Fredningen af Tamosen og Susådalen

Fredningen af området fulgte op på fredningen af Suserup Skov, som blev fredet ved et privat initiativ allerede i 1923. Fredningen består af to områder omkring Susåen ved Vester Broby og Tamosen og er fra 1967. Her var et væsentligt argument for fredningen, at man ville beskytte et meget fint eksempel på et åløb, der var minimalt påvirket af mennesker.

Fredningskendelsen kan læses her

Rolf Lehrmann
DN Sorø foretager med jævne mellemrum besigtigelse af kommunens fredninger, her er en gruppe på besigtigelse ved Suserup Enge.
Fra venstre: Vibeke Beltoft, Jeppe Jørgensen, Niels Hilker og Rolf Lehrmann
Rolf Lehrmann
Området langs Susåen er fredet og meget smukt. Om vinteren oversvømmes store flader langs åløbet, hvilket er sket gennem rigtig mange år, hvilket har givet naturlig gødning til området.

Området ved Tamosen ligger syd for Sorø og nær Tystrup Sø og består af Suserup Overdrev og Tamosen.  Området ligger dér, hvor Susåen løber ud i Tystrup Sø og er en del af det internationalt beskyttede fugleområde ved Tystrup-Bavelse Søerne. For at komme dertil kører man ad Suserupvej og ind ad en grusvej overfor Sorø Golfklub. For enden er der en p-plads. Adressen er Suserupvej 14, 4180 Sorø.

Stien fra P-pladsen er en rundtur på ca. 2 km. Stien er ujævn og er tilgængelig hele året og fører langs med og visse steder igennem Naturstyrelsens areal, hvor der helårsafgræsses med heste og køer. Stien er fint afmærket og fører ned til fugleskjulet ved Tamosen og derfra videre helt ud til der, hvor Susåen munder ud i Tystrup Sø.
I isvintre findes der her en ved udløbet stor våge fyldt med mange svømmefugle og med hyppigt besøg af Havørnen, som har sin yngleplads i skoven på den anden side af Susåen. Stien fører videre rundt og tilbage til P-pladsen, evt. med en afstikker ind i Suserup Skov.

Gøg og Nattergal er sammen med Sanglærke tydeligt til stede i foråret i og mellem de mange krat, som omgiver den gamle gård ved P-pladsen.

På området ved P-pladsen findes der nu en fin raste- og bålplads samt et par sheltere. Dette suppleres snart med et madpakkehus, toiletter og sheltere, alt sammen opført af Naturstyrelsen. Bemærk i øvrigt den store kasse på den gamle lade, her har tårnfalkene ynglet de sidste mange år, og meget succesfyldt.

Tamosen ligger for foden af fugleskjulet og har 185 arter på listen i DOFbasen. Det er et velbesøgt sted, blandt andet pga. fugleskjulet som vedligeholdes af Naturstyrelsen. Visse dage kan det være helt magisk at sidde i skjul og iagttage det rige fugleliv fra skjulet. Det store udgåede træ på kanten af mosen kan på gode dage rummer mængder af krager, ravne, fiskehejrer, sølvhejrer og skarver og andre dage blot en enkelt fugl, en havørn.

Rolf Lehrmann
Fugleskjulet set fra en sjælden vinkel, nemlig fra Tamosen mod skjulet
Rolf Lehrmann
Når ornitologerne i Vestsjælland holder generalforsamling indledes denne ofte med en tur til Tamosen for at se hvad området gemmer af fugle.
Rolf Lehrmann
Blisgæs besøger ligesom mange andre gæs Tamosen i efteråret og om vinteren. I det hele taget er området omkring Tystrup og Bavelse søer meget benyttet til vinterophold for alle arter af gæs som besøger Danmark.

I søen og på engene bagved er bl.a. Sangsvane og Pibesvane, Pibeand og Skeand hyppige gæster, og der kommer mange slags gæs, både Canadagæs og Blisgås er set ud over de almindeligste og Stor Tornskade kan ses om vinteren.  Der ses jævnligt Isfugl, og til den er opsat en ynglekasse, som er bygget af en specialist, lige overfor fugleskjulet. Udover at Havørnen yngler lige på den anden side af Susåen fouragerer både Fiskeørn, Vandrefalk og Rød Glente i området.

Rolf Lehrmann
I Tamosen, foran skjulet, findes en specialfremstillet kasse til isfugle. Kassen har gennem sine ca. 10 år aldrig huset et isfuglepar, de har fundet andre steder til deres rede. Det ses dog tydeligt, at andre fugle kan benytte den store kasse. Det er en Hvid Vipstjert, som benyttede kassen det år. Desværre har også en mink beboet kassen.

Fra fugleskjulet kan man opleve fantastiske øjeblikke, hvor man leder efter vadefugle på engene, mens Landsvalen flyver ind til sin rede i loftet på fugleskjulet. Den sidder på hegnet tæt på og kan fotograferes, mens den kvidrer. Også stære kan opleves helt tæt på fugleskjulet, efterhånden en sjælden ting her på Sjælland.

Rolf Lehrmann
Stærene er fotograferet fra fugleskjulet. Stære er ved at blive decideret sjældne på Sjælland, men mulighederne for en god bestand på området er til stede med helårsgræssende køer og heste.
Rolf Lehrmann
Det udgåede træ udfor fugleskjulet i Tamosen kan rumme mange hvilende fugle. Fra oven ses skarv, sølvhejre og fiskehejre.
Rolf Lehrmann
Billedet er taget lige udenfor fugleskjulet ved Tamosen og viser en spidsplettet libel, som er en absolut ikke almindelig guldsmed, som nyder solskinnet.

På ydersiden er en bænk, hvor mangen en frokostpakke er indtaget i sol og læ. Også andre steder langs stien er der mulighed for at gøre rast med flotte kig ud over Tystrup Sø.

Rolf Lehrmann
Fugleskjulet set fra syd. Her er der blevet indtaget mangen en frokost i solen. Det er forbudt og dumt at gå omkring skjulet for ikke at forstyrre fuglene i Tamosen.

Om vinteren sørger nogle kilder for at der altid er åbent vand og sammen med den stærke strøm i Susåen skaber det mulighed for at området kan huse fouragerende ænder, gæs og svaner, og stedet er berømt for Lille Skallesluger som har en fast vinterrasteplads i Susåen.

Mange finker og siskener raster ved mosen, og Lille Korsnæb, Kvækerfinke og Bjergirisk findes ind imellem, alt sammen understøttet af den økologiske og ekstensive drift med helårsgræssende kvæg og heste, som Naturstyrelsen står for på hele det store, fredede område.

Rolf Lehrmann
Hver vinter kommer der altid en flok af Lille Skallesluger på besøg på Susåen før udløbet i Tystrup Sø. Arten er højarktisk og er her kun om vinteren. Dette er hannen. Hunnen er meget mere kamufleret. Bag ved en gråkrage.
Rolf Lehrmann
Træerne rundt om Suserup Enge rummer mange gamle og solbeskinnede egetræer. Det er de betingelser, som den sjældne bille eremitten har brug for og en af årsagerne til at området er beskyttet af fredning. Træerne må ikke fjernes, idet billens larver lever dybt inde i træet, også selv om selve træet er dødt.

Kommer du forbi en sen aften i maj, så stop op på P-pladsen og sæt dig ved bord/bænkesættet med en kop kaffe og vær stille. Udover at ungerne til skovens natugle kan larme for at fortælle at de godt vil fodres, så kan der pludselig starte en larm af frøer fra den nærliggende mose. Det er den sjældne løvfrø som med mange og kraftige stemmer fortæller at de er her og godt vil have fat i en hun. Det er fantastisk at en lille frø på 3-5 cm har så stærk en stemme og når der så samtidig er måske 100 som stemmer i samtidig bliver det helt magisk. Men kratter man bare en smule i gruset, stopper det umiddelbart og man skal vente længe før det starter igen.

Hør lyden af de kvækkende løvfrøer på denne filmstump på YouTube: https://youtu.be/TZQ77eExjdM
men det er meget bedre i virkeligheden.

Det er også muligt at besøge den resterende del af fredningen oppe ad Susåen. Sporet i Broby Vesterskov følger Susåen et langt stykke, bl.a. ved den gamle ladeplads, hvor store stammer blev udskibet til Susåen for at blive fragten den lange vej til Næstved og Karrebæksminde og derfra videre med skib til København, hvor mange bygninger hviler på stammer fra skoven. Der er mulighed for parkering ved sporets start. Den afmærkede rute er ca. 3 km lang. 

Folderen over turen kan ses her

Sporet kan ses i Friluftsguiden her

Rolf Lehrmann
I Broby Vesterskov ligger en gammel ladeplads, hvorfra tømmer blev udskibet til flådning ned ad Susåen til Næstved og Karrebæksminde og videre til København.

Det er også muligt at besøge Kongsgården i Vester Broby. Her er der både shelter og gode steder at spise sin medbragte frokost og via en afmærket sti tage turen over Susåen via den nye bro og op til Næsby på den anden side. Stien er på vej til at blive en del af et større stisystem i hele Syd- og Vestsjælland.

Rolf Lehrmann
I den vestlige ende af Vester Broby findes den flotte, fondsejede Kongsgård, hvor der foregår mange forskellige events, og hvor der altid er mulighed for en overnatning og borde/bænke til en frokost. Kongsgården ligger på en gammel vej henover Sjælland, udenom Tystrup Sø.
Rolf Lehrmann
Efter mange års arbejde for kommuner og foreninger lykkedes det at få etableret en bro med spang over Susåen ved det gamle vadested syd for Vester Broby ved Kongsgården. Broen kan benyttes af gående, cyklende og endda ridende, blot skal der trækkes over med både cykler og heste.
Rolf Lehrmann
Området ved Susåen er fredet, men fredningsmyndigheden gav tilladelse til etablering i det smukke landskab.

Læs mere ved at trykke på knappen nedenfor.

Der er et større projekt i gang for at styrke biodiversiteten i Susåen. Projektet går ud på at forbedre forholdene for den uhyre sjældne ’Tykskallede malermusling’, som har et kompliceret livsforløb som omfatter fisk som mellemvært, så projektet går ud på at hjælpe disse fisk for at de igen kan fungere som mellemværter for muslingen, som har sit eneste sjællandske yngleområde i øvre Suså.

Læs mere ved at trykke på knappen nedenfor.

Andre fredninger, se ’Det fredelige danmarkskort’ eller de andre fredninger i Sorø Kommune ved at trykke på knappen nedenfor.