Nyhed

Mere kontrol, tak

På en mark på hjørnet af Bjernedevej/Stokholtsvej blev der i efteråret 2020 oplagret jord uden hverken tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven eller med en landzonetilladelse fra Sorø Kommune, noget både naboer og DN Sorø løbende har påpeget.

Jorden skulle stamme fra en midlertidig plads i Gladsaxe Kommune, fra kloakeringsprojektet i Bjernede og sikkert også andre steder fra, hvad den løbende tilkørsel af jord kunne tyde på. Den oplagrede jord har altså en varierende og tvivlsom beskaffenhed.

Derfor er DN Sorøs forbløffelse også stor i september 2021, da Sorø Kommune træffer afgørelse om, at en terrænregulering på det pågældende areal ikke kræver landzonetilladelse efter planloven, da jordmængderne svarer til overskudsjorden fra regnvandsbassinet på ejendommen. Hmm, Sorø Kommunes egne dokumenter angiver udtrykkeligt, at jorden også er tilkørt fra Gladsaxe.

DN Sorø finder, at Sorø Kommune ved terrænregulering skal stille vilkår, så der kun bruges jord, som overholder kravene til klasse 0 jord (ren jord). Men det er naturligvis lige så vigtigt, at kommunen kontrollerer, at der foretages jordprøver, som dokumenterer at dette krav overholdes. Hvilket tilsyneladende ikke er sket.

Hertil kommer, at Sorø Kommune tidligere har stillet krav om, at der på arealet skal anvendes jernplader under oplag af fyldjord, samt at jorden skal overdækkes med presenning. Igen fremgår det ikke, at kommunen har sikret sig disse krav overholdes.

En noget bekymrende administration fra Sorø Kommunes side vedr. en mulig forurenet jord. En jordforurening stopper ikke ved jorden. Den bliver ikke bare liggende, hvor den er, men spreder sig langsomt i naturen.

Når det regner bliver mange forureninger opløst, og de kan derfor sive med regnvandet ned gennem jorden og forurene grundvandet. Og når grundvandet først er forurenet, kan vi ikke længere bruge det til drikkevand

Det skal gøres bedre. DN Sorø ser derfor frem til, at den nyvalgte kommunalbestyrelse vil have meget mere fokus på grundvandsbeskyttelsen, som partierne lovede under valgkampen.

Niels Hilker
formand for DN Sorø

Nedenstående foto viser tydeligt den deponerede jords tvivlsomme beskaffenhed, samt fraværet af både jernplade og presenning.

(læserbrevet fremsendt til de lokale medier d. 10 januar 2022)

Oplag ved Bjernede
Jordbunkerne set fra Bjernedevej umiddelbart efter passage over motorvejen
Oplag ved Bjernede
Jordbunkerne lidt tættere på, hvoraf det tydeligt fremgår at der er tale om forskellige jordtyper.
Oplag ved Bjernede
Gad vide, hvor dette stammer fra?
Flere nyheder