Vibeke Beltoft har i januar 2022, for DN Sorø og Sorø Kommune, udarbejdet en informationstavle om alléen.
Selve informationstavlen kan ses her.
Den udvidede tekst om alléen kan læses nedenfor.

Landevejen Roskilde-Korsør blev anlagt i årene 1779-1791 af Christian VII (1766-1808).

Til orientering i tåge og snevejr og for at give skygge om sommeren blev der plantet træer i begge sider af den nye landevej.

I samme periode blev Reitzensteins Allé plantet, nemlig i december 1784.

Der blev indkøbt 104 lindetræer med stager for 33 rd.

Træerne blev plantet på østsiden af Sorø Stræde, som den gang var en jordvej med stendiger på begge sider og den eneste adgangsvej til byen.

I hver ende af den nye allé blev der opsat bomme, så kun de privilegerede havde adgang. Postmesteren i Sorø, fik også udleveret en nøgle til bommene. Men allerede i 1789 fik byens borgere lov til at færdes i den nye allé. Ud for det nuværende Kaarsbergcenter var der et vandhul. Måske vanding til de forbipasserende heste.

Omkring år 1910 blev der lagt en halv meter jord oven på den oprindelige flade. Det gik ud over træernes rødder, der havde svært ved at ånde, og i løbet af de næste 50 år gik en del af træerne ud.

I perioder blev alléen benyttet til oplagsplads, og i nogle år var der reberbane, dvs. et stedet sted, hvor en rebslager laver tovværk.

I 1974 underskrev Sorø Byråd en overenskomst om fredning af Reitzensteins Allé, der betød, at alléen for fremtiden skulle bestå af 2 rækker lindetræer med en afstand mellem rækkerne på ca. 9 m og mellem de enkelte træer ca. 9 m. Ved fjernelse af udgåede eller syge træer, skal efterplantning ske med 2-3 m høje træer af samme træart.

Fredningskendelsen kan ses her.

De allétræer, der i tidens løb er gået ud, er erstattet med nye. Senest i 2019 blev der plantet 15 nye træer. Enkelte træer er fældet på grund af vejudvidelse.

I november 2021 bestod alléen af 95 lindetræer af forskellig alder. Der mangler blot to træer, et i hver række, det ene ud for Alléhuset, hvor der nu står en bænk, det andet ved fodgængerovergangen ud for Borgerskolen.

Sorø Stræde
Sorø Stræde begynder ved Sorø Byport, ikke at forveksle med Klosterporten og ender ved den nye landevej. Her drev byens bønder deres kvæg ud til Fægangen, som var en ny adgang til Sorø bys græsningslod på Store Ladegaards mark. Som følge af kvægdriften blev Strædet dækket af et lag gødning, der efter regn blev til mudder. I fugtige vintre var vejen næsten ufremkommelig, og når det var tørt, dannede der sig støvskyer efter kørsel på vejen. På vestsiden af Sorø Stræde blev der på et tidspunkt også plantet en række lindetræer. De blev imidlertid fældet i 1955 i forbindelse med anlæggelse af en cykelsti.

Navnet på Sorø Stræde blev efter 1916 ændret til det nuværende Alléen. 

Hvem var Reitzenstein
Wolf Veit Christoph von Reitzenstein (1710-1781) var født i Lichtenberg an der Sebnitz. I 1736 blev han udnævnt til Kammerjunker hos dronning Sophia Magdalene (1700-1770) (gift med Christian 6.) (1699-1746). 1747 blev han Hofmarskal hos enkedronningen.

1750 blev han Ridder af Dannebrog. I perioden 1757-66 var han amtmand over Vordingborg og Tryggevælde amter.  

I 1759 blev han udnævnt til Gehejmeråd (kongelig embedsmand). I 1766 udnævnes han til Overhofmester ved Det ridderlige Akademi i Sorø og tillige til amtmand over Sorø og Ringsted amter.

I 1777 modtog han Elefantordenen.

I 1779-80 var han konstitueret amtmand over Antvorskov og Korsør amter.

Reitzenstein blev hentet til Sorø Akademi for at forbedre økonomien og bygningerne. Han sørgede for, at der omkring 1780 blev plantet lindealléer på Akademigrunden. En allé kaldet Østre Allé går fra hovedbygningen til Filosofgangen, Danneskjolds Allé, opkaldt efter amtmand Danneskiold-Samsøe (1703-1770) går fra det nuværende bibliotek hen til Østre Allé. Reitzenstein trak sig tilbage i 1780 efter 14 år i Sorø og døde året efter. Han hviler i en sarkofag, der står i Sorø Klosterkirkes søndre kors arm, hvor der er en mindetavle over ham.
 ---

Kilder: Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og omegn. Sorø Leksikon. Jul i Sorø 2004. Akademihaven gennem 800 år af landskabsarkitekt og akademigartner Torben Michelsen, 1976. Dansk Biografisk Leksikon. Personalhistorisk tidsskrift 1891. Arkivalier online. Geodatastyrelsen.  www.gravsted.dk

---

Alleens pleje fastlægges af statens tilsynsførende med de private skove i Vestsjællands amts sydlige tilsynskreds.

Kommunens vedligeholdelsesarbejde aftales med den tilsynsførende ved et årligt eftersyn af alleen.

Ved fjernelse af udgåede eller syge træer skal evt. efterplantning  ske med samme træart med hejstere, dvs. ca. 3 m høje træer.” 

Tilsynet foretages som kendelsen foreskriver, se seneste tilsynsrapport fra 2021  her.

Sammen med de øvrige 3 fredede alléer i Sorø Kommune, Krebshusalléen, Fægangen og Banevej/Skælskørvej, udgør alléerne et væsentligt natur- og kulturhistorisk element i fortællingen om Sorø.

Gammelt billede af Reitzensteins Allé, som hang på Postgården i Sorø, men hvis skæbne pt. er ukendt.

Reitzensteins Allé som løber parallelt med Alléen i Sorø By

Reitzensteins Allé set fra nord, hvor man kan se tydelige huller i trærækken

Rolf Lehrmann

Reitzensteins Allé set fra Sorø Bymidte