Nyhed

Klage over dispensation fra søbeskyttelseslinjen til tilbygningen på Trautnersvej 24

DN Sorø har d. 12. januar 2023 påklaget Sorø Kommunes dispensation fra søbeskyttelseslinjen til tilbygningen på Trautnersvej 24.
Læs DN Sorøs begrundelse for klagen nedenfor.

Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Sorø (DN Sorø) klager hermed over Sorø Kommunes dispensation fra søbeskyttelseslinjen til opførelse af en tilbygning på 20 m2 med ”vinterhave” og tagterrasse på vest facaden mod Sorø sø med adressen.: Trautnersvej 24, 4180 Sorø, matr.nr.: 147, Sorø Markjorder.

DN Sorø savner en saglig og § 16 relevant begrundelse for Sorø Kommunes dispensationen fra søbeskyttelseslinjen. Den ansøgte høje og meget synlige vinterhave, og den i øvrigt meget større hævede betonplatform, som vinterhaven skal ligge på, har ingen væsentlig og afgørende funktion for den eksisterende bygnings indretning og benyttelse. En eventuel manglende vinterhave kunne uden problemer indrettes i den i dag eksisterende sidebygning, der ikke overskrider søbeskyttelseslinjen. - Nedenstående skitse er fra Sorø Kommunes tilladelse (som kan læses her)

Skitse fra tilladelsen

DN Sorø finder, at søbeskyttelseslinjen er en klar forbudsbestemmelse, hvorfor Sorø Kommune i en konkret vurdering skal afgøre om der er tilstrækkeligt tungtvejende grund til at dispensere fra forbuddet. Ved en sådan afgørelse, skal der lægges vægt på, om der er tale om et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse og på, at der ikke ved en dispensation skabes en præcedensvirkning i strid med det generelle formål med søbeskyttelsen. I vurderingen skal der altså indgå overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager, da sådanne sager skal behandles på samme måde. DN Sorøs principielle synspunkt understøttes bl.a. eksplicit af en Nævnsafgørelse fra 20. november 2020. (20/11812)

DN Sorø finder på ingen måde en bygherres ønske om at tilføje en vinterhave til den eksisterende bygning er en tungtvejende grund eller et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse.

Hertil kommer, at DN Sorø er alvorligt bekymret for præcedens ved en mulig dispensation fra søbeskyttelseslinjen. Hvis der tillades en tilbygning på så tyndt et grundlag, vil en række tilsvarende ejendomme ved Sorø sø, have en berettiget forventning om, og måske krav på, at deres ønske om byggeri eller tilbygning inden for søbeskyttelseslinjen behandles på samme måde. Så selv om den konkrete sags 20 m2 måske virker overskuelige, kan præcedens give uoverskuelige følger.

DN Sorø beder på denne baggrund Miljø- og Fødevareklagenævnet om at ændre dispensationen til et afslag.

(Klagen er d. 12. januar 2023 fremsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen samt i kopi til de lokale medier. )

Flere nyheder