(Læserbrev sendt til de lokale medier d. 30. november 2018 om i anledning af vedtagelsen i Sorø Kommunes byråd af VIP2022)

DN ønsker god vind til Visions- og Planstrategien

Sorø Byråd har vedtaget ”Vision og Planstrategi 2022”, der har FN’s 17 verdensmål som overordnet ramme.

Jeg overværede byrådsmødet, som efter vedtagelsen, ganske ekstraordinært blev suspenderet så byrådsmedlemmer, medarbejdere og tilhørere kunne fejre vedtagelsen i et glas champagne.

Selv om der fortsat er skønhedsfejl kan jeg godt forstå denne markering. Sorø Kommunes Vision 2022 er anerkendelsesværdig, både som produkt og proces

For at gøre strategien operationel har Sorø Byråd besluttet at fokusere særligt på ni af FNs Verdensmål. I Danmarks Naturfredningsforening i Sorø undres vi fortsat over, at Byrådet har besluttet at mål 6, (rent drikkevand) og mål 15 (natur og miljø) ikke er så relevante i Sorø Kommune, at de skal have særlig fokus.

Men strategien er skam forbedret i løbet af høringsperioden. Der er medtaget præcisering om at fremme en klima- og miljømæssig bæredygtig udvikling, omstilling til vedvarende energi, ansvarligt forbrug og på at arbejde hen i mod at blive CO2- neutral. Endvidere formulering omkring fokus på vandkvaliteten.

En stor del af de konkrete forslag, der blev modtaget i høringsperioden, er indtil videre parkeret i et såkaldt idé-katalog. Det er tanken, at de relevante udvalg og fagcentre herefter skal arbejde videre med katalogets forslag.

Denne skæbne er også overgået konkrete forslag i DN Sorøs høringssvar.

Det gælder f.eks. forslaget om at indarbejde naturen som element og væsentlig ramme i Sorø Kommunes politikker, strategier og handleplaner for hhv. demens, psykosociale indsatser, handicappede, sundhedsfremme og forebyggelse. Samt at skabe mulighed for, at naturen bruges i såvel sundhedsfremme, forebyggende og helbredende øjemed.

Eller forslaget om at skabe spredningsveje (økologiske forbindelser) mellem kommunens store naturområder, så arter kan sprede sig, og sætte fokus på biodiversitet når kommunen plejer offentlige arealer, fx ved at udvikle flere ”Vild med Vilje”-arealer.

Det samme gælder ideen om, at etablere en grøn udviklingsstrategi på tværs af offentlige og private aktører. stimulere vækstpotentialet inden for grøn energi, grøn innovation og understøtte etablering af 2-3 innovative fyrtårnsprojekter indenfor både CO2 reduktion og klimasikring.

Borgmester Gert Jørgensen skriver i forordet til Visions- og Planstrategien. ”Det er ikke alt, som kan lade sig gøre fra dag 1, men sammen, og over tid kan vi skabe mærkbare resultater.”

DN Sorø vil bidrage konstruktivt til Sorø Kommunes udmøntning af Visions- og Planstrategi 2022, og vi vil have særligt fokus på, at forslagene i idé-kataloget kommer fri af parkeringsbåsen og ud og skabe resultater.

Niels Hilker
formand for DN Sorø