Høringssvar

Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2019-2030

DN Sorø udgangspunkt til vurdering af kommuneplanen er at gøre naturen synlig og tilgængelig ved at
bevare, tilpasse og udvikle den.
Læs hele DN Sorøs høringssvar nedenfor.

Sorø Kommune har fremlagt sit forslag til Sorø Kommuneplan 2019-2030. Forslaget kan alene læses på Sorø Kommunes hjemmeside, følg dette link: https://soroe.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/

Resumé af DN Sorø høringssvar, sendt til Kommunen d. 3. september 2019:

DN Sorø ønsker, at Sorø Kommunes kommuneplan udtrykker en naturpolitik. FN’s verdensmål ses som fin tilgang, men DN Sorø savner, at også mål 6 og mål 15 inddrages. DN Sorøs tilgang er naturen, der skal
arbejdes med både benyttelse og beskyttelse.

Der bør opstilles tydelige mål, så det er muligt for borgerne at følge planens udvikling. Der må derfor være færre forbehold og flere entydige handlinger.

Benyttelse af naturen skal sikres med bolignære naturoplevelser, fx at der højst 200 m er til et naturområde. Den lille natur skal udvikles og sikres. Flere områder med ”vild natur” skal udpeges. Der skal være let
adgang til den omgivende natur. Fx også til Susådalen i Alsted. Styrkelse af naturvejledningen kan øge benyttelse og forståelse af naturen.

Beskyttelse af natur skal sikre biodiversiteten og truede arter, både fauna og flora. Sorø Kommune må modsætte sig de meget store udlagte råstof-interesseområder, der berører vigtige natur- og landskabelige
værdier. Det gælder især områderne vest for Parnasvej, hvor hasselmusen er truet. Flere økologiske forbindelser vil sikre landskabelige værdier, fx i tilknytning til naturpark Tystrup-Bavelse som bør etableres i
samarbejde med Næstved Kommune og naturpark Åmosen.

En klimahandlingsplan må udarbejdes. Heri skal angives hvornår ambitionen om at være CO2-neutral skal være nået.

Læs hele høringssvaret her.

Flere nyheder