DN Sorø gik straks i dialog med Sorø Kommune (SK), hvilket fik til følge, at kun et fåtal af træerne blev fældet og dialogen om alléens skæbne blev indledt i lyset af at Sorø Kommune ikke mente at have økonomi til en genplantning af alléen.

På grund af den økonomiske situation i SK fremsendte Kommunen derfor en ansøgning til A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal om et større beløb til et projekt der skal genetablere en ensartet og sund allé, og dermed sikre det samlede indtryk af historiske alléer i Sorø.
Ansøgningen kan ses her.

Den 6. oktober 2016 kan SK så meddele DN Sorø, at fonden har bevilliget et beløb på kr. 500.000 til genetablering af alléen, hvorefter SK beder om DN Sorøs holdning til en indstilling til Fredningsnævnet om en fældning af hele alléen med en efterfølgende genplantning med nye lindetræer med en diameter på 14-16 cm med samme planteafstand som i dag, for at genskabe en ensartet alle, som en værdig port til Sorø bymidte. Arbejdet tænkes gennemført i foråret 2017.

DN Sorø accepterede følgende passus i ansøgningen til Fredningsnævnet:
”Sorø Kommune har været i dialog med den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. DN Sorø accepterer Sorø Kommunes faglige vurdering af, at alle træer i alléen må fældes. På den baggrund kan DN Sorø støtte op om planen for alléens genetablering."

DN Sorøs Natur- og Fredningsgruppe har d. 14. december 2016 modtaget Fredningsnævnets afgørelse vedr. fældning og genplantning af den fredede allé, Skælskørvej/Banevej i Sorø.

Afgørelsen kan læses i dokumentet: " Fældning og genplantning langs Skælskørvej"

Konklusionen i afgørelsen:
"Fredningsnævnets afgørelse: Det må lægges til grund, at den dårlige stand af en stor del af de tilbageværende træer i alleen udgør en sikkerhedsmæssig risiko for forbipasserende. Herefter, og da over halvdelen af træerne allerede er fældet løbende på grund af sydom mv., finder fredningsnævnet, at kommunens ansøgning om tilladelse til at fælde de resterende træer mod at foretage gentilplantning med lindetræer med samme afstand som hidtil af hele den oprindelige allé kan imødekommes, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1."

Janus Høhne, SK skriver i øvrigt til Natur- og Fredningsgruppen:
”Jeg går i gang med at kontakte eventuelle entreprenører, så fældning kan igangsættes når klagefristen er udløbet.
Om alt går vel, står de nye træer der allerede til foråret."

Sorø Kommune udsendt d. 4. januar 2017 denne pressemeddelelse:

Alléen på Skælskørvej udskiftes

Sorø Kommune har nu fået Fredningsnævnets tilladelse til at udskifte alléen langs Skælskørvej ved den sydlige indgang til Sorø by. Udskiftningen finder sted i løbet af vinteren og foråret.

Den længe tiltrængte udskiftning af træerne i alléen på Skælskørvej syd for Sorø går snart i gang. Sorø Kommune har nu fået Fredningsnævnets tilladelse til udskiftningen, og en donation fra A.P. Møller Fonden giver mulighed for en kvalitetsmæssigt god løsning.

Nils Kruse fra DN Sorø siger:

– Fra DNs side er vi tilfredse med, at bestemmelserne for fredningen af alléen bliver overholdt. Vi glæder os over, at allétræerne bliver plantet samtidig, så der kan blive en smuk lindeallé, som fremtidige generationer kan få fornøjelsen af.

Skov- og Landskabsingeniør Janus Storland Høhne fra Sorø Kommune siger:

– Alléen har kendt bedre dage. Der er i dag kun 36 træer af de oprindelige 78 tilbage, og flere af de tilbageværende træer er ikke i en god forfatning. Flere af dem er angrebet af svamp og udgør en risiko for trafikken. Så det er glædeligt, at vi nu får mulighed for at udskifte hele alléen og sætte nye træer.

Takket være en donation på 500.000 kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc. Kinney Møllers fond til Almene Formål får kommunen mulighed for at gentilplante med lindetræer af en vis størrelse og i øvrigt sikre god pleje af de nye træer.

De gamle træer vil blive fældet i løbet af februar, og senere på foråret vil de nye blive plantet. De nye træer vil blive plantet i samme afstand som i dag, så resultatet bliver en flot, ensartet allé på begge sider af Skælskørvej.

De fældede træstammer vil blive lagt ud på Natura 2000-området ved Flommen til glæde for insekter og svampe.

---

D. 13. februar 2017 blev så de resterende allétræer på Skælskørvej/Banevej fældet og der blev hurtigt ryddet op efterfølgende, se billeder nedenfor. Nu ser vi frem til genplantningen i foråret 2017.

---

Primo april 2017 blev stubbene rodfræset og kort efter blev der plantet nye lindetræer i ca. 3 meters højde på hele strækningen, så Sorø igen kan få en smuk indkørsel til byen.

Se en billedserie fra de første fældninger i marts 2014 til genplantningen i april 2017 her.

---

Resultatet af genplantningen synes ganske fornuftigt, og DN Sorø er løbende i kontakt med Sorø Kommune om den fortsatte pleje af alléen.

DN Sorø har i tæt samarbejde med Sorø Kommune og Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og omegn udarbejdet em informationstavle, som vil blive opsat ved rastepladsen mellem Banevej og Sorø Sø i løbet af januar 2018. Tavlen kan ses her.

---

Træerne på Banevej/Skælskørvej er kommet fint igennem vinteren og er alle sprunget ud og står flot i alléen d. 28. maj 2018, se billeder nedenfor.

(Status pr. 30. maj 2018)

D. 13. februar 2017 blev de resterende træer på Skælskørvej/Banevej fældet
D. 13. februar 2017 blev de resterende træer på Skælskørvej/Banevej fældet og der blev hurtigt ryddet op.
Efter rydningen af Flomsiden af Skælskørvej/Banevej står søsidens træer der fortsat, men ikke længe, så ryger de også.
Træerne blev hurtigt fjernet og lagt i skoven, hvor de skal spises op af insekter og svampe
Ikke alle træer var angrebet af kulsvamp, men for at få genskabt en flot allé måtte alle ryge
Stiftelsen Sorø Akademi ejer træerne ved Borde/bænke sættene ved Sorø Sø. Disse træer er ikke umiddelbart af fældning og genplantning.
Nyplantning på Skælskørvej/Banevej d. 6. april 2017
Skælskørvej/Banevej september 2017 efter plantning
Træerne på Banevej/Skælskørvej er kommet fint igennem vinteren og står flot udsprunget d. 28. maj 2018 (billedet taget fra Sorø By kl. 18)
Træerne på Banevej/Skælskørvej er kommet fint igennem vinteren og står flot udsprunget d. 28. maj 2018 (billedet taget fra Sorø By kl. 21)