Fredningen
I 1974 blev det stykke af Fægangen, der ligger mellem Rosenhaven/Lægehuset og bygrænsen fredet.
Fredningen skal sikre, at vejsiderne bevares med et udseende, som ligner et skovbryn, og ikke en traditionel allé. Derfor må træer og buske ikke beskæres eller udsættes for anden behandling, der kan skade helhedsindtrykket. Der skal være en ”overetage” af eg, ær, ask, fuglekirsebær, bøg, (vortebirk, som ikke må genplantes) og lind, og en underetage, ”fodpose”, bestående af alm. hvidtjørn, gråpil, alm. hyld, abild, hunderose, hassel og alm. røn.

Der må ikke i henhold til fredningen bygges nærmere end 30m fra vejmidten, undtaget er dog de eksisterende huse i kolonihaverne.

I 1808 fik borgerne i Købstaden Sorø tilladelse til at benytte en græsgang, der lå øst for byen til deres køer (fæ), deraf navnet. På begge sider af vejen var der plantet træer med en underplantning, der skulle lukke af for at forhindre dyrene i at løbe ud på de tilgrænsende marker.

Fredningsdeklarationen kan i øvrigt ses her.
Den informationstavle, som DN Sorø og Sorø Kommune i fællesskab har opsat ved indgangen til Fægangen kan ses her.

Fægangen fotograferet d. 11. maj 2014 i al sin magt og vælde
Fægangen med efterårsløv d. 30. oktober 2016

Benyttelse
Markjorderne nord og syd for Fægangen var indtil 1965 ejet af Sorø Akademi, hvor de blev købt af Sorø Kommune.

Området mod nord blev udlagt til sportsområdet ”Grønningen” med sportshal og sportsbaner. Mod syd lå Dyrskuepladsen, Holbergsvej, det senere Sorøparken og Fægangskolonihaverne. Dyrskuepladsen er igennem årene blevet bebygget, så der nu er under en tredjedel tilbage (”cirkuspladsen”). Kolonihaverne er reserveret til eventuel udvidelse af Sorø Ny Kirkegård, som siden er taget ud af drift, og kan ifølge skødet fra 1965 ikke udlægges til andet formål.

Området Grønningen benyttes i dag til diverse fritidsaktiviteter, herunder en populær BMX bane, en Frisbee-bane og til streetsport. Desværre er nogle af de opsatte bygninger til aktiviteterne anbragt indenfor fredningslinjen og parkering i forbindelse med aktiviteterne foregår i stort omfang, og især i forbindelse med større aktiviteter såsom stævner o.lign. langs Fægangen, i strid med færdselsloven og ikke mindst til skade for de store træer, hvor en stor del er døde som følge af ”traktose”, jorden omkring træernes rødder er blevet mast sammen, så de hverken får luft eller kan optage vand i tilstrækkelige mængder.

Hvad det første angår, så afgav Fredningsnævnet for Vestsjælland d. 27. maj 2013 en kendelse, hvor nævnet konstaterede, at dele af bygningerne ligger inden for det fredede område og er i strid med fredningen. Kommunen tilkendegav i kendelsen, at man vil gennemtænke en helhedsløsning for så vidt angår det fredede område, herunder med hensyn til BMX-banens tilkørselsforhold mv. 

Under disse omstændigheder meddelte fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, en dispensation fra fredningen for så vidt angår de allerede opførte bygninger i en periode på 5 år. Det er dog samtidig en betingelse, at der foretages beplantning langs hegnet parallelt med Fægangen med hurtigtvoksende vækster og helt frem til, at det både i højre og venstre side flugter med den indkørsel til banen, der er foretaget ved gennembrydning af fodposen.

Kendelsen kan i øvrigt ses her.

Udsigt over fritidsarealerne ved Fægangen d. 3. januar 2017. Fægangen ligger til venstre i billedet, de store parkeringsarealer ved Sorø hallerne til højre.
Ulovlig og skadelig parkering i Fægangen i forbindelse med stævne på BMX banerne.

Aktuelt marts 2018

Dispensationen er ved at løbe ud (27. maj 2018), og DN Sorø har gjort Sorø Kommune opmærksom på dette via en officiel henvendelse, hvor vi gør opmærksom på den aftalte deadline, se dokumentet ” Anmodning om beskyttelse af Fægangen”, hvor DN Sorø efterlyser den lovede helhedsløsning inkl. parkeringsforhold, hvor DN Sorø foreslår at al parkering henvises til den store parkeringsplads ved hallerne som ligger i kort afstand fra BMX-banen og opsætning af pullerter langs Fægangen, ikke mindst udfor kolonihaverne, hvor der fortsat parkeres tæt, selvom Kommunen har etableret en stor P-plads inde på Grønningen.

Sorø Kommune har svaret, at:
”Vi har haft kontakt til BMX-klubben, og der vurderes i øjeblikket hvor klubhuset skal placeres fremover. Herved kunne der opstå nye muligheder for parkering udenfor Fægangen. Vi vil derfor afvente effekten af disse ændringer, før vi laver nye foranstaltninger på Fægangen. Hvis dette ikke har den ønskede effekt vil vi sammen med politiet vurder, hvad der så er den bedste løsning for at undgå parkering på Fægangen”.

Trusler mod Fægangen

Den almindeligste skade, der har været konstateret siden fredningen blev vedtaget, er at store træer er til sidst døde som følge af ”traktose”, jorden omkring træernes rødder er blevet mast sammen, så de hverken får luft eller kan optage vand i tilstrækkelige mængder. Det går især ud over de gamle egetræer, men alle træer er truet. Disse skader er opstået, fordi der siden 1974 dels er kommet flere og tungere biler, dels fordi der er en øget anvendelse af sportspladserne på Grønningen, der ligger på nordsiden af Fægangen. Samtidig er der stadig flere af de, der har kolonihaver i Fægangskolonien, der vælger at køre i bil til haven.


Pleje og tilsyn med Fægangen
Formålet med plejen af Fægangen er at sikre, at fredningsbestemmelserne opfyldes således:

  • at genskabe og fastholde Fægangens tilstand bestående af en overetage af træarterne eg, ær, ask, fuglekirsebær, bøg, vortebirk og lind samt, 
  • at genskabe og fastholde en underetage (en såkaldt fodpose) bestående af almindelig hvidtjørn, gråpil, almindelig hyld, abild, hunderose, hassel og almindelig røn således, 
  • at Fægangen bevarer sin skovbrynsagtige karakter og, 
  • at Fægangen ikke bringes i traditionel allétilstand ved kraftig behandling og regulering.

I henhold til fredningskendelsen foretager Miljøstyrelsen Storstrøm årligt et tilsyn med Fægangen (og Reitzensteins Allé) og udarbejder efterfølgende en tilsynsrapport, som tilsendes Sorø Kommune der som tilsynsmyndighed og ejer af Fægangen skal følge op på pleje af alléen.

Tilsynsrapporten for 2017 (tilsyn d. 10. oktober 2017) ses her.

Tilsynsrapporten for 2018 (tilsyn d. 9. oktober 2018) ses her.

Notat om tilsyn d. 8. oktober 2019 ses her. I notatet roses Sorø Kommune for at have plantet supplerende træer i en rimelig størrelse.

 

Aktuelt december 2019

I december 2019 har Sorø Kommune på utallige opfordringer opsat parkerings forbudt skilte i den fredede del af Fægangen, endda med stopforbud i rabatten, se ovenfor.

DN Sorø er meget tilfredse med tiltaget, så håber vi blot at forbuddet vil blive overholdt, især omkring kolonihaverne og i forbindelse med BMX-stævner.

Derudover har Sorø Kommune lovet at genetablere fodposen udfor indgangen til BMX-banen så indkørslen lukkes af. Til gengæld vil der blive etableret en udvidet P-plads ved Grønningen og med et BMX-klubhus på toppen. Dette tiltag kan forhåbentlig stimulere lysten til at benytte denne officielle P-plads i stedet for Fægangen. Derudover forsøger DN Sorø fortsat at få Sorø Kommune til at etablere en tillokkende sti mellem den store P-plads ved Sorø hallerne til såvel BMX som street banerne.