Danmarks Naturfredningsforening i Sorø har fremsendt høringssvar til Sorø Kommunes forslag til lokalplan SK 51 - Banevej 30, 4180 Sorø. Høringssvaret kan læses her.

(Link til lokalplanforslaget findes her)

Kommentarer til høringssvaret:

Hver gang Sorø Kommune lokalplanlægger for et nyt boligområde, er det ønskeligt og nødvendigt, at kommunen fremtidssikrer området.

Med en ny lokalplan er der altid en enestående mulighed for nytænkning med hensyn til uprøvede idéer, krav til miljø- og klimavenligt byggeri og spændende indretning af området i øvrigt.

Området skal nemlig gerne medvirke til at Sorø Kommune bidrager til styrkelse af miljøet, bidrager til forbedring af biodiversitet, begrænser CO2 udledningen, begrænser uønsket nedsivning til grundvandet, mv.

Denne vision er baggrunden for, at DN Sorø – på samme måde som vi gjorde ved lokalplanen for Klokkergården – har fremsendt et høringssvar til udkastet til lokalplan for Banevej 30 i Sorø.

Vi foreslår følgende tilføjelse til lokalplanens formål:
At området udbygges ud fra miljømæssigt bæredygtige principper, både ved planlægning, opførelse og drift af bebyggelser og friarealerne, så der skal vælges bæredygtige løsninger.

Hvis kravet om bæredygtige principper er en del af lokalplanens formål, vil en bygherre have vanskeligt ved at få dispensation til at vælge andre løsninger.

DN Sorø foreslår endvidere, at det præciseres, at de større træer i området skal bevares og ikke blot søges bevaret, som den nuværende formulering tilsiger.

Niels Hilker
Formand for DN Sorø

---

På Sorø Kommunes Teknik og Miljøudvalgs møde d. 27. september 2016 blev DNs høringssvar behandlet og udvalgets tog forvaltningen anbefalinger til efterretning. Om DN Sorøs høringssvar skrev forvaltningen:

"Hvis DN Sorø forslag til ny paragraf i formålsbestemmelsen skulle indarbejdes vil lokalplanen skulle udbygges med supplerende paragraffer, dette vil medføre, at bygherre vil blive underlagt krav til bygningernes ydre fremtræden, der kan være i strid med deres ønske til udformningen af den ny bebyggelse.

Desuden kan en sådan bestemmelse medføre en uudnyttelig lokalplan, da formålsbestemmelsen i en lokalplan betragtes som en del af planens principper hvilket betyder, at den ikke kan fraviges med dispensation.

Paragraffen kan derfor begrænse mulighederne for velbegrundede dispensationer efterfølgende. Endvidere går lokalplanforslaget, som det er fremlagt i den offentlige høring, ikke ind og forhindrer en evt. ny bebyggelse opført ud fra miljømæssigt bæredygtige principper. Der er også mulighed for at integrere solceller eller at tage udføres med græs eller lignende.

Lokalplanforslaget lægger op til, at bygherre i forbindelse med ansøgning om et konkret byggeprojekt, indsender oplysninger om hvilke træer samt øvrig beplantning, der bevares indenfor lokalplanområdet. En fjernelse af eksisterende beplantning, skal tillades af Sorø Kommune. Lokalplanen sikrer derved at beplantning indenfor området ikke unødigt fjernes.

I forbindelse med lokalplanprocessen har kommunens fagekspert indenfor træer og grønne områder, være på besigtigelse på ejendommen, og han har kunnet konstatere, at ikke alle træer er lige raske og sunde.

Der kan også være beplantning, som er/bliver til gene for de omkringboende, og der kan derfor opstå behov for en fældning på dele af beplantningen.

Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at lokalplanen stiller krav om at større træer er bevaringsværdige, da en evt. fældning i så fald vil kræve en dispensation fra lokalplanbestemmelsen.

Med baggrund i ovenstående kommentarer anbefaler fagcentret ingen ændringer i forhold til det fremlagte lokalplanforslag."