Udvidelse af råstofindvindingsarealet i Bromme Plantage

Miljø- og Fødevareministeriet – Naturstyrelsen, meddelte d. 26. juni 2016 tilladelse til udvidelse af råstofindvindingsarealet i Bromme Plantage, Sorø Akademis Skovdistrikt, se tilladelsen her.

Tilladelsen ligger i forlængelse af tilladelsen fra 1. februar 2007, hvor der blev givet tilladelse til råstofindvinding i Bromme Plantage, se tilladelsen her. Tilladelse hænger sammen med Regionplan 2005 - 2016 - TILLÆG 11:  VVM-redegørelse om ”Fortsat grusgravning i og ved Bromme Plantage i Sorø Kommune”, se tillægget her.

DNs kommentar til tilladelsen

DNs sekretariat kiggede i efteråret 2016 på den udvidelsen og har skrevet følgende:
”Skammeligt, at amtet lige før lukketid i 2006 gav en tillægsgodkendelse til at grave råstoffer i dette område, som rummer meget markante, og i hvert fald fra højdemodellen synlige højryggede agre. Hvor var Kulturstyrelsen henne den gang? I dag er det formelt set for sent.

Hvor om alting er, så går afgørelsen udelukkende på hvor Naturstyrelsen vil godkende at erstatningsskovene skal ligge. Og de bliver ikke ligefrem publikumsnære for Sorø borgerne - hovedparten i Møgeltønder, og resten nu i Vestjylland. De er hver især småting sammenlignet med sammenhængen i Bromme Plantage, og der er slet ikke taget stilling til publikumsadgang. Har lige snakket med skovrideren bag afgørelsen, og de havde gerne set at erstatningen forblev i nærområdet, men han vurderer, at de ikke har nogle muligheder for at stille disse vilkår. Skoven købes af Stiftelsen på markedsvilkår, og der hvor skoven er billigst er i Vestjylland på den ringe jord. Der er tale at alt mellem himmel og jord, eksempelvis kan det godt være eksisterende gammel kedelig plantage, der pludselig for en sum penge skifter signatur til fredsskov - og så skal vedblive med at være røvsyg plantage. Kun et enkelt areal blandt erstatningerne starter på bar mark, og er således helt ny skov.

Med hensyn til Skov Kohveden, så tvivler jeg på at NMKN har affinitet for sådan en svær art. Men det skal naturligvis prøves”

DN klager over udlægning af erstatningsskov

Den 20. juni 2016 fremsendte DN Sorø en klage til Natur- og Miljøklagenævnet, med overskriften: ” Klage over spredt, fjern og adgangsbegrænset udlægning af erstatningsskov for Bromme Plantage, der nedlægges i etape II af igangværende råstofgravning”. Hele klagen kan ses her.

Dialog med Stiftelsen

Den 16. august 2016 mødtes repræsentanter for Stiftelsen, NCC og DN til et møde, primært om gravetilladelsen og om Skov-kohveden, som har sin formentlig eneste sjællandske forekomst i Bromme Plantage.  Referat fra mødet kan læses her.

Det forventes, at om 8-10 år vil gravningen nå frem til området, hvor Skov-kohveden pt. befinder sig, dvs. at der kan gennemføres en del tiltag til at sikre Skov-kohvedens overlevelse, bl.a. gennem den igangværende aktive flytning til arealer, som ikke skal graves væk. Området med skov-kohveden plejes med skyldig hensyn til arten. DN orienterede om den fremsendte klage. DNs klage er af principiel karakter, men generer formentlig ikke Stiftelsen på den korte bane, idet den ikke har opsættende virkning for selve gravningen.

NMKN afviser DNs klage

Den 18. januar 2017 har DN Sorø modtaget afgørelse i anken, se afgørelsen  her.


Afgørelsen er en stadfæstelse af afgørelsen fra Naturstyrelsen af 23. juni 2016 om tilladelse til udvidelse af råstofindvindingsarealet i Bromme Plantage med 25 ha fra 24 til 49 ha, på vilkår af udlægning og fordeling af erstatningsskov som anført i afgørelsen.

Fortidsminder i graveområdet

Sideløbende med ovenstående forløb er et længere sagsforløb, som har drejet sig om en række  fortidsminder i området. Den 13. marts 2017 træffer Slots- og Kulturstyrelsen afgørelse om 2 fortidsminder, som først er erkendt i oktober 2014.

Afgørelsen for det ene fortidsminde bliver at der bliver givet dispensation med vilkår til bortgravning af fortidsmindet. Slots- og Kulturstyrelsen stiller som vilkår, at der inden bortgravning foretages en arkæologisk undersøgelse, og at undersøgelsen sker på et højt videnskabeligt niveau med ekstra grundig dokumentation og inddragelse af alle nødvendige naturvidenskabelige undersøgelser. Undersøgelsen publiceres i henhold til det videnskabelige udbytte.

For det andet fortidsminde gives der dispensation til bortgravning, blot skal der inden eventuel bortgravning gennemføres en arkæologisk undersøgelse af dyssetomten. Undersøgelsen skal udføres i overensstemmelse med praksis efter museumsloven. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af ejer. Afgørelsen kan læses her.

Pressen tager fat i sagen om erstatningsskov

DR Sjælland tager d. 28. marts 2017 fat i sagen, se artiklen på nettet:
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/soroe-faar-erstatningsskov-i-soenderjylland, med overskriften: ”Sorø får erstatningsskov - i Sønderjylland”

Endelig tilladelse

Region Sjælland har den 30. marts 2017 meddelt endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Lange Løng 9, 4180 Sorø, se den samlede tilladelse her.

Evt. klage skal indsendes senest d. 27. april 2017.

Sammendraget af det lange sagsforløb skrevet d. 30. marts 2017

Placering af råstofindvindingsområde i Bromme Plantage.

DN Sorøs formand i et af de højryggede agre i Bromme Plantage

Skov-Kohvede fra Bromme Plantage 2016, fotograf: René Andersen

Skov-Kohvede fra Bromme Plantage 2016, fotograf: René Andersen