Læserbrev (sendt til de lokale medier d. 11. september 2019)

Naturpolitik, klimamål og boldbane

DN Sorø har fremsendt en længere kommentar til Sorø Kommunes udkast til kommuneplan.

Her fremgår det bl.a., at vi ønsker Sorø Kommunes kommuneplan skal udtrykke en naturpolitik. Naturen skal være synlig og tilgængelig ved at bevare, tilpasse og udvikle den. Den skal være et væsentligt bidrag til den fysiske og mentale sundhed for Sorøs borgere.

Sorø Kommune skal skabe grundlag for større biodiversitet og bedre livsvilkårene for truede arter, både inden for fauna og flora. Det gælder både i det åbne land og i bymæssige bebyggelser. Især kan der ønskes større sammenhængende grønne korridorer, der vil sikre de landskabelige værdier, fx i tilknytning til en ”Naturpark Tystrup-Bavelse” og i Naturpark Åmosen. I den forbindelse bør der opstilles tydelige mål, så det er muligt for borgerne at følge udviklingen. Der skal være færre forbehold og flere entydige handlinger.

DN Sorø finder princippet om at udlægge areal til bymæssige formål skal ske indefra og ud, som en relevant forsigtig måde at øge det bebyggede areal og derved begrænse inddragelse af åbent land. Derfor ser DN Sorø også med tilfredshed på at det, jf. retningslinje 1.1.6, skal dokumenteres, at der er sket en afvejning i forhold til natur-, miljømæssige-, kulturhistoriske-, landskabelige og rekreative værdier.

Dette synes dog ikke at være sket, når der udlægges et areal øst for Skolevej (boldbanen) til punkthuse på maximalt 4 etager. Ingen andre steder i Sorø kommune er der boliger i 4 etager. Området er i dag et grønt fritidsområde op til et skovbryn med dige. Der er ikke gjort rede for den angivne afvejning. DN Sorø finder det uacceptabelt at udlægge dette areal til boliger, da der ikke er tale om at forøge de førnævnte værdier.

DN Sorø ser det som væsentligt, at udlæg af nye boligområder gøres bæredygtige og klimavenlige. Det kan ske ved krav om anvendelse CO2 venlige materialer i byggeri, udnyttelse af regnvand og opførelse af solfangeranlæg.

Sorø Kommune har i sin budgetaftale for 2019 aftalt, at man vil arbejde på at blive CO2-neutral. Samme ambition er gengivet i kommuneplanforslaget. DN Sorø finder målet relevant og yderst vigtigt. Der er dog ikke årstal på, hvornår ambitionen skal være nået.

Sorø Kommune bør opstille konkrete mål for ambitionen om ”på et tidspunkt at blive CO2-neutral” og målstyre gennem løbende opfølgning på handlingerne

DN Sorøs samlede høringssvar findes her

Niels Hilker
formand for DN Sorø