DN Sorø vil gerne bakke op om, at der med affaldsregulativet nu bliver sortering af affald ved de enkelte husstande. Det vil betyde bedre cirkulering af resurser - og er et skridt på vejen imod en cirkulær økonomi.

For os er det et stort fremskridt, at bioaffald vil blive sorteret fra, og nu kan bruges til forgasning og kompostering, frem for blot at blive brændt sammen med øvrigt affald, som både koster penge og unødig brug af energi. Ligesom mulighed for indsamling af metal, plastik og pap ved husstandene vil bidrage i samme retning.

Vi forstår, at affaldsregulativet også skal ses i forhold til samarbejdet i Affald+, og vi ser det som en stor fordel, at Sorø Kommune er medlem her.

I forhold til indkøb af nye affaldsbeholdere foreslår DN-Sorø, at der laves en form for brugertest, inden der købes containere ind til alle borgere og husstande. Det vil kunne bidrage til, at de bedst mulige containere vil blive indkøbt. En sådan brugertest vil passende kunne ske i samarbejde med Grønt Forum, der også bør høres, inden et større indkøb gennemføres.

I paragraf 9.1. om dagrenovation står efter en liste over, hvad der er bioaffald og restaffald, at "Sorø Kommune afgør, hvad der kan afleveres som bioaffald og restaffald." Måske en mere venlig formulering kunne være, at "Sorø Kommune rådgiver om, hvad der kan henføres til bioaffald eller restaffald. Borgere og grundejere har pligt til at følge kommunens anvisninger."

DN Sorø finder det er positivt, at det i regulativet er fastholdt, at der fortsat kan ske hjemmekompostering, da det er vigtigt i forhold til jordforbedring ved havedyrkning og fastholdelse af næringsstoffer i jorden.

Affaldsordningen tager ikke hensyn til, at der kan være større ting, som den enkelte borger ikke er i stand til at bringe til genbrugspladsen. Vi foreslår, at der laves "forårsoprydningsdage", hvor større affald, såsom brugte køleskabe, el-komfurer mv. kan afhentes af kommunen hos borgerne. Forslaget til regulativ går ud fra, at alle borgere har adgang til biltransport, hvilket ikke kan tages som en selvfølge.

Vi savner i regulativet en beskrivelse af sammenhæng i forhold til kommunens affaldsplan, herunder en beskrivelse af Affald+ rolle og mulighed for at handle på vegne af kommunen.

Sorø Kommunes udkast til affaldsregulativ kan læses her.

 

hilsen
Niels Hilker
formand for DN Sorø