Miljø- og Fødevareministeriets forslag til justeringer kan ses på deres hjemmeside: http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne/

Ligesom der er link til ændringerne i form af et svært læseligt kort: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=natura2000-afgraensning2016_fase3_1

DN Sorø har d. 30. december fremsendt sit høringssvar, som kan læses i sin helhed her.

DN Sorø har kommenteret hver af de 3 områder hver for sig, dvs.:

  1. Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (Område 156, underområde F117 som omfatter Store Åmose)
  2. Nordlige del af Sorø Sønderskov Område 160, underområde H141)
  3. Holmegårds mose og Porsemose (Område 163, underområde H194)

DN Sorø er bekymrede og forundrede over at der ikke i de justerede planer er taget hensyn til det truede pattedyr, Hasselmusen, som har sit kerneområde i Danmark i området i og mellem Sorø og Slagelse kommuner. 

Det er DN Sorø holdning, at hasselmusen som habitatart må sikres mulighed for at fastholde og øge bestanden.

Hasselmusen er i dag et af Danmarks sjældneste pattedyr. Den er truet overalt i sit udbredelsesområde pga. fragmentering og forringelse af dens levesteder. Hasselmusen er opført på den danske rødliste under kategorien EN og i EU’s habitatdirektiv, bilag IV. Naturstyrelsens registrering i 2000-2005 viser, at der kun er ganske få og spredte lokaliteter med hasselmus i Danmark, og at skovene mellem Sorø og Slagelse er et kerneområde.