Fredningsforslaget kan i sin helhed ses her

• Tillægsfredningen er vigtig for at sikre, at Nordeuropas vigtigste lokalitet til forståelse af stenalderens indlandskultur bevares.

• Den eksisterende fredning fra 1993 sikrer ikke kulturarven i nødvendig grad, da afvanding af naboareal har negativ indvirkning på vandstanden i det fredede område.

• Gennemføres fredningen med fugtiggørelse af området og evt. supplerende afgræsning, vil man samtidig kunne gavne fuglelivet i området betragteligt

Den 11. marts 2015 afholdt Fredningsnævnet et offentligt møde i Sorø med efterfølgende besigtigelse af området.

Såvel DNs centrale sekretariat som DN Sorø deltog i møde og besigtigelse.

DNs sekretariat har i samarbejde med DN Sorø fremsendt et forslag til enkelte ændringer i fredningsbestemmelserne, herunder at plejebestemmelserne bliver så præcise, at vi kan forvente, at de fører til udmøntning af fredningens formål, også hvad angår områdets fremtidige naturmæssige værdier.

Den 18. januar 2016 fremsendte Bodal Gods en klage til Fredningsnævnet, hvor de anmoder om, at fredningsforslaget afvises. Klagen kan ses her

Den 31. marts 2016 svarede DN og Naturstyrelsen på klagen og afventer Fredningsnævnets behandling. Svaret kan ses her

DN og Naturstyrelsen indleder med at skrive: "Fredningsforslaget handler om at sikre et tilstrækkeligt højt sommergrundvandsspejl over de særligt store, arkæologiske værdier, som findes tæt ud mod den gamle frednings nordøstgrænse. I det følgende fremlægges dels uddybning af, hvordan fredningsforslaget skal forstås, dels kommentarer til punkterne.

Siden 2016 er der sket meget lidt i sagen. Fredningsnævnet har udskiftet formand for Fredningsnævnet i denne sag, og der har været gennemført 2 besigtigelser og er blevet udvekslet en række skrivelser mellem Bodal Gods og Naturstyrelsen. D. 21. februar 2018 vil Fredningsnævnet på et internt møde drøfte, hvordan det videre forløb skal være.

D. 30. november 2018 har Fredningsnævnet udvirket en afgørelse i den langstrakte sag, idet Fredningsnævnet  i enighed har besluttet at gennemføre en supplerende fredning af et areal på 23,66 ha i Store Åmose. Arealet er beliggende på matr.nr. 5c Stenmagle by, Stenmagle, og fremgår af fredningskortet. Hele kendelsen kan læses her

Et væsentligt stridspunkt forventes at blive erstatningens størrelse, hvilket fremgår af afgørelsen om erstatning. Denne afgørelse kan læses her.

Her, over 1 år efter kendelsen og 1 år efter modtagelse af en klage over en enkelt bestemmelse i Fredningsnævnets kendelse har Klagenævnet har i december 2019 bedt om kommentarer til den fremsendte klage, en handling som burde være gennemført umiddelbart efter modtagelsen.

(Sidste ændring til teksten d.21-12-2019)

Fra byrådsalen i Sorø Kommune, hvor Fredningsnævnet mødtes med parterne før besigtigelsen d. 29. september 2017.
Fra venstre: Ann Berit Frostholm, DNs fredningsmedarbejder, Torben Vandel, Kulturstyrelsen, Else Marie Stamphøj, Miljøstyrelsen, Rikke Sønder, landbrugskonsulent, Niels Riis, naturrådgiver og Per Brandt, Sorø Kommune.

Fra Fredningsnævnets besigtigelse d. 29. september 2017.
Fra venstre: Landsretssagfører Anders Stoltenberg, Else Marie Stamphøj, Miljøstyrelsen, Torben Vandel, Kulturstyrelsen, Arne Hastrup, naturrådgiver Niels Riis

Fra Fredningsnævnets besigtigelse d. 29. september 2017.
Fra venstre: Statsautoriseret grundforbedringskonsulent Kjeld Morel, naturrådgiver Niels Riis og fra Fredningsnævnet Rolf Dejløw og fredningsdommeren Svend Erik Hansen.