Godt nytår, med mere plads til naturen

Med et vinterfoto af Flommen, set lidt fra oven, ønsker DN Sorø den nyvalgte kommunalbestyrelse velkommen i arbejdstøjet, og alle et godt grønt nytår.

Læs videre ved at trykke på knappen nedenfor

Per Bovbjerg

Naturen skal prioriteres

I Sorø Kommune har partierne i varierende grad fokus på, at vi har behov for vildere natur. På Sorø Kommunes hjemmeside kan man under afsnittet ”Ny i Sorø Kommune” læse følgende: Vi har det hele her i Sorø – smuk natur med skov, marker og søer lige uden for døren”. Og ja, der er nok ikke mange som vil være uenig i, at der er mange smukke områder i kommunen.

Smukt er det derimod ikke, at Sorø Kommune kommer ind på en 41. plads med 24 point ud af 100 mulige i Naturkapitalindekset for 2020. Det er endda et point mindre end ved opgørelsen i 2015, og langt fra de 87 point, som den kommune, der ligger på førstepladsen har. Naturkapitalindekset, der er beregnet af forskere fra Århus Universitet, viser, hvordan den enkelte kommunes samlede arealinddeling og naturværdi fordeler sig. 

Naturen er presset overalt bl.a. af mangel på plads, fragmentering, manglende pleje og for mange næringsstoffer. Og med en 41. plads må det være på tide at Sorø Kommune øger ambitionen og for alvor prioriterer at arbejde for at forbedre naturværdierne og øge biodiversiteten. Ikke mindst i skovene, som huser kommunens ansvarsart, hasselmusen.

Kommunen bør starte med at udarbejde en biodiversitetspolitik, som sætter fokus på, hvordan et mål om mere og vildere natur kan nås.

Niels Hilker
formand for DN Sorø
(sendt som læserbrev til de lokale medier d. 28.  september 2021)

4 partier vil give et grønt håndtryk

DN Sorø har indbudt de opstillede partier til kommunalvalget, til at give DN, hinanden og borgerne et ”grønt håndtryk” Et håndtryk om, at dette er vi enige om at gøre noget ved i den kommende valgperiode.

Fire partier har fundet den grønne dagsorden så vigtig, at de hver har udpeget tre områder, hvor de er villige til at give et grønt håndtryk.

SF har følgende tilbagemelding: Vi vil forbedre naturindsatserne, vi vil sikre rent drikkevand og grundvand fri for giftstoffer og vi vil intensivere borgerinddragelsen ved den grønne omstilling.

Radikale givet følgende tilbagemelding: Vi vil kun vedtage grønne lokalplaner, vi vil udarbejde en grøn mobilitetsplan og vi vil lave en klimahandlingsplan, der rækker ud over DK 2020.

Konservative har følgende tilbagemelding: Vi vil sikre rent drikkevand og grundvand fri for giftstoffer, vi vil arbejde for grønne og bæredygtige skoler og vi vil intensivere borgerinddragelsen ved den grønne omstilling.

Enhedslisten har følgende tilbagemelding: Vi vil forbedre naturindsatserne, vi vil sikre rent drikkevand og grundvand fri for giftstoffer og vi vil intensivere borgerinddragelsen ved den grønne omstilling.

På baggrund af de 4 partiers tilbagemelding sætter DN Sorø fokus på et grønt håndtryk om "rent drikkevand og grundvand fri for giftstoffer.". Vi opfordrer derfor partierne til at uddybe og konkretisere deres tilbud til borgerne noget mere. 

Partierne grønne håndtryk vil givet blive taget op på DN Sorøs vælgermøde den 27. oktober 2021. - Vi håber på et grønt kommunalvalg.

Niels Hilker
formand for DN Sorø

(læserbrev sendt til de lokale medier d. 31. august 2021)


Lav en samlet plan for mulige solcelleparker i Sorø Kommune

DN Sorø har d. 26. august 2020 sendt en opfordring til Sorø Kommune via de lokale medier til at lade de igangværende ansøgninger om solcelleparker afvente en samlet plan for, hvor i Sorø Kommune disse kan opstilles. Et samlet kommuneplantillæg over, hvor en placering er mulig og ønsket.

DN Sorø er betænkelig ved den manglende overordnede kommunale styring, så det er hurtigtarbejdende kapitalinteresser, som vil komme til at afspejle solcelleparkernes placering.

Læs læserbrevet ved at trykke på knappen nedenfor.

Mens vi venter på – Den Grønne Omstilling

Vi undersøger og vi venter, hvad der sker fra statslig siden. Det var budskabet fra Borgmesteren, da jeg på Sorø Byråds møde i juni på DN Sorøs vegne, stillede spørgsmål til hans ½ år gamle tilsagn om, at kommende sagsfremstillinger skal redegøre for forslagets påvirkning af kommunens CO2 udledning.

Men ikke alle venter. Samme aften vedtog Københavns Borgerrepræsentation, at der skal udarbejdes en model for, hvordan kommunen kan bruge ”Doughnut-modellen”, som overordnet styringsredskab.

Modellen er udarbejdet af en britisk økonom og beskriver en økonomi i to cirkler. Indadtil de grundlæggende niveauer for velfærd og udadtil klodens grænser for, hvad det økologiske system kan tåle i form af ressourceforbrug, miljøforurening og klimabelastning. Rummet mellem de to cirkler definerer et bæredygtigt og socialt retfærdigt råderum.

At København Kommune vil tage modellen til sig, er både opmuntrende og nyskabende. Et flot signal om, at vi skal holde os inden for naturens tålegrænse, og samtidig opfylde borgernes grundlæggende velfærdsbehov. En ”first mover” kommune i Danmark, som i denne sammenhæng bør være et forbillede for alle.

Tilbage til Sorø, hvor vi altså venter. - First mover, slow mover eller slet ikke ?

Niels Hilker
formand for DN Sorø

(læserbrev sendt til de lokale medier d. 4. juli 2020)


Forurening af Tuel Sø

Der har gennem årene været hyppige forureningshændelser ved et udløb i den nordlige ende af Tuel Sø. Uden at der er arbejdet på eller fundet en varig løsning. Den seneste forurening blev observeret den 6/1-20.
Det indlysende spørgsmål er, hvorfor sker der ikke noget? Hvorfor er en kildesporing af forureningen ikke intensiveret, og hvorfor bliver der ikke truffet foranstaltninger, der mere effektivt bremser forureningen af Tuel sø.
Læs resten af læserbrevet fra DN Sorø nedenfor.


Forurening ved Tuel Sø, Kommunen har udlagt flydespærrer og ??? Niels Levinsen

Pressemeddelelse om Klimaarrangement 29/1-20 kl. 19

Mange steder på kloden mærker man klimaforandringerne, Ekstreme skovbrande, smeltende ismasser, oversvømmelser og vildere storme. I Danmark er vi endnu sluppet nådig, først en sommer med tørke, og nu et af de vådeste år nogensinde.

Læs nedenstående pressemeddelelse om klimaarrangementet den 29.01.2020 kl. 19.00 til 21.30 på Værkerne i Sorø.Pressemeddelelse vedr. Alstedstien

Ankestyrelsen vil ikke rejse tilsynssag som følge af den langsommelige behandling af sagen vedr. den ulovligt nedlagte sti i Alsted.

Det fremgår af den besvarelse som DN Sorø og Friluftsrådet har modtaget fra Ankestyrelsen på spørgsmålet om, hvorvidt Sorø Kommune overholder sin pligt efter naturbeskyttelsesloven til at sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort.

Natur- og Miljøklagenævnet ophævede for 4 år siden Sorø Kommunes tilladelse til at nedlægge markvejen, idet den har væsentlig rekreativ betydning og giver offentligheden mulighed for ved en rundtur at opleve Susåen på relativt tæt hold. Klagenævnet bemærkede den gang samtidig, at det er muligt for ejeren at søge kommunen om etablering af en alternativ rundtur.

Der er i dag, 4 år efter, endnu ikke etableret, hverken den oprindelige markvej eller et alternativ, der giver de samme oplevelsesmuligheder. Ankestyrelsens oplyser imidlertid, at det er indgået i deres overvejelser, om der er grundlag for at antage, at kommunen ikke vil efterleve afgørelsen.

DN Sorø tager naturligvis beslutningen til efterretning og er enig med Ankestyrelsen i, at vi forventer Sorø Kommune vil efterleve Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Vi er imidlertid forsat bekymret for, at langsommeligheden sender et signal om at selvtægt på naturområdet har gunstige vilkår.

Afgørelsen ses her

Læs videre om hele sagen ved at trykke på knappen nedenfor


Hilsen
Niels Hilker, formand for DN Sorø


"Fredninger i fare” - også i Sorø

Den 20. januar kl. 10-12 afholder Danmarks Naturfredningsforening "Fredninger i fare" event over hele landet, og også i Sorø. DN Sorø inviterer Sorøs borgere til at mødes med os ved Flommen (for enden af Ingemannsvej i Sorø) for at vise, vi er mange, der ikke støtter folketings-forslaget, som vil fratage DN retten til selvstændigt at rejse en fredningssag. I mere end 80 år har DN haft denne lovsikrede mulighed for at beskytte naturen ved at foreslå en fredning.

Flommen er med sin placering umiddelbart øst for Sorø By et af de mest attraktive naturområdet i Sorø Kommune. Havde DN ikke foreslået Flommen fredet midt i 70'erne ville den være blevet til en omfartsvej. Ønsket om at belægge Flommen med asfalt er desværre ikke helt forsvundet. Det fremgår af Sorø Kommunes Masterplan for Sorø By, hvor muligheden - imod DNs høringssvar - forsat rumler.

Vi håber mange vil komme forbi Flommen og med sin tilstedeværelse markere, at DN fortsat skal have mulighed for at rejse fredningssager på naturens vilkår.

DN Sorøs Natur- og Fredningsgruppe vil indlede og, undervejs på en lille rundtur, fortælle om stedets mange kvaliteter.

(Udsendt som pressemeddelelse til lokale medier d. 8. januar 2018)


Skøjteflommen en sommerdag i 2018 Rolf Lehrmann

DN ønsker god vind til Visions- og Planstrategien

DN Sorø har sendt et læserbrev til de lokale medier (se nedenfor), og konkluderer overordnet, at DN Sorø vil bidrage konstruktivt til Sorø Kommunes udmøntning af Visions- og Planstrategi 2022, og at vi vil have særligt fokus på, at forslagene i idé-kataloget kommer fri af parkeringsbåsen og ud og skabe resultater.

Læs videre nedenforMulig forurening af Tuel Sø

DN Sorø har fået en henvendelse fra en borger vedr. mulig forurening af Tuel Sø fra et tilløb i det nordvestlige hjørne af søen. Henvenderen mener, at Sorø Kommune er bekendt med problemet, men er ikke klar over om kommunen har handlet på det.

DN Sorøs undersøgelser peger på, at forureningen kan stamme fra tromler, der er oplyst nedgravet på den tidligere korkfabriks område, og som nu er gennemtærede og derfor lækker indhold.

Vi har derfor henvendt os til Sorø Kommune for at høre, hvorvidt de kender til problemet og er klar over hvad der render ud, hvor meget det drejer sig om og hvilke afværgeforanstaltninger kommunen har eller vil iværksætte for at stoppe forureningen af Tuel Sø.

Niels Hilker
formand for DN Sorø

(udsendt som pressemeddelelse til lokale medier d. 25. august 2018)

 


Skal vi af med endnu et levende hegn?

Nu skal Sorø være mindre grøn. Det er budskabet i en pressemeddelelse, som Sorø Kommune har udsendt om et lokalplanforslag den planlægger at fremlægge i juni.
DN Sorø beklager denne udvikling og udsigten til, at Sorø Kommune endnu en gang skal være et levende hegn fattigere til fordel for kortsigtede erhvervsinteresser.
Læs hele læserbrevet nedenfor.Hvad med naturen i Sorø kommune?

DN Sorø har sendt et læserbrev til de lokale medier i anledning af kommunalvalget d. 21. november 2017Foredrag og Årsmøde i DN Sorø 8. november 2017 kl. 19.00

Aftenen indledes med et spændende foredrag af Lars Barfoed, tidligere minister og medlem af Folketinget, og siden foråret 2017 personligt valgt medlem af DNs repræsentantskab. Hans foredrag: "Skal DN gøre noget særligt for at favne alle, der vil naturen, miljøet, klimaet og de sunde fødevarer" kan bla. ses som en opfølgning på DNs velbesøgte valgmøde forleden.

Kl. 20:00 - 29:30 er DN Sorø vært ved en forfriskning og lidt spiseligt, hvorefter der vil være ordinært Årsmøde iflg. vedtægterne. Det indebærer bl.a. forelæggelse og debat om den skriftlige beretning, som formanden Niels Hilker på selve mødet vil udbygge og supplere med en mundtlig beretning.

Bestyrelsen håber at se mange denne aften, hvor vi i fællesskab skal give DN Sorø et godt afsæt til arbejdet i det kommende år. Ligesom Årsmødet er en god anledning til at møde andre af Sorø Kommunes naturinteresserede. På årsmødet skal der også vælges medlemmer til bestyrelsen og suppleanter, ligesom det vil være muligt at tilslutte sig en af DN Sorøs mange arbejdsgrupper. Alle er velkomne til Årsmødet, der holdes på Værkerne, men man skal være medlem for at have stemmeret.

(Sendt som pressemeddelelse til de lokale medier d. 26. oktober 2017)Naturen skal prioriteres

Sorø Kommune er beriget med en enestående natur, og i flere undersøgelser peges der på, at den lette adgang til smuk natur, og gode naturoplevelser er en afgørende faktor for at Sorø Kommune opleves som et godt sted at bo. Sådan lyder det i Sorø Kommunes Visions og Planstrategi.

Tryk på nedenstående knap og se læserbrevet, som er sendt til de lokale medier d. 13. september 2017.


Kulebjerg Overdrev, en naturperle i Sorø Kommune


Omfartsvejen bekymrer DN

Udkastet til omfartsvej ved Tersløse med en østlig linjeføring giver anledning til bekymring i DN Sorø.

Baggrunden er, at der ved den østlig løsning sker en gennemskæring af et i kommuneplanen udlagt kulturmiljø øst for Tersløse. Det er derfor DN Sorøs opfattelse, at udlæg af en vej igennem området vil være i strid med den gældende kommuneplan og alvorligt vil skade det kulturmiljø, som omtales i planen.

Det fremgår også af kommuneplanen, at der ikke må ske aktiviteter på arealer udpeget som kulturmiljøer med mindre, det kan ske uden at påvirke oplevelsen og forståelsen af kulturmiljøet. Og det vil der.

Efter vores opfattelse er det vigtigt, vi passer på kulturhistorien i landskabet. Når og hvis den først er ødelagt kommer den ikke igen. Vi har her et særligt ansvar for kommende generationer. Kulturmiljøet er udpeget til ikke kun at bevare en kulturhistorisk interessant husmandsudstykning, men også landskabet i tilknytning til Tersløsegård, som er et klenodie af international betydning.

Hertil kommer, som omtalt i medierne, at det østlige vejføring vil gå gennem et såkaldt boringnært beskyttelsesområde og dermed udgøre en risiko for forurening af grundvandet.

DN Sorøs bekymring er årsag til, at vi ikke kan tilslutte os en omfartsvej, der går øst om Tersløse.

Niels Hilker
formand for DN Sorø

(Læserbrev sendt til de lokale medier d. 15. august 2017)Oplev naturen ved Bromme og Løng

Danmarks Naturfredningsforening i Sorø inviterer til en spændende tur til den næringsfattige Bromme Plantage og det interessante naturområde i Løng tidligere grusgrav.

Turen foregår Søndag den 20. august 2017 i tidsrummet kl. 13.00 - ca. 16.00

Der er afgang fra Egevej, som er en skovsidevej til Kalundborgvej. - Der kan i dagens anledning parkeres på NCC´s parkeringsplads næsten lige over for Egevej. Se efter det opsatte DN logo. Turleder er Niels Hilker.

Første halvdel af turen vil tage en runde i Bromme Plantage, hvor skovfoged Stig Egede Hansen vil fortælle om skovdriften hos Stiftelsens Sorø Akademi, de forskellige træarter, de højryggede agre, de store myretuer og andre spændende ting vi møder undervejs.

Anden halvdel af turen følger sporet gennem den tidligere grusgrav i Løng, hvor Rolf Lehrmann og Jan Woollhead vil kommentere faunaen og floraen, som den viser sig i grusgravens interessante natur.

Alle er velkomne og tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig. Det tilrådes at medbringe solidt fodtøj og evt. lidt at drikke undervejs.

Sporene i både Bromme Plantage og i Løng er et af de såkaldte ”spor i landskabet”. Det vil sige vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er umiddelbart tilgængelig for offentligheden.

Spor i Landskabet et landsdækkende samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund.

(Pressemeddelelsen udsendt til lokale medier d. 30. maj 2017)


Oversigt over området ved Løng. Fotograf: Per Borgbjerg


Oplev de vilde blomster på kanten af Åmosen

DN Sorø markerer de vilde blomsters dag med en spændende tur til Maglebjerg ved Assentorp, som ligger ved indgangen til Naturpark Åmosen.
Søndag den 18. juni kl. 10.00 med afgang fra P-pladsen ved starten af Maglemosevej, nord for Assentorp ved Stenlille.
 
Vi besøger et tørt og gruset overdrev, men bestiger også selve Maglebjerg, ejet af Danmarks Naturfond. Her er en del plejet med høslæt. Typiske arter er læge-oksetunge, gul evighedsblomst, blåmunke, slangehoved, eng-brandbæger, merian og timian.
Vi følger det ca. 2,6 km lange spor ”På kanten af Åmosen” og kommer også ind i fyrreskov, langs rige grøftekanter og små grusgrave.
 
De vilde blomsters dag er et fælles nordisk arrangement, hvor over 10.000 personer den samme søndag i juni tager på tur i naturen og får fortalt om de vilde planter, der findes undervejs. Turen varer 4 timer og ledes af biolog Jan Woollhead og agronom Line Petersen.

Alle er velkommen og tilmelding er ikke nødvendig. Man skal blot medbringe madpakke og drikkevarer samt huske fornuftigt fodtøj. Og er hunden med, skal den føres i snor. 
De to foto taget på vilde blomsters dag i 2015.
(Sendt som pressemeddelelse til de lokale medier d. 30. april 2017)

Kødfarvet gøgeurt i Bimosen, foto: Rolf Lehrmann

Skov-Gøgelilje på Elseengen, foto: Rolf Lehrmann


Nattergaletur ved Flommen

Søndag den 28. maj 2017 kl. 03.30 arrangerer DN Sorø i samarbejde med DOF igen i år en nattergaletur. Der er afgang fra Flommen for enden af Ingemanns alle i Sorø med Rolf Lehrmann som turleder.

Turen varer 2 ½ time og giver mulighed for at høre nattergalen synge ved Flommen og ellers nyde naturens opvågnen til en ny dag. 

Det tilrådes at være iført varmt overtøj, robust fodtøj og evt. lidt fornødenheder til rastet ved Runde Mose.

Alle er velkommen og tilmelding er ikke nødvendig. Turen er ikke egnet for gangbesværede, og er hunden med, skal den føres i snor.

(Pressemeddelelsen sendt til de lokale medier d. 29. april 2017)


Fra nattergaleturen 2016, morgentur over Flommen. Foto: Rolf Lehrmann


En spændende eftermiddag hos Fornyet Energi

DN Sorø markerede Jordens Dag den 22. april med et besøg i Stenlille hos Fornyet Energi. 
De godt 50 fremmødte blev delt i to hold, der på skift gik med enten Karen Abrahamsson eller Flemming Abrahamsson og fik fortalt om masseovne, Romford-ovne og raketovne.

Fornyet Energi tilstræber så vidt muligt at bruge lokale materialer eller genbrug. En undtagelse er amerikansk ler, der kan bruges som puds på vægge i forskellige farver. Tilsvarende lertype findes ikke i Danmark. Inspirerende foredrag, og de runde, organiske former kunne lede tanken hen på Gaudis byggerier i Barcelona.

Der var også lejlighed til at se på kompost-toiletter, som blev udnævnt til den ultimative kildesortering med adskillelse af urin og fækalier, som opsamles og anvendes lokalt efter kompostering. Fornyet Energi har gennem 40 år været pioner indenfor bæredygtig byggeri.

En udbytterig lørdag eftermiddag, som indgår i DN Sorøs serie af klimaarrangementer.


Flemming og Karen Abrahamsson - Fornyet Energi


Ved Maglesø og Bromme Lillesø findes stadig naturens værdier

De to søer nord for Sorø er fredet. DN Sorø har set på området, og der er stadig meget at opleve der.

I 1966 blev Maglesø og Bromme Lillesø og arealerne omkring dem fredet. Fredningens formål var blandt andet at forhindre bebyggelse omkring søerne, her især sommerhusbebyggelse. Fredningen blev gennemført for at bevare den store landskabsæstetiske værdi, som området har med sit bakkede landskab og skovomkransede søer. Derfor var formålet, at områdets karakter af landbrugs- og skovbrugsområde opretholdes.

Danmarks Naturfredningsforening har til opgave at tage vare på naturen og dermed også at holde øje med om de fredede områder bevarer det, som gjorde, at de blev fredet. Derfor har DN Sorø foretaget en besigtigelse af området ved Maglesø og Bromme Lillesø. 

Dette tjek viste, at området lever op til de værdier, som var udgangspunktet for fredningen. Der er ikke sket nogen bebyggelse, hverken med sommerhuse, industribygninger eller ved ændringer af eksisterende bebyggelse, der forstyrrer det landskabelige udtryk. Det er dejligt at opleve, at der passes på naturen. Søerne lader sig se på rundtur i det omgivende landskab fra både Anagervej og Maglesøvej. Arealerne er dog privatejede, og ofte svært tilgængelige.

Naturen er under stadig udvikling. Derfor er de oprindelige mosearealer langs søerne groet til med skov. Der er ligeledes store bræmmer af rørskov langs begge søer. Det betyder, at søerne kun kan ses få steder fra. Især kan man se søen fra den nordøstlige del af Bromme Lillesø, hvor arealet plejes og opretholdes som eng. Det var her, man i 1980’erne afholdt Medborgerdage. 

I dag kan man på dette rekreative område opleve søens stille ro. Hvis man er heldig, ser man en havørn svæve forbi eller en lærkefalk dykke for at fange guldsmede. På gåturen i dette område finder man måske orkideer, kæruld og flere sjældne mosser.

DN Sorø kan ønske sig at arealerne kunne blive mere tilgængelige. Få steder vedligeholdes nogle åbninger mod søen. Især kan DN Sorø dog ønske sig, at der kunne findes information på stedet om denne dejlige, fredede plet i vores kommune.

(Pressemeddelelse sendt til lokale medier d. 21. april 2017)


Bromme Lillesø omkranset af skov og rørskov set fra den åbne eng ved Anagervej. Fotograf: Nils Kruse.

Maglesø, set fra Maglesøvej. Fotograf: Rolf Lehrmann


Skal natur og miljø have bedre vilkår i Sorø Kommune ?

Læserbrev:

Danmarks Naturfredningsforenings sekretariat har udarbejdet en landsdækkende oversigt, der viser, hvad den enkelte kommune bruger til natur og miljø på budgettet i 2017.

Alle landets kommuner bruger i gennemsnit 0,49 % af deres budget til natur og miljø. I Sorø Kommune bruger vi kun 0,20 %, mens f.eks. nabokommunerne Slagelse og Ringsted bruger hhv. 0,72 % og 0,54 %.

Dataene er indhentet fra Danmarks Statistik, og tallene er trukket fra en række konti, der alle er udvalgt ud fra kriterierne "natur" og "miljø".

Nu skal vi ikke nødvendigvis hæfte os så meget ved den konkrete procent, da forskel i kontering kan give enkelte afvigelser.

Men vi skal hæfte os ved, at vi har en indikator på, at der i Sorø Kommune er et betydeligt potentiale og iøjefaldende behov, for en øget indsats på natur- og miljøområdet.

Det indlysende spørgsmål, her ved indgangen til den kommunale valgkamp, er derfor: Vil kandidaterne forbedre indsatsen på natur- og miljøområdet i de kommende år ??


Niels Hilker
formand for DN Sorø

(Læserbrevet er sendt til de lokale medier d. 18. april 2017)


S​orø Kommune skal turde lade sig måle på klimaindsatsen

Der har været debat om klimaindsats​en​ i Sorø Kommune og politiske ønsker om at denne skal ​forbedres, så Sorø Kommune igen ​kan ​blive en klimakommune.

Sorø Kommune er nemlig ikke en del af klimaaftalen med DN, og derfor ikke klimakommune. Kommunen undlod i et par år at indsende de opgørelser, der er en integreret del af aftalen, og blev slettet som klimakommune, da det blev klart, at der ​fra Sorø Kommunes side ​ikke var vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde.

Med ​"​Klimakommuneaftalen​"​ forpligter kommunen sig til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent om året. Så det har hele tiden været en klar forudsætning, at der dels leveres en årlig opgørelse, og dels, at de aftalte årlige reduktioner nås.

Hvis Sorø Kommune tager behovet for CO2-reduktion alvorligt, er det – som på alle andre områder - vigtigt at opstille et synligt mål og turde lade sig mål​e​ på det.

DN Sorø støtter behovet for, at Sorø Kommune afsætter flere ressourcer på klimaområdet, så den igen kan blive en aktiv og troværdig klimakommune.

N​iels Hilker
formand for DN Sorø​

(Læserbrevet sendt til lokale medier d. 23. marts 2017)


Skal selvtægten kunne betale sig ?

Selvtægten betalte sig. Det må vi konstatere efter, at udvalget for teknik og miljø på et møde har givet virksomheder i erhvervsområdet ved motorvejen dispensation til, i strid med lokalplanen, at fælde træer, der allerede var fældet.

DN Sorø udtrykte i et høringssvar inden mødet betænkelighed ved, at kommunens praksis kun kan opfattes som, at selvtægt betaler sig. Vi tilkendegav endvidere, at vi er tilfreds med kravene om afskærmende læhegn. De er levested for en variation af dyr og planter og kan indgå som spredningskorridor og grøn økologisk kile. De giver endvidere en grøn og behagelig oplevelse af området og skaber en visuel sammenhæng med den omkringliggende natur.

Som begrundelse for at godkende selvtægten er udvalgsformanden i medierne citeret for, ”vi vil erhvervslivet her i kommunen, og derfor imødekommer vi ansøgeren””

Denne praksis og begrundelse efterlader to spørgsmål. For det første: Er der en grænse for, hvor meget erhvervslivet kan overtræde gældende regler for derefter at få dispensation. Og for det andet: Gælder denne mulighed også for andre grupper i Sorø Kommune.

Niels Hilker
formand for DN Sorø

(Læserbrevet sendt til de lokale medier tirsdag d. 14. marts 2017)

(Behandlingen på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 7. marts 2017 kan læses her)Jesper Theilgaard kommer til Sorø

Grønt Forum i Sorø Kommune indbyder til et spændende møde med meteorolog Jesper Theilgaard, som vil holde sit foredrag ”Mellem orkaner og klimaændringer”. 

Tirsdag den 24. januar 2017 i Sorøs Kultur- og Fritidscenter

 DN er bekymret for Fægangen

Dette læserbrev/pressemeddelelse er sendt til lokale medier d. 15. september 2016


Den fredede allé Fægangen, sommeren 2014 Rolf Lehrmann

Høringssvar fra DN Sorø til udkast til forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven

Dette høringssvar fra DN Sorø er bragt i netmediet Dit Sorø d. 25. oktober 2016, se her


Solnedgang over Sorø Sø Rolf Lehrmann