Høringssvar

Solcelleanlæg med grøn omstilling og naturhensyn

Et af Danmarks største solcelleanlæg kan være på vej til Sorø Kommune. 600.000 solcelle-paneler beliggende på et 240 hektar stort areal ved avlsgården Mørup nær Fjenneslev. Med en årlig produktion på cirka 218 millioner kWh vil anlægget kunne forsyne i omegnen af 54.000 boliger med el.

I et klimaperspektiv er det for DN Sorø glædeligt, at der er udsigt til at komme skub i den grønne omstilling, og det er i den grad nødvendigt, hvis vi skal nå at bremse den globale opvarmning før det er for sent. Vi vil arbejde for, at den grønne omstilling og naturhensyn kommer til at gå hånd i hånd.

DN Sorø ser som udgangspunkt positivt på solcelleanlæg placeret i det åbne land, når de er beliggende udenfor særligt værdifulde landskaber, større uforstyrrede områder og naturligvis ikke placeres i fredede eller på anden måde naturbeskyttede arealer. 

DN Sorø vil indtil videre bidrage med følgende opmærksomhedspunkter til den kommende planlægning af solcelleanlægget:

  • Der etableres bælter af beplantning langs alle ydre trådhegn, også ud mod Motorvejen. Dels for at skjule solcelleanlægget i landskabet, dels for at sløre trådhegnet og dels for at understøtte den naturlige biodiversitet i området.
  • Randbeplantningen skal bestå af hjemmehørende egnstypiske træer og buske og vedligeholdes på en måde, som tager hensyn til den bestående flora og fauna.
  • Der skal etableres sluser, så mindre dyr, som ræv og hare, kan komme ind og ud af området, ligesom der skal etableres korridorer, så større dyr kan passere området.
  • Beplantningen i anlægget skal holdes nede ved hjælp af afgræssende dyr, og der må ikke anvendes sprøjtegifte.
  • Området skal plejes, så der bliver plads til en blomsterrig flora for at understøtte insekters liv.
  • Ved den beskyttede del af Frøsmose Å skal beskyttelseslinjerne respekteres. Ligesom § 3 beskyttede naturtyper på arealet skal sikres med en respektafstand på 10 meter.
  • Allé træerne langs Mørupvej skal bevares i fuldt omfang.
  • Skovbyggelinjerne skal respekteres i omfang det giver mening
  • Solcellepanelerne rengøres uden brug af kemikalier, kun med regnvand
  • Med en udstrækning på 240 hektar bliver solcelleanlægget så stort og dominerende i landskabet, at der bør udarbejdes en såkaldt miljøkonsekvensvurdering (VVM-redegørelse). Denne skal fortage en objektiv, samlet og tværgående analyse af anlæggets sandsynlige og væsentlige indvirkning på miljø, flora, fauna, menneskers sundhed mv.;

Sendt til Sorø Kommune og i DN Sorøs nyhedsbrev d. 20. maj 2020.

Flere nyheder