DN Repræsentantskab

DN Sorø er repræsenteret i DNs repræsentantskab, som er Danmarks Naturfredningsforenings højeste myndighed.

Repræsentantskabet mødes en-to gange årligt og har følgende hovedopgaver:

  • Beslutte DN’s overordnede politik
  • Vedtage foreningens årlige aktivitetsplan og tilhørende budget
  • Godkende foreningens årsregnskab
  • Vælge præsident, vicepræsident, forretningsudvalg og udvalgsformænd

 Repræsentantskabsmøderne ligger normalt i november og i april. DN Sorø har to delegerede og er normalt repræsenteret af formanden og næstformanden, som normalt udpeges af bestyrelsen på første bestyrelsesmødet efter årsmødet.

I 2023 er DN Sorø repræsenteret ved: 

 


Fra DNs repræsentantskabsmøde i Aalborg, november 2016, i forgrunden formanden for DN Sorø, Niels Hilker


Følgegruppe EU LIFE Projekt Østdanske højmoser – Store Åmose

Følgegruppens formål er at drøfte og vejlede omkring problemstillinger i forbindelse med udførelse af projektet.

DN Sorø er repræsenteret i følgegruppen af

Jan Woollhead -> janwoollhead@yahoo.dk


Fra Sandlyng Mose d. 5. september 2017, en babystue for kommende tørvemos til området


Frivillighedscenter Sorø

DN Sorø er tilmeldt Frivillighedscenter Sorø og er repræsenteret i Frivilligcenterets bestyrelse.

DN Sorøs repræsentant er Rolf Lehrmann, rolf.lehrmann@gmail.com

Det er i Frivilligcenter Sorø at det samlede arbejde med frivillige i Sorø kommune koordineres, primært frivillige omkring arbejdet med socialt udsatte. Det er håbet, at DN Sorø på sigt kan bidrage med at støtte dette arbejde.
Frivilligcenteret har i 2022 fået en ny, driftig centerleder, Christina Hannine, som har sat gang i foreningens koordinerende arbejde i hele kommunen. Centeret arbejder pt. på at få etableret et fælles frivillighus i den tidligere stationsbygning på Stenlille station, som også DN Sorø kan trække på omkring frivillige til konkrete projekter.
Derudover samarbejder DN Sorø med bl.a. Frivilligcenter Sorø om pleje og brug af Maglebjerghytten til naturformidling.


Grønt Forum

DN Sorø har en repræsentant i Grønt Forum, der er et rådgivende organ for Teknik og Miljø samt økonomiudvalget i Sorø Kommune. Gruppen består pt.  af 16 medlemmer.

DN Sorø sidder i følgende udvalg, der er mere eller mindre aktive:  Arrangementsudvalget, lokal agende 21 udvalg, miljøprisudvalg, dommerudvalget til  bedømmelse af skolernes projekter. 

Gruppen holder et årligt møde med medlemmer af teknik, miljø og økonomiudvalget, hvor den forsøger at få en aktiv debat med politikerne.

DN Sorøs repræsentant er formanden, Niels Hilker, niels.hilkers@gmail.com


Grundvandsråd Sorø

Sorø Kommune har nedsat et koordinationsforum for grundvandsressourceplanlægningen i henhold til Vandforsyningslovens § 12. I Sorø Kommune kaldes dette forum: Grundvandsråd Sorø.

Bestyrelsen i DN Sorø har udpeget følgende som vores repræsentant:

Ragnhild Lindsø, ragnhild@lindsoe.dk


Klimanetværket i DN

I DNs klimanetværk erfaringsudveksler vi om lokale, konkrete og nationale vinkler på klimatilpasningsproblematikken. Fælles for netværkets medlemmer er en interesse for at finde løsninger, der kan reducere CO2 udledningen.

Som medlem af DN kan du blive aktiv i DN's Klimanetværk.

Jan Woollhead fra DN Sorøs bestyrelse har som repræsentant for DN Sorøs arbejdsgruppe omkring Grøn Omstilling meldt sig som repræsentant for bestyrelsen i DNs klimanetværk, men andre er ligeledes velkomne til at deltage.

Jan Woollhead, mail: janwoollhead@yahoo.dk


IT-netværket i DN

IT-netværket skal arbejde med brugen af de systemer, som afdelingerne anvender i sit interne og eksterne digitale arbejde med aktive, medlemmer, potentielle medlemmer, sekretariatet samt i arbejdet med medierne og borgerne som sådan.

Som medlem af DN kan du blive aktiv i DNs IT-netværk.

Rolf Lehrmann er udpeget som tovholder for IT-netværket. Andre aktive er velkomne til at deltage.

Rolf Lehrmann, rolf.lehrmann@gmail.com


Naturplejenetværket i DN

Naturplejenetværket i DN arbejder aktivt for at få plejet mere natur - dels gennem egen pleje, vidensdeling om pleje; dels gennem påvirkning af lodsejere og myndigheder. Naturplejenetværkets medlemmer får positive kontakter til DN's afdelinger og andre naturinteresserede borgere, fx ved at arbejde i naturpleje- og græsningsforeninger. Aktiv naturpleje er blandt andet græsning, høslæt, optrækning af planter, bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, gyvel og andre invasive arter. Værd at nævne er også regulering af arter, der fylder for meget, for eksempel kærstar og havtorn.

Som medlem af DN kan du blive aktiv i DN's naturplejenetværk.

Lena Bau har meldt sig som repræsentant i DNs naturplejenetværk, men andre er ligeledes velkomne til at deltage.

Lena Bau, mail: lenabau@privat.dk


Organisationsudvalget i DN

Organisationsudvalget (OU) i DN består af 8 medlemmer, overvejende med lang praktisk erfaring fra arbejdet i en afdelingsbestyrelse. Derudover skal mindst ét af medlemmerne tillige have erfaring med arbejdet i DN’s netværk. OU skal rumme land-by problemstillingen, fordi den er en vigtig grundtone i organisationen. Og OU skal være geografisk repræsentativt, fordi landsdels-kultur problemstillinger ligeledes er en vigtig grundtone i organisationen.

DN Sorøs formand er tillige formand for Samrådet i Region Sjælland og er med denne baggrund udpeget som medlem af OU i DN og er fra efteråret 2019 tillige udpeget som formand for netop Organisationsudvalget.

Niels Hilker, niels.hilkers@gmail.com


Projekt Grønne Marker og Stærke Rødder

Projektets præmis er i løbet af en periode på 4 år at undersøge om dyrkningsmetoden  Conservation Agriculture (CA) kan:

  • Øge jordens frugtbarhed?
  • Reducere CO2 udledningen?
  • Øge biodiversiteten?
  • Og kan vi samtidig spare miljøet for kvælstof og pesticider?

DN Sorø har udpeget bestyrelsesmedlem Jan Woollhead som bestyrelsens repræsentant i følgegruppen.

Jan Woollhead, janwoollhead@yahoo.dk


Fra markvandring d. 30. oktober 2017 på Søren Ilsøes forsøgsmark, Hylstrupvej 2, Fjenneslev


Råstofnetværk i DN

Samfundet har brug for råstoffer og derfor planlægges der mange nye graveområde nu og i fremtiden.

Hvordan forholder DN sig? En råstofgrav kan være et stort indgreb i naturen, både fysisk og planmæssigt, men det kan også være en mulighed for ny natur hvis vi kender vores besøgstid.

DN har på repræsentantskabsmødet i efteråret 2019 besluttet at starte arbejdet med at etablere en råstofpolitik og opbygge en viden, således at vi står stærk rustet i det fremtidige arbejde.
Husk at råstoffer ikke kun er sten og grus. Det er også kridt, moler, grundvand, biodiversitet og meget andet. Det både til lands og til vands.

Alle aktive i DN Sorø kan tilmelde sig netværket, og dermed være med til at påvirke udarbejdelsen af  en DN råstofpolitik og dermed forhåbentlig påvirke politikere og forvaltning.

Følgende har tilmeldt sig råstofnetværket i DN Sorø:


Nygravet ynglevandhul i Stenlille Grusgrav fra efteråret 2023.

Strandtudsen er en såkaldt bilag IV art, som er udrydningstruet i Danmark, og som har sin eneste indlandsyngleplads på Sjælland i Sorø kommunes råstofgrave.

DN Sorø er løbende i dialog med indvinderne i kommunen, Region Sjælland (myndighed), Sorø Kommune (strandtudsen er ansvarsart for Kommunen) og lodsejerne, alt sammen for at sikre strandtudsens yngle- og fourageringsmuligheder i området.

I oktober 2023 fik vi tinglyst forholdene for strandtudsen i Stenlille Grusgrav, den såkaldte Stenlille-model, som vi gerne ser taget i brug i forbindelse med andre råstofgravninger i kommunen. Læs mere om Stenlille modellen her.


Samråd Region Sjælland

Samrådene i DN giver afdelingerne i afgrænsede geografiske områder mulighed for at koordinere sager af fælles interesse.

DN Sorø er tilknyttet Samråd Region Sjælland.

Samrådenes primære formål er at fremme samarbejde, videndeling og inspiration mellem afdelingerne. Det sker på møder og andre arrangementer og ofte direkte ved tilrettelæggelse af undervisning i relevante emner, f.eks. husdyrsager, botanik osv. Samrådene er også et mødested mellem frivillige og foreningens ansatte.

Jan Woollhead (janwoollhead@yahoo.dk) fra DN Sorøs bestyrelse er i 2023 indvalgt som samrådsnæstformand.

DN Sorø repræsenteres i øvrigt af følgende:


Sorø Kultur- & Fritidscenter

DN Sorø er medlem af Sorø Kultur- og Fritidscenter. Det årlige kontingent giver adgang til at holde alle bestyrelsesmøder og en hel del af øvrige møder på stedet. Et årligt fordelingsmøde fordeler lokaler mellem de tilknyttede foreninger. Centret er en rigtig god ramme for disse aktiviteter og vi har godt udbytte af medlemskabet.

DN Sorøs repræsentant er formanden:

Niels Hilker, niels.hilkers@gmail.com


TV2 Øst repræsentantskab

Repræsentantskabet i TV2 ØST består af medlemmer, der vælges for en 4-årig periode. Indeværende periode løber til den 31. december 2025.

Repræsentantskabet er garant for TV2 ØSTs folkelige forankring i regionen, og medlemmerne udpeges af det regionale kultur- og samfundsliv – heriblandt folkeoplysningen, seer- og lytterorganisationer, idræt, teater, kunst, musik, museer, natur, arbejdsgivere, lønmodtagere, kommuner samt to støtteforeninger.

Repræsentantskabet har to vigtige opgaver:

  • at give efterkritik på TV2 ØSTs programmer
  • at vælge TV2 ØSTs bestyrelse hvert fjerde år

DN Samrådet for Region Sjælland udpeger 2 repræsentanter til TV2 ØSTs repræsentantskab, og i denne periode er Rolf Lehrmann udpeget som den ene repræsentant.

Rolf Lehrmann, rolf.lehrmann@gmail.com

 


Fra indgangen til TV2 Øst i Vordingborg