Debatindlæg

Beplantning fjernet ulovligt: Alligevel har kommunen dispenseret

Den 8. oktober 2016 kan DN Sorø konstatere, at læbæltet op mod Elmebjergvej er helt ryddet. En henvendelse til fagcenteret i SK har efterfølgende vist, at SK har givet tilladelse til en begrænset oprydning i beplantningen, en oprydning som synes at være gået helt amok. Fagcenteret har efterfølgende indstillet til SKs Teknik- og Miljøudvalg d. 10. januar 2017, at der gives dispensation for ejendommen Centervej 12 – 38, en dispensation som udvalget har godkendt uden bemærkninger.

D. 19. januar 2017 har Vejdirektoratet så sendt et påbud om fjernelse af reklameskilte for leje af lokaler på Elmebjergvej.

Læs videre om dispensation samt om DN Sorøs holdning og henvisning til artikel i Sjællands Tidende d. 9. og d. 23. januar 2017.

Fagcenteret indstillede at:

  1. Der meddeles dispensation til, at ejer kan ændre beplantningsbæltet til en lav bevoksning (ca. 1 meter høj) kombineret med enkelte løvfældende træer i grupper på tre-fem træer med en indbyrdes afstand på 10-20 meter. Ovennævnte dispensation i forhold til beplantningen gøres betinget af, at arealet beplantes indenfor vækstsæson 2017-2018 (oktober - april).

  2. Der meddeles dispensation til en lovliggørelse af eksisterende flagstænger og til, at fagcentret fremadrettet kan dispensere til, at facadeskilte kan placeres mere end 4 meter over terræn, forudsat at skiltningen (dele heraf) ikke rager op over facadens overkant.

  3. Såfremt ejer ønsker reduktion af beplantningsbæltet til brug for parkeringsareal, indstilles det, at administrationen bemyndiges til at igangsætte udarbejdelse af ny lokalplan. Ejer skal tage initiativ og ved brug af kvalificeret planrådgiver yde bistand til udarbejdelsen af lokalplanen.


Sorø Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har d. 10. januar 2017 behandlet sagen og har godkendt indstillingen uden bemærkninger.

DN Sorø er uenig i at der skal meddeles dispensation og har været i kontakt med Sjællands Tidende, som d. 9. januar 2017 havde denne artikel.

Vejdirektoratet har d. 19. januar 2017 sendt et påbud om fjernelse af reklameskilte for leje af lokaler opstillet ved Elmebjergvej. Se påbuddet: påbud

Sjællands Tidende har d. 23. januar 2017 denne artikel om påbuddet, hvoraf DN Sorøs holdning også tydeligt fremgår, se her 

DN Sorø har d. 29. januar 2017 skrevet til Sorø Kommune i forbindelse med Kommunens planer om at meddele dispensationer fra Lokalplan nr. 28. Læs DN Sorøs kommentar her


Se hele sagen og dens hidtidige forløb ved at klikke nedenfor.

Hele læbæltet ved Elmebjergvej er fjernet Rolf Lehrmann
Skilt på Elmebjergvej opsat efter total fjernelse af læbæltet
Flere nyheder