Sorø Kommune har sendt et udkast til lokalplan SK 62 vedr. Sorø Gymnastikefterskole i offentlig høring, se her. På den baggrund har Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Sorø nedenstående kommentarer:

DN Sorø finder, at udkastet grundlæggende kan have den retlige mangel, at være i strid med retningslinjer i såvel Sorøs kommuneplan 2013 (afsnit 6.1, afsnit 4.1 og afsnit 4.4). Endvidere synes udkastet at være i strid med de anbefalinger fra Naturråd Vestsjælland, som TMU tog til efterretning på sit møde den 26-09.2018, nemlig, at grønne strukturer og det Grønne Danmarkskort skal tænkes ind i planlægningen.

I kommuneplanen er lokalplanområdet udlagt til potentiel økologisk forbindelse og grænsende til en økologisk forbindelse. For økologiske forbindelser gælder, at de i videst muligt omfang skal beskyttes mod en udvikling, der kan forringe livsbetingelserne for det nuværende dyre- og planteliv. Mens det skal tilstræbes, at der i de potentielle økologiske forbindelser skabes nye naturarealer, som kan forbedre dyrs og planters spredning mellem de eksisterende naturområder.

Lokalplanforslaget vil give mere end en fordobling af det nuværende bebyggede areal. Området er – jf. kommuneplanen - beliggende i et større sammenhængende og større uforstyrret landskab. For disse gælder, at de så vidt muligt friholdes for store og/eller støjende anlæg, Endvidere, at de karakteristiske landskabstræk og visuelle oplevelsesmuligheder skal beskyttes. Samt at bebyggelse bør undgås med mindre, at de er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugets drift.

Det er betænkeligt, at der gives mulighed for at placere et 8,5 m højt byggeri langs med Topshøjvej, øst for skolen. Byggeriet vil ligge helt åbent og virke som en barriere i det åbne landskab. Selv om der plantes rundt om det, så vil det tage rigtig mange år inden, at beplantninger vil kunne sløre byggeriet.

Sorø Kommune synes at omgå krav om bebyggelsesprocenter ved at acceptere et stort område nord for skolen indgår i lokalplanen. Der angives en procent på 11 procent og et krav om 20 procent. Reelt bør graden af bebyggelse vurderes i forhold til den samlede bygningsmasse og det nærmeste areal hertil. I øvrigt bør den oprindelige Topshøjgård, der er udtaget af lokalplanforslaget og ligger som en ø i dette, indgå i den endelige lokalplan. Bebyggelsen på gården bør også indgå i den samlede beregning over bebyggelsesgrad. Gården ligger umiddelbart op ad gymnastikhøjskolen.

Byggeriet i felt A langs Topshøjvej vest for skolen vil lettest vil kunne indpasses i den eksisterende bebyggelse og gemmes af allerede eksisterende beplantning. Det er dog en dårlig ide at inddrage sportspladsen. Hvis det skal ske, så den flyttes, bør den nye placering angives i lokalplanen.

I forhold til felt B bør der maksimalt gives tilladelse til at bygge på 50% af arealet og da kun nærmest skolen. Byggeri i felt A vest og i felt B vil grundet høje beplantninger og Topshøj Skov have begrænset synlighed fra offentlig vej.

En lokalplan bør tydeligt og direkte understøtte, at området kan fungere som en økologisk forbindelse, hvilket udkastet ikke gør. Dels på grund af det omfattende byggeri, dels fordi der ikke lægges op til en form for naturpleje. Det efterbehandlede område, der i dag henligger med græs, bør ideelt afgræsses uden tilførsel af gødning eller sprøjtemidler.

Med venlig hilsen
Niels Hilker 
formand for DN Sorø

(Fremsendt som høringssvar til Sorø Kommune d. 21. marts 2019)