Kommunens Økonomiudvalg har besluttet, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for Kongskilde Friluftsgård, beliggende Skælskørvej 34. Man kan læse mere om den forestående planlægnings baggrund og indhold i sagsfremstillingen fra økonomiudvalgets behandling af sagen.

DN Sorø fremsendte d. 15. december 2016 et høringssvar til Sorø Kommune og har d. 20. maj 2017 efter behandlingen i byrådet fremsendt endnu et høringssvar, som er præciseret endnu mere:

"Sorø Kommune har sendt forslag til lokalplan SK 54 vedr. blandet bolig og erhverv ved Lynge-Eskilstrup i høring.

DN Sorø fremsender hermed nedenstående kommentar:

Lokalplanens formål er – som titlen også antyder - bl.a., at fastlægge rammer for områdets anvendelse med henblik på at give brede muligheder inden for anvendelseskategorien ”Blandet bolig og erhverv”.

DN Sorø vil gerne advare mod denne markante ændring af anvendelsesmulighederne på den tidligere Kongskilde Friluftsgård. Når dette optages som en del af lokalplanens formål fraskriver Sorø Kommune sig sin planlægningsmulighed og giver plads til en ustyret byudvikling i landzonen. Erfaringen i Sorø Kommune har vist, at der ofte dispenseres fra de øvrige bestemmelser i lokalplanen, hvis lokalplanens formål ikke forhindrer det.

Vi vil endvidere foreslå, at formålet om at sikre, at bebyggelsen bevares med et harmonisk helhedspræg ... mv. strammes op, så denne del af formålet bedre understøtter ønsket om at fastholde det gode landskabelige samspil mellem bygninger og omgivelser og om, at friarealet langs Møllesø fortsat ligger som grønt haveareal med græs, bede, buske og enkelte træer

Sorø Kommune skal huske på, at ejendommen er placeret i et sårbart naturområde og beliggende i det særprægede og værdifulde landskab, som blev delvist fredet i 1960erne. En fremsynet fredning, der bl.a. skulle sikre mod en uønsket byudvikling.

Det bør endvidere medtænkes, at ejendommen har en central placeringer, dels i den nordre ende af Tystrup-Bavelse Naturpark og dels i den nedre ende af en vigtig økologisk forbindelse, der strækker sig fra Åmosen i Nord og Tystrup-Bavelse i syd og som er hjemsted for beskyttede dyrearter som havørnen og hasselmusen. Dette kan få betydning, når Sorø Kommune ved den kommende kommuneplanrevision skal angive sit bidrag til Grønt Danmarkskort. Kortet, der på tværs af kommunegrænser, skal angive, hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden kan planlægges ny natur.

hilsen
Niels Hilker
formand for DN Sorø"

(Høringssvar sendt til Sorø Kommune 20-05-2017)
Kongskilde Rolf Lehrmann