/6 2012.

DN Sorø var på grund af områdets karakter i sin tid betænkelig ved kommunens tilladelse, men undlod at foretage videre, da det trods alt var en beskeden bygning, som, jf. kommunens vilkår, havde primitiv og midlertidig karakter. Dette er så ændret ved, at ansøgeren uberettiget har udvidet læskuret med 22 m2. Et forhold, som nu søges lovliggjort samtidig med ansøgning om udvidelse.

Rolf Lehrmann
Ægir anes mellem træerne. Sorø Sø bagerst. Grydebjerg Skov bag læskuret

Tilladelsen  

Sorø Kommune giver tilladelse til en bygning, som er 450 % større end den oprindelige, og som er meget synlig fra Parnasvej og vil virke dominerende i et område med væsentlig landskabelig interesse.

Tilladelsen den 2. januar 2019 gives bl.a. på følgende vilkår, som vel betyder bygningen må benyttes til alt muligt andet end højst 4 heste.

At stalden ikke kun må benyttes til højst 4 heste eller andet dyrehold omfattet af reglerne om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold som beskrevet i Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7 (BEK nr. 844 af 23/06/2017).

Der er muligvis tale om en skrivefejl, men det er ikke rimeligt, at et forvaltningsdokument giver anledning til retslig usikkerhed.

DN Sorø finder, at Sorø Kommunes tilladelse ikke efterlever kriterierne i kommuneplanens retningslinjer.

(4.3) Der kan som hovedregel kun opføres nye bebyggelser, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den jordbrugsmæssige drift. Dog kan der tillades mindre byggeri og anlæg, der har til formål af fremme formidlingen af områdets natur-, kultur- og landskabskvalitet.

  • DN Sorø finder, der hverken er tale om jordbrugsdrift eller om formidling

(4.2.) Ny bebyggelse og nye tekniske anlæg bør undgås i de større sammenhængende landskaber med mindre, at de er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugets drift. Der skal dernæst lægges vægt på, at de naturmæssige, kulturhistoriske, rekreative og landbrugsmæssige værdier respekteres.

  • DN Sorø finder, der ikke er tale om jordbrugsdrift, ligesom der med den voldsomme udvidelse ikke tages nødvendigt hensyn til ”Ægirs” kulturhistoriske værdier.

Konklusion

På denne baggrund anmoder Danmarks Naturfredningsforening i Sorø om, at Planklagenævnet ændrer såvel Sorø Kommunes lovliggørelse som Sorø Kommunes tilladelse til et afslag.

Hele den fremsendte klage kan ses her

Kommunens bemærkninger til den fremsendte klage

Sorø Kommune har d. 5. marts 2019 fremsendt sine bemærkninger til DN Sorøs klage over kommunens landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til opførelse af staldbygning på Parnasvej 1, 4180 Sorø.

Sorø Kommune erkender alle de faktuelle fejl som DN Sorø har påpeget men forholder sig ikke reelt til DN Sorøs klage over at kommunens tilladelse ikke efterlever kommuneplanens retningslinjer, men angiver blot at det er Kommunens kommunens vurdering, "at kommuneplanens retningslinjer for de værdifulde landskaber ikke er til hindrer for, at der eksempelvis kan opføres udhuse eller staldbygninger til ikke erhvervsmæssigt dyrehold i tilknytning til enfamiliehuse i de værdifulde landskaber."

DN Sorø ser med fortrøstning frem til at denne vurdering afprøves i nævnene, dvs. Planklagenævnet og Miljø og Fødevareklagenævnet.

Sorø Kommunes bemærkninger kan læses her.

---

Planklagenævnet har d. 8. juli 2019 afsagt kendelse, hvoraf det fremgår: 
"Planklagenævnet ophæver kommunens afgørelse om landzonetilladelse til udvidelse af skuret. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder for denne del af afgørelsen"

Planklagenævnet godkender dog samtidig kommunens afgørelse om lovliggørende land-
zonetilladelse til det eksisterende læskur (det som ses på billedet).

Hele afgørelsen kan ses her

DN Sorø er tilfreds med Planklagenævnets afgørelse, som i øvrigt betyder at DN har fået klagegebyret retur.