Årsmødet blev indledt med at formanden, Niels Hilker, introducerede aftenens foredragsholder, filminstruktør og projektleder Mariella Harpelunde Jensen, som havde sagt ja til at fortælle om ”børn i naturen” og berette om ’Hulebyg” og de tanker der ligger bag.

Marielle fortalte levende om arbejdet med børn (og voksne), stikord bl.a. laboratorium, hulebyggercamps, familiedage, kunst, arkitektur, håndværk, events over hele landet. inspirere jer alle sammen til hulebyggeri i naturen, aktivitet i naturen, lære noget, gøre noget, f.eks. lære praktiske færdigheder, bygge, skabe, teknikker, eller hjælpe naturen aktivt, ikke bare gå tur...


Kig videre på den inspirerende hjemmeside: https://hulebyg.dk/ eller besøg Dansk Hulebyg på Facebook

Filminstruktør og projektleder Mariella Harpelunde Jensen indledte årsmødet d. 6. november 2019 med at . sætte fokus på ”børn i naturen” og berette om ”Hulebyg” og de tanker, der ligger bag. Rolf Lehrmann
Marielle beretter om arbejdet med ”Hulebyg”

Efter foredraget blev der spurgt meget ind til økonomien og til hvordan man kunne få flere til at få den oplevelse at deltage i hulebyggeri. Mariella tilbød i øvrigt at DN Sorø kunne få en guidet tur rundt i området for at se nærmere på arbejdet, en oplagt mulighed for vores Event gruppe.

Forsamlingen takkede for et fint og inspirerende foredrag og formanden overrakte en gave.

Efter foredraget var DN Sorø vært for et enkelt traktement med øl, vand, kaffe samt økologiske æbler.

Efterfølgende bød formanden for DN Sorø, Niels Hilker, velkommen til selve årsmødet med den faste dagsorden for DN afdelingerne. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Leif Møller var foreslået og blev valgt med akklamation.

Leif Møller startede med at konstatere, at årsmødet var indkaldt efter reglerne i vedtægterne og gik derefter videre til næste punkt.

2. Valg af stemmetællere
Ragnhild Lindsø og Søren Hansen blev valgt som stemmetællere, hvis der skulle blive brug for dette senere.

3. Bestyrelsens årsberetning
Formand Niels Hilker henviste til den skriftlige beretning for 2019, som har ligget på hjemmesiden og er udsendt med DN Sorøs nyhedsbrev og som har været fremsendt til de lokale medier.

Beretningen kan i øvrigt ses her:

Formanden gennemgik herefter nogle af punkterne i årsberetningen via en række præsentationer og forsamlingen fik kommenteret nogle af punkterne.

Næstformand Rolf Lehrmann benyttede lejligheden til at omtale det succesfulde fredningsevent på Flommen med ca. 70 deltagere og til at introducere DN Sorøs nye Eventgruppe med Andreas Leed som tovholder og opfordrede deltagerne i årsmødet til at kontakte Andreas, hvis de havde idéer til kommende events eller havde lyst til at deltage i arbejdet med at arrangere events.

Leif Møller tog derudover ordet for at omtale den store sænkning af grundvandsstanden, som er et resultat af de mange gravetilladelser nord for Sorø.

Der blev spurgt ind til Fægangen, som er vores smertensbarn, men hvor en delvis løsning er på vej ved BMX-banen med tilplantning af adgangsvejen ind til banen. Så savner vi fortsat blot en løsning på parkeringen ved havekolonierne. Vi har i øvrigt tiltro til at Kommunen passer godt på træerne, dog er det ikke altid at Vej og Park følger instrukserne, når de klipper og beskærer, hvilket er beklageligt.

Præsentationen som fulgte med den mundtlige beretning kan ses her:

Billeder fra arrangementer, møder og aktiviteter i tilknytning til DN Sorø i perioden fra årsmødet i 2018, se her:
https://photos.app.goo.gl/7afMDbNWSku7KstR7

Formanden sluttede af med at takke afdelingens mange aktive og bestyrelse.

Der var ikke efterfølgende nogen kommentarer til beretningen, det var klaret undervejs.

Forsamlingen takkede formanden for beretningen med applaus.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Følgende blev uden modkandidat valgt som henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleanter:

  • Henning Bussenius-Larsen, genvalgt til bestyrelsen for en 3-årig periode
  • Ragnhild Lindsø, genvalgt til bestyrelsen for en 3-årig periode
  • Lena Bau, genvalgt til bestyrelsen for en 3-årig periode
  • Armin Vauk, nyvalgt for en 3-årig periode
  • Kirstine Dahl, nyvalgt som 1. suppleant
  • Simone Andersen, genvalgt som 2. suppleant
  • Michael Torp, genvalgt som 3. suppleant

5. Forslag fra medlemmerne.
Der var ikke indkommet forslag til årsmødet

6. Eventuelt

  • Der blev spurgt ind til samarbejdet med lokalrådene, og næstformanden kunne fortælle om samarbejdet med en række lokalråd omkring affaldsindsamlingen og om samarbejdet med Alsted-Fjenneslev lokalråd omkring den nedlagte Alsted sti.
  • Der blev spurgt ind til den kommende spang/bro over Susåen ved Kongsgården, og næstformanden kunne fortælle, at det nu endelig så ud til at kunne lykkes (igen) at få etableret muligheden for at kunne passere Susåen mellem Vester Broby og Næsby. Det bliver formentlig først til foråret 2020, at det lykkes at få etableret broen, men så vil DN også blive inviteret til indvielsen.
  • Bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt på det kommende bestyrelsesmøde d. 12. november 2019 kl. 19:00, også på Værkerne.

Dirigenten takkede forsamlingen og formanden takkede for et godt årsmøde.

Sorø, 6. november 2019

Rolf Lehrmann, referent

Den nye bestyrelse med suppleanter efter årsmødet. Fra venstre: Nils Kruse, Jan E. Pedersen, Simone Fie Andersen, Ragnhild Lindsø, Michael Torp, Lena Bau, Niels Levinsen, Jan Woollhead, Henning Bussenius-Larsen, Armin Vauk, Signe Friis Jørgensen, Niels Hilker, Jeppe Jørgensen, Rolf Lehrmann.
Kun den nyvalgte suppleant, Kirstine Dahl, kunne ikke deltage i fotograferingen.