DN Sorø opfordrer Sorø Kommune til at lade de igangværende ansøgninger om solcelleparker afvente en samlet plan for, hvor i Sorø Kommune disse kan opstilles. Et samlet kommuneplantillæg over, hvor en placering er mulig og ønsket.

DN Sorø er betænkelig ved den manglende overordnede kommunale styring, så det er hurtigtarbejdende kapitalinteresser, som vil komme til at afspejle solcelleparkernes placering.

DN Sorø ønsker endvidere, at Sorø Kommune på forhånd opstiller objektive krav til lokalisering af solcelleanlæg.

F.eks. at det ikke må ligge i områder, som i kommuneplanen er udpeget til større uforstyrrede eller sammenhængende landskaber. At anlægget skal respektere sø og å beskyttelseslinjerne og at det ikke placeres i fredede eller på anden naturbeskyttede arealer. Placeringen skal også tage højde for, om det vil påvirke et Natura 2000 område ligesom det naturligvis ikke må have en negativ effekt på en såkaldt bilag IV beskyttet art.

Endelig vil vi opfordre Sorø Kommune til at arbejde for en samlet regional planlægning for placering af anlæg, så vi sikrer, at de mindst sårbare arealer bliver udnyttet først.

DN Sorø bakker som udgangspunkt op om etablering af solcelleanlæg, som led i den grønne omstilling. Vi vil arbejde ihærdigt for, at den grønne omstilling og naturhensyn kommer til at gå hånd i hånd.

hilsen
Niels Hilker, formand for DN Sorø

(læserbrev sendt til de lokale medier 26. august 2020)