Billedet viser engen i Vaseskov, som DN Sorø passer ved at slå opvæksten af ørnebregner med le og trække opvækst af træer op. En aktiv indsats, som øger biodiversiteten på den flotte eng.

Biodiversitet handler om at bevare en mangfoldighed af arter – planter og dyr i alle afskygninger – for arternes og naturens egen skyld.

Den væsentligste årsag til tilbagegangen af arter er manglen på plads til vildere natur. Det vil sige, at levestederne forsvinder. Naturen og dermed dyr og planter kæmper om pladsen med byer og udstykninger, landbrug og skovbrug, veje, infrastruktur og råstofudvinding.

En biodiversitetspolitik handler om at sikre plads til udbredelsen af både de almindelige og de sjældne arter, så de ikke forsvinder. Den skal fastholde og øge den biologiske mangfoldighed og samtidig sikre, at dette ikke sker på bekostning af udviklingen på andre områder.

En politik kan indeholde følgende tiltag:

  • samarbejde med skovejere og lodsejere om at sikre særligt værdifulde arealer mod forringelse af den biologiske mangfoldighed.
  • bedre sammenhæng mellem værdifulde naturområder gennem korridorer
  • at der på kommunens egne arealer gives mere plads til vilde planter og insekter end det er tilfældet nu, og at der samtidig sikres en engageret formidling af formålet.
  • målsætninger for forskellige naturtyper og at biodiversiteten overvåges på nuværende og kommende arealer, så indsatserne kan dokumenteres.

 

Sorø Kommunes biodiversitetspolitik bør vedtages senest i første halvdel af den kommende valgperiode.