Sorø Kommunes afdeling for Teknik, Miljø og Drift gennemgik i 2016 alle søer på de kommunalt ejede arealer for at få et overblik over antallet, deres beliggenhed og plejebehov, hvilket der kom en spændende rapport ud af, se her.

DN i Sorø synes det er vigtigt, at Kommunen også tager sig af den ’lille’ natur i kommunen, dvs. vores mange fortidsminder og deres omgivelser og de små vandhuller, som er spredt rundt om i landsbyerne og i forbindelse med mange af de nyere bebyggelser og langs vores større veje. Alle disse små naturområder er vigtige, både for de rekreative udfoldelser og for ren afslapning og så sandelig også for fugle, dyr, planter og insekter, som finder små og afvekslende levesteder her.

DN Sorøs Natur- og Fredningsgruppe tog handsken op fra Sorø Kommune og tog en tur rundt  for at se på nogle af de gadekær, branddamme og bassiner, som Kommunen havde beskrevet for at opleve stederne, men selvfølgelig også for at konstatere, om vi var enige i Kommunens vurdering af status og værdi og dermed behovet for at Kommunen går ind med plejetiltag, gerne i samarbejdede med de enkelte lokalråd.

Det blev til en meget givende tur, hvor DN Sorøs arbejdsgruppe i 2017 besøgte i alt 15 vandhuller, primært de som Kommunen havde karakteriseret som søer med ingen eller kun begrænset brug for pleje. DN Sorø var ofte enig i Kommunens vurdering, mens vi i andre tilfælde ønskede en større plejeindsats. I 2018 har gruppen så taget endnu en tur rundt for at se på en række af de øvrige gadekær og i øvrigt for at kigge på nogle af de mange bassiner som hører under Sorø Vand.

Alt i alt begge gange en meget givende besigtigelse og Sorø Kommune har efterfølgende modtaget DN Sorø rapport fra besigtigelsen i 2017, hvor den overordnede rapport kan læses her – den skal ses i sammenhæng med Kommunens rapport, som den henfører til.

Billeder fra turen i 2017 kan ses her (ligger på Google+), mens billeder fra turen i 2018 kan ses her (også på Google+)

Skulle du have lyst til at deltage i en opfølgning på besigtigelsen, eller skulle have lyst til at deltage i lignende arbejde med den ’lille’ eller den ’større’ natur i Sorø kommune, så henvend dig gerne til formanden, Niels Hilker - niels.hilkers@gmail.com, eller tovholderen for Natur- og Fredningsgruppen, Nils Kruse - jnkruse@post10.tele.dk.


Gadekæret i Alsted, trænger til beskæring og oprensning, august 2017
Stenen ved gadekæret i Alsted studeres
Gadekær/Branddam i Hylstrup, en lille perle
Gadekæret i Skellebjerg, fin kant, august 2017
Oprenset gadekær i Rude-Eskilstrup, august 2017
Frokosttid for DN Sorøs aktive, DN gav frokost
Gadekæret i Slaglille, trænger til pleje, august 2017
Pause for DN Sorø

Bassin ved Pedersborg Vænge, absolut værd at arbejde på at forbedre
Bassin ved Centervej i Sorøs industrikvarter, velfungerende
Det store bassin ved motorvejen ved Haverup med Gråstrubet Lappedykker med unger, dyr og fugle elsker stedet trods nærhed til motorvej
Gadekær, Lynge øst, rammen om et aktivt landsbyliv
Det fine vandhul ved Lucernevej, Krongården