Nyhed

En god dag for Sorø Sø

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet Sorø Kommunes dispensation fra søbeskyttelsen til tilbygninger på logebygningen på Trautnersvej.
DN Sorø har i klagen over dispensationen lagt vægt på, at formålet bag det ansøgte ikke er tungtvejende eller nødvendigt i en sådan grad, at beskyttelseshensynet skal tilsidesættes, ligesom vi er bange for, at Sorø Kommunes dispensation kan medføre en uønsket præcedensvirkning.

Læs videre om baggrunden og selve afgørelsen nedenfor.

DN Sorø er naturligvis meget tilfredse med afgørelsen og navnlig med begrundelsen om præcedens, som vi håber Sorø Kommune vil nærlæse, så vi kan stoppe de forsøg på dispensation fra søbeskyttelsen til nybyggeri, der hele tiden dukker op. Det samme gælder de lovliggørende dispensationer på særlig Kongebrovej, som vi ved, at kommunen har under overvejelse.

Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er sket på baggrund af at DN Sorø den 12. januar 2023 påklagede dispensation fra søbeskyttelseslinjen, som Sorø Kommune havde givet.

Læs hele begrundelsen og selve klagen her.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skriver bl.a. i sin afgørelse, at de ændrer Sorø Kommunes afgørelse af 4.januar 2023 om dispensation til etablering af en tilbygning på 20 m2 med tagterrasse, hævet terrasse, udvendig trappe og ændring af taghældning inden for søbeskyttelseslinjen på matr.nr. 147, Sorø Markjorder. 

Selve afgørelsen kan læses her.

 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

(Sendt til de lokale medier d. 31. maj 2024)

Logebygningen set fra søsiden
Flere nyheder