Den 6. februar 2013 klager DN Sorø til Sorø Kommune (SK) over at der på adressen Varigvej 1 er foretaget omfattende rydning af det, af Sorø Kommune anlagte, beplantningsbælte ud mod Vestmotorvejen.

Dette er i direkte strid med § 8.1 afsnit 5 i lokalplan nr. 42 (Regionalt erhvervsområde i Pedersborg), der udtrykkeligt forudsætter at, ”På parceller, hvor der af kommunen etableres beplantningsbælter, er køberen forpligtet til at bevare og vedligeholde denne beplantning”.

I stedet for at SK tager stilling til den konkrete klage er SK her i efteråret 2014 (1½ år efter indgivelse af DN Sorøs klage) i gang med at udarbejde udkast til en samlet lokalplan for to erhvervsområder (i stedet for Lokalplan nr. 42 og Lokalplan SK 12).

Den foreløbige tidsplan er, at forslag til den ny lokalplan bliver forlagt politisk på november eller december møderne i år (2014). Såfremt Forslag til Lokalplan godkendes i de politiske udvalg vil I (DN i Sorø) med flere få Forslag til lokalplanen i høring først i det nye år (2015).

Som det foreligger vil SK tillade at virksomhederne langs motorvejen i Sorø kommune vil få tilladelse til at blive mere synlige herunder opsætte flag.

Det er DNs klare opfattelse, at motorvejen på den måde vil komme til at ligne alle andre motorvejsstrækninger i stedet for at fremstå som et grønt bælte.

Den 9. december 2014 har Sorø Kommune udarbejdet følgende, som er vedtaget af Teknik og Miljøudvalget:
'Miljøvurderingsscreening af Lokalplan SK 45 for erhvervsområde nordøst for Vestmotorvejen' og Forslag til lokalplan SK 45 'Erhvervsområde nordøst for Vestmotorvejen', hvori der står at Sorø Byråd har besluttet at åbne Lokalplan nr. 42 og Lokalplan SK 12 og udarbejde en ny lokalplan der skal erstatte de to tidligere lokalplaner:

"Den nye lokalplan skal skabe mulighed for at virksomheder kan fremstå med synlig skiltning mod offentlige veje, samt at hver virksomhed kan opsætte 3 flagstænger for hver påbegyndt 5.000m2.

Med lokalplanen fastsættes der endvidere nærmere bestemmelser for beplantning, så det sikres, at virksomhedernes synlighed mod boligbebyggelse og ud mod det åbne land begrænses, men at virksomheder på en ordentlig og trafiksikker måde får lov til at henvende sig / blive synlige mod offentlige veje."

Sags- og plangruppen i DN i Sorø har på sit møde d. 9. december 2014 besluttet at anmode formanden om at skrive til SK, at punkterne 'Dyre- og planteliv samt mangfoldighed' og 'Fredning og naturbeskyttelse' i 'tjeklisten vedr. miljøvurdering ved lokalplanlægning' undersøges og dokumenteres. Se brevet til Sorø Kommune her.

Sorø Kommune har samme dag bl.a. svaret, "...Det er kommunens vurdering, at lokalplanforslagets krav til beplantning sikre en beplantning der består af hjemmehørende arter og i øvrigt underordner sig stedets landskabelige kvaliteter samt tager hensyn til dyr og faunaliv i området. Det er endelig kommunens opfattelse at den ny lokalplan er en forbedring og dels en stramning af de nugældende lokalplaner. Det er derfor fortsat kommunens vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering."

DN Sorø har gennemgået lokalplanforslag SK 45 og er dybt bekymret for udviklingen af Sorø Kommune fra Grøn kommune til Grim kommune. Bestyrelsen i DN Sorø har den 11. februar 2015 vedtaget at fremsende en indsigelse og kommentar til lokalplanforslaget se her og samtidig besluttet at gå til de lokale medier med budskabet om den forkerte retning, som DN Sorø mener at kommunen er ved at tage.

DN Sorøs bekymring deles øjensynligt af Vejdirektoratet, idet Vejdirektoratet i høringsperioden nedlagde veto mod lokalplanforslaget. Vetoet er nedlagt fordi Vejdirektoratet ikke vil tillade, at lokalplanen muliggør skiltning og opsætning af flagstænger mod motorvejsstrækningen. Kommunen oplyser, at den har holdt møde med Vejdirektoratet og at begge parter har forsøgt at nå til en enighed, men at Vejdirektoratet har fastholdt deres veto og har bedt kommunen om, at ændre i det offentliggjorte Forslag til Lokalplan SK 45.
Kommunen oplyser efterfølgende, at den har vendt dette veto internt, herunder politisk og på den baggrund har kommunen besluttet at kontakte miljøministeren for, at kunne opretholde lokalplanforslagets bestemmelser for skiltning og opsætning af flagstænger mod motorvejen.

Sorø Kommune har lovet at holde DN Sorø orienteret når der er nyt i sagen. DN Sorø vil forsøge at skaffe adgang til Sorø Kommunes eventuelle ministerbrev, så vi på tilsvarende vis kan fremlægge vores argumentation.

DN Sorø har fået adgang til Sorø Kommunes brev til Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, sendt d. 30. juni 2015. Efterfølgende har ministeren været på besøg i kommunen. Kommunens brev kan ses her.

DN Sorø har efterfølgende sendt en kommentar i forlængelse af ministerens besøg i Sorø Kommune i starten af august og Borgmesterens brev af 30. juni 2015, brevet kan ses her.

DN Sorø har d. 16. februar 2016 modtaget orientering fra SK om sagens stilling.
Kommunen skriver:
"Til en orientering kan jeg oplyse, at kommunen fortsat er i en dialog med Erhvervsstyrelsen omkring indholdet af det udsendte lokalplanforslag, herunder at lokalplanen tillader skiltning mod motorvejen. Kommunen ved endnu ikke om Erhvervsstyrelsen vil sikre, at det med lokalplanen bliver muligt at skilte mod motorvejsstrækningen, men kommunen håber på, at vi senest ved udgangen af marts 2016 er kommet svaret nærmere og efterfølgende vil kunne vedtage lokalplanen.

I får denne orientering fordi I, i forbindelse med høringen af lokalplanen i januar og februar 2015 har indsendt indsigelser/bemærkninger til det offentliggjorte Forslag til lokalplan. Ved samme lejlighed modtog kommunen ligeledes et veto fra Vejdirektoratet mod at lokalplanforslaget tillod skiltning mod motorvejsstrækningen. Kommunen har i forbindelse med det nedlagte veto forsøgt at nå til enighed med vejdirektoratet omkring lokalplanens skilteindhold. Dette har desværre ikke været muligt og kommunen har derfor benyttet sig af muligheden i Planlovens §§ 28 og 29, stk. 3 om at spørgsmålet kan indbringes for ministeriet.

Kommunen arbejder på at lokalplanforslaget kan endelig vedtages med bestemmelser om, at skiltning mod motorvej er muligt, såfremt man ønsker dette. I høre nærmere når der er nyt i sagen."

Pr. 1. oktober 2016 har DN Sorø ikke modtaget flere informationer om sagens forløb, men d. 8. oktober 2016 kan DN Sorø så konstatere, at læbæltet op mod Elmebjergvej er helt ryddet, se billedet. En henvendelse til fagcenteret i SK har efterfølgende vist, at SK har givet tilladelse til en begrænset oprydning i beplantningen, en oprydning som synes at være gået helt amok. Fagcenteret har efterfølgende konkluderet, at sagen vil blive forelagt  for SKs Teknik- og Miljøudvalg på november eller december mødet.

Den 8. oktober 2016 kan DN Sorø så konstatere, at SK har fældet hele læbæltet langs Elmebjergvej, og på den måde kommer SK 45 ind ad bagvejen.

DN Sorø har efterfølgende spurgt SK, hvad der er sket og hvorfor, og har først på dette tidspunkt (10-10-2016) modtaget kopi af et svar til ejeren af området (svar sendt 13-07-2016), hvori der bliver givet tilladelse til følgende:

  1. Døde buske og beplantning fjernes
  2. Buske i yderkanter af plantebæltet skæres til i en højde på min. 2 meter så det kan give mere lys til træer
  3. Plantebæltet forbliver inden for samme område som angivet i lokalplan 28

Som det ses i billedet til højre er fjernelse af læbæltet total, hvorfor DN Sorø vil forespørge SK, hvorfor det hele er fjernet og beskrive, at vi forventer at der etableres et nyt læhegn i overensstemmelse med gældende lokalplan.

Den 14. oktober 2106 har Sorø Kommunes Fagcenter Teknik, Miljø og Drift skrevet, at de forventer at forelægge sagen for kommunens Teknik- og Miljøudvalg på november eller december mødet og at DN Sorø vil blive orienteret, når sagen forelægges for udvalget samt at hvis der skal tages stilling til en eventuel dispensation fra lokalplanen, vil DN Sorø være høringsberettiget."

På TMU mødet d. 10. januar 2017 skal en eventuel dispensation eller ny lokalplan for ejendommen Centervej 12 – 38 behandles, se dagsorden her.

Fagcenteret indstiller at:

  1. Der meddeles dispensation til, at ejer kan ændre beplantningsbæltet til en lav bevoksning (ca. 1 meter høj) kombineret med enkelte løvfældende træer i grupper på tre-fem træer med en indbyrdes afstand på 10-20 meter. Ovennævnte dispensation i forhold til beplantningen gøres betinget af, at arealet beplantes indenfor vækstsæson 2017-2018 (oktober - april).
  2. Der meddeles dispensation til en lovliggørelse af eksisterende flagstænger og til, at fagcentret fremadrettet kan dispensere til, at facadeskilte kan placeres mere end 4 meter over terræn, forudsat at skiltningen (dele heraf) ikke rager op over facadens overkant.
  3. Såfremt ejer ønsker reduktion af beplantningsbæltet til brug for parkeringsareal, indstilles det, at administrationen bemyndiges til at igangsætte udarbejdelse af ny lokalplan. Ejer skal tage initiativ og ved brug af kvalificeret planrådgiver yde bistand til udarbejdelsen af lokalplanen.

DN Sorø er uenig i at der skal meddeles dispensation og har været i kontakt med Sjællands Tidende, som d. 9. januar 2016 har denne artikel.

Den 5. december 2017 har Teknik- og Miljøudvalget i Sorø Kommune godkendt at det udarbejdede forslag til Lokalplan SK 58 – Erhvervsområde ved Centervej og Forslag til Tillæg 3-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 offentliggøres og sendes i mindst 4 ugers høring (forsalget kan ses her). Bestyrelsen i DN Sorø har aftalt at formanden fremsender det tidligere fremsendte høringssvar i næsten uændret form.

På byrådets møde d. 4. april 2018 blev lokalplan SK 58 for erhvervsområdet endeligt vedtaget, uden at der blev taget hensyn til DN Sorøs høringssvar. Herefter må vi blot afvente udviklingen af området.

(Teksten opdateret d. 24. april 2018) 

Hele læbæltet ved Elmebjergvej er fjernet Rolf Lehrmann
Den 8. oktober 2016 kunne DN Sorø konstatere, at ejeren havde begået selvtægt mod beplantningsbæltet ved Elmebjergvej, hvor al beplantning var fjernet i modstrid med lokalplanen og den godkendelse som SK havde givet.