Bemærkelsesværdige træer i Sorø Kommune

Kommunens alléer passes af Kommunens medarbejdere, men alle de andre træer skal passes af ejerne, som kan være offentlige eller private og med større eller mindre kendskab til pasning og vurdering af risiko for at træerne eller store grene falder ved storm eller i forbindelse med forårets komme samt angreb af svampe efter bl.a. forkert pleje.

Der er også ofte ønsker om fældning eller tilskæring i forbindelse med anlægsarbejder, det være ombygninger, nybygninger eller opgravning, f.eks. ved nedlæggelse af fjernvarmerør.

Sorø Kommune arbejder på at udarbejde en Træpolitik, som i første omgang skal gælde for håndteringen af træer, som befinder sig på Kommunens arealer, men som også skal gælde for Kommunens håndtering af sager i forbindelse med Kommune- og Lokalplaner og ikke mindst i sager indbyrdes mellem borgere og mellem borgere og Kommune. DN Sorø støtter dette arbejde med politikken, og ser frem til den politiske behandling.

DN Sorø er generelt på træernes side, dvs. at vi vil arbejde for at så mange af de gamle og store træer bevares så længe det er forsvarligt og at gamle træer får et værdigt efterliv, dvs. at træerne får lov til i videst muligt omfang at forgå på stedet til glæde for alskens organismer. Dette arbejde forvalter DN Sorø med hjælp fra borgere, som henvender sig med bekymringer og gennem et konstruktivt samarbejde med såvel Sorø Kommune som de enkelte lodsejere, store som små, samt ikke mindst sammen med andre organisationer, som Friluftsrådet, Museumsforeningen o.a.

Nedenfor vil DN Sorø præsentere nogle af kommunens mange bemærkelsesværdige træer. Der findes mange, mange flere, som kunne og burde være nævnt.

Støder du selv på træer, som er truet, uden en øjensynlig fornuftig grund, så henved dig gerne til DN Sorø (soroe@dn.dk).  Medsend gerne et billede og en beskrivelse. Du må også meget gerne sende et billede og en beskrivelse, også selv om træet ikke er truet, men blot fortjener at blive fremhævet.

Tryk på knapperne nedenfor for at se billeder af Sorøs mange træer i forskellige sammenhænge