DN Sorø undrer sig over et sådan bygningsværk opført midt i kommunens vel nok vigtigste naturområde med Naturparkpotentiale - Natura 2000-område - og formentlig §3-område. 

DN formoder, at der skal en myndighedstilladelse til sådan et  "byggeri" i et naturområde og i det mindste i det åbne land langt fra andet byggeri, og en sådan kan vi ikke mindes at have set.  SK skriver da også straks videre til ejeren af området at opførelsen kan være i strid med landzonebestemmelserne, da vores umiddelbare vurdering er at opførelse af bygningen vil kræve en landzonetilladelse. Endelig er området fredet.

Over 1 år efter DN Sorø henvendelse, overvejer SK, hvordan man vil forholde sig til ejerens seneste udspil:

" Af de forskellige alternativer er min klient nået frem til at foreslå pavillonen flyttet til adressen Magleøvej 5A, 4293 Dianalund. På dette sted kan pavillonen placeres, hvor der tidligere har ligget en bygning og samtidig være skjult af bevoksning. Anvendelsen vil på dette sted være som mandskabsfaciliteter og til brug for jagtlejere."

Bygningen står dog fortsat på stedet (17. november 2014), idet den er i spil i forbindelse med opførsel af et naturrum i Sorø kommunes del af Åmosen.

DN Sorø er i kontakt med Naturpark Åmosen, for at finde en bedre placering af et sådant naturrum. Den nuværende placering, hvor det primære formål er som jagthytte kan ikke accepteres.

Sorø Kommune har d. 13. november 2014 skrevet til Anders Stoltenberg som repræsenterer Bodal Gods, og konkluderer omkring en alternativ placering på Magleøvej 5A at: "Som sagen er oplyst i mailen herunder, der er vi ikke indstillet på at give tilladelse til byggeri på Magleøvej 5A. Ejer skal derfor forvente at få et varsel om påbud."

Efterfølgende (17. november 2014) har Danmarks Naturfredningsforening Sorø (DN Sorø) i samarbejde med Naturpark Åmosen, repræsenteret ved Nils Kruse, besigtiget den mandskabsbygning på fredet areal på Bodal Gods, som fortsat befinder sig på området, samt besigtiget nogle af de mulige placeringer af naturrum i Sorø Kommunes del af Åmosen, som Naturpark Åmosen og Sorø Kommune er i dialog om, og som på en eller anden måde har været i spil omkring mandskabsbygningen i Åmosen. 

DN Sorø har udarbejdet en besigtigelsesrapport, hvis væsentligste konklusion er at DN Sorøs primære interesse er at få fjernet de meget uskønne og skæmmende bygninger, skurvognen og pavillonen, som intet har at gøre i Naturparken. Derudover vil DN Sorø meget gerne tages med på råd omkring en placering af et muligt naturrum i Sorø Kommunes del af Åmosen. Rapporten er d. 20. november 2014 sendt til Sorø Kommune.
.
DN Sorø har fået oplyst, at Sorø kommune den 27. marts 2015 har sendt varsel om påbud om at fjerne pavillonen med frist til den 1. juni 2015. DN Sorø har også konstateret, at pavillonen fortsat står på pladsen efter d. 1. juni 2015 og forventer derfor at SK snarest udsteder et egentligt påbud om at få fjernet pavillonen.

DN Sorø har konstateret, at pavillonen fortsat står på pladsen d. 1. juli 2015, dvs. 1 måned efter at SK havde lovet at udstede et egentligt påbud til ejeren. DN Sorø har derfor spurgt SK hvad man har eller forventer at foretage sig.

DN Sorø har d. 29. juli 2015 modtaget kopi af afslag på dispensation og påbud om fjernelse af pavillonen, sendt dags dato fra Sorø Kommune. Sorø Kommune påbyder Bodal Gods at fjerne pavillonen inden den 15. september 2015, men åbner op for at man stadigvæk er interesseret i en god og konstruktiv dialog om en alternativ placering og udformning af pavillonen.

Der er fortsat en række klagemuligheder, som Bodal Gods kan benytte sig af, men DN Sorø håber på en snarlig løsning, gerne med fjernelse af både pavillon og skurvogn.

DN Sorø har senest ved besigtigelse d. 10. november konstateret at pavillonen fortsat befinder sig på stedet, hvorefter DN Sorø henvendte sig til Sorø Kommune for at høre nyt i sagen.

DN Sorø modtog herefter d. 11. november 2015 en kopi af den klage, som Bodal Gods har sendt til Natur- og miljøklagenævnet via klageportalen. Klagen fra Bodal Gods rummer intet nyt, blot en meddelelse om at der vil komme mere materiale i løbet af 6 uger.

Sorø Kommune har svaret klageren, at man ingen bemærkninger har til klagen, da der ikke i klagen fremkommer nye oplysninger ift. kommunens påbud om at fjerne pavillonen.
Sorø Kommune beder om at en evt. uddybelse af klagen, bedes ske inden 14 dage, dvs. d. 25-11-2015.

DN Sorø har d. 19. maj 2016 modtaget orientering fra Natur- og miljøklagenævnet, hvoraf det fremgår, at SK konstaterer (som så ofte før): "Vi valgt at fremsende klagen, da vi af flere omgange har rykket for supplerende oplysninger uden resultat."

Pr. 1. oktober 2016 er der fortsat ikke sket noget i sagen og pavillonen står der endnu.

Den 20. juni 2017 genfremsættes forslaget om supplerende fredning af et område på 24 ha øst for den oprindelige fredning i Store Åmose. I den anledning gennemføres der en besigtigelse af området med Fredningsnævnet, ejerne af Bodal Gods, forslagsstillerne, repræsentant fra Sorø Kommune og interesseorganisationerne, DN, DOF og Friluftsrådet som deltagere. For at besigtige området parkeres der ved pladsen ud for pavillonen, og det kan dermed konstateres, at den fortsat står på stedet, midt i det fredede område, og det næsten 4 år efter at DN Sorø henvendte sig til Sorø Kommune om sagen.

I løbet af 2017 har Bodal Gods fjernet den gamle skurvogn.

D. 22. december 2017 har DN Sorø modtaget en kopi af Planklagenævnets afgørelse, hvoraf det fremgår, at Planklagenævnets stadfæster Sorø Kommunes afslag og påbud om at fjerne Bodal Gods' pavillon i Åmosen. Nu afventer DN Sorø blot at dette så sker.

Sorø Kommune har efterfølgende meddelt, at Bodal Gods har søgt om en helt ny placering i tilknytning til driftsbygningerne på Bodal. 

Sorø Kommune har skrevet til DN Sorø, at inden de arbejder videre med den ønskede placering, så vil de gerne høre DN Sorøs holdning til den nye placering.

Bodal har i øvrigt oplyst, at det vil være at foretrække at flytte pavillonen i foråret, da jorden pt. er for våd.

Formanden for DN Sorø har svaret tilbage, at vi vender tilbage snarest efter vores bestyrelsesmøde den 18. januar 2018. 

Formanden for DN Sorø svarede tilbage til Sorø Kommune efter bestyrelsesmødet d. 18. januar og skrev at DN Sorø vil anbefale at pavillonen anbringes syd for lagerbygningen i stedet for en anbringelse indenfor det nys foreslåede Natura2000 område. Sorø Kommune svarede umiddelbart tilbage, at de syntes pavillonen vil være mere synlig med den placering, som DN Sorø foreslår. Hvis pavillonen placeres som Bodal har forslået, så vil den være helt skjult af bevoksning.

Bestyrelsen har efterfølgende skrevet tilbage til Sorø Kommune, at DN Sorø har drøftet problemstillingen og Sorø Kommunes vurderinger. Vi besluttede at fastholde vores synspunkter om det urimelige i at tillade en overflytning til et Natura 2000 område. Vi finder det endvidere betænkeligt og med risiko for præcedens uden videre at tillade en større bygning midt i et skovområde.
Vi mener ikke, vi af den grund har pligt til at pege på en alternativ placering, og vores tidligere forslag til placering var blot ment som en venlighed for om muligt at understøtte processen med at få bygningen væk fra det fredede område.

DN Sorø afventer herefter Sorø Kommunes og Bodal Gods beslutning om hvor pavillonen kan opstilles efter flytning fra det fredede område.

På mødet d. 11. april 2018 i Teknik- og Miljøudvalget i SK blev det vedtaget, at Bodal Gods skal flytte pavillonen væk fra det fredede område og får mulighed for at opstille pavillonen i umiddelbar tilknytning til Godsets øvrige bygninger.

DN Sorø vil følge tæt med om flytningen som lovet foretages i foråret 2018. 

(Teksten opdateret d. 24. april 2018)

Pavillonen står fortsat placeret midt i det fredede område i Store Åmose d. 20. juni 2017