Fægangen ligger umiddelbart øst for Sorø By og blev fredet i 1974. Fredningen skal sikre, at vejsiderne bevares med et udseende, som ligner et skovbryn, og ikke en traditionel allé. Derfor må træer og buske ikke beskæres eller udsættes for anden behandling, der kan skade helhedsindtrykket.

En sådan anden behandling kan være en nyanlagt BMX- eller mountainbikebane i lunden umiddelbart øst for BMX-banen på Fægangen. Vi spørger derfor, hvorvidt Sorø Kommune har truffet afgørelse og evt. stillet beskyttende vilkår, der godkender dette nyanlæg.

Nyanlægget ligger helt eller delvis inden for den 33 meter beskyttelseslinje, der fremgår af fredningsbestemmelserne. Vi beder derfor også kommunen oplyse, hvorvidt den i den anledning har haft kontakt med Fredningsnævnet, som er myndighed på området, og hvad denne kontakt i givet fald har resulteret i.

Parkering af biler inden for fredningsgrænsen er et stort problem, da dette belaster allé træernes rødder. De parkerede biler har relation til aktiviteter i enten kolonihaverne eller BMX-banen.

DN Sorø har løbende en fin dialog med kommunens medarbejder på fredningsområdet og ved, at der er bestræbelser i gang på at fjerne parkering inden for fredningen. Bl.a. bliver græsset ikke slået så tæt, at det indbyder til parkering. Desværre har det vist sig, at disse bestræbelser ikke er nok.

DN Sorø opfordrer derfor til, at Sorø Kommune gennemtænker en helhedsløsning for så vidt angår parkering uden for det fredede område. Herunder BMX-banens adgangsforhold, der efter vores opfattelse med fordel kunne foregå nordfra, så der blev parkeret på arealerne i tilknytning til Sorø Hallen. Det kunne endvidere overvejes at påvirke trafikant adfærden ved at placere steler mellem allé træerne.

Ikke for at genere, men for at bevare den smukke allé og beskytte de århundrede gamle allétræer.

Niels Hilker
formand for DN Sorø
S​m​edevej 66
Sorø

(Sendt til lokale medier d. 15. september 2016)

Den nyanlagte BMX/MTB bane langs den fredede allé Fægangen. Rolf Lehrmann
Parkering i Fægangen tæt under træerne i den fredede allé i forbindelse med et BMX stævne d. 19. juni 2016 Rolf Lehrmann
Parkering i Fægangen ved kolonihaverne tæt under et af de fredede allétræer Rolf Lehrmann