Klage over tilladelse til indvinding af råstoffer Smedevej 54, Sorø

Region Sjælland har den 8. december 2017 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på
Smedevej 54 i Sorø, matr. nr. 14ac Lynge By, Lynge.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Sorø har d. 23. december 2017 påklaget tilladelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. idet DN finder, at tilladelsens vurdering efter habitatdirektivets bilag IV (afsnit 7.2.2.) ikke tilgodeser det beskyttelsesbehov, som er formålet med direktivet og derfor er i strid med dette.

Læs videre ved at trykke på knappen nedenfor.


Det potentielle graveområde Smedevej 54, 4180 Sortø


Udvidelse af råstofindvindingsarealet i Bromme Plantage

Miljø- og Fødevareministeriet – Naturstyrelsen, meddelte d. 26. juni 2016 tilladelse til udvidelse af råstofindvindingsarealet i Bromme Plantage, Sorø Akademis Skovdistrikt.

DN har efterfølgende være i tæt dialog med Stiftelsen Sorø Akademi om redning af planten Skov-kohveden, som har sin formentlig eneste sjællandske forekomst i Bromme Plantage, en dialog som synes at bære frugt, idet der gøres meget for at sikre bestanden i området.

DN Sorø klagede til Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) over spredt, fjern og adgangsbegrænset udlægning af erstatningsskov for Bromme Plantage, der nedlægges i etape II af igangværende råstofgravning. NMKN afviste klagen.

Der kan læses om hele forløbet ved at trykke på linket nedenfor.

Placering af råstofindvindingsområde i Bromme PlantageNedlæggelse af markvej ved Alsted

Det er en sag, der går tilbage til 2007 og som fortsat ikke er løst, på trods af flere klare afgørelser fra myndighederne.

Den korte version af sagen er: Ejeren af Alstedgård havde dengang forbudt adgang til en markvej, som forbandt Hejreskovvej med en anden markvej øst for Alsted, og dermed gav muligheder for en fin rundtur med udkig til Susådalens særlige natur.

Læs mere ved tryk på knappen:Afskærmende beplantning ved motorvejen

Den 6. februar 2013 klager DN Sorø til Sorø Kommune (SK) over at der på adressen Varigvej 1 er foretaget omfattende rydning af det, af Sorø Kommune anlagte, beplantningsbælte ud mod Vestmotorvejen.

Dette er i direkte strid med § 8.1 afsnit 5 i lokalplan nr. 42 (Regionalt erhvervsområde i Pedersborg), der udtrykkeligt forudsætter at, ”På parceller, hvor der af kommunen etableres beplantningsbælter, er køberen forpligtet til at bevare og vedligeholde denne beplantning”.

I stedet for at SK tager stilling til den konkrete klage har SK udarbejde et forslag til en samlet lokalplan for to erhvervsområder (i stedet for Lokalplan nr. 42 og Lokalplan SK 12).

Som det foreligger vil SK tillade at virksomhederne langs motorvejen i Sorø kommune vil få tilladelse til at blive mere synlige herunder opsætte flag.

Det er DNs klare opfattelse, at motorvejen på den måde vil komme til at ligne alle andre motorvejsstrækninger i stedet for at fremstå som et grønt bælte.

SK har efterfølgende modtaget et veto fra Vejdirektoratet mod at lokalplanforslaget tillader skiltning mod motorvejsstrækningen. 

Kommunen arbejder i 2016 fortsat på at lokalplanforslaget kan endelig vedtages med bestemmelser om, at skiltning mod motorvej er muligt, såfremt man ønsker dette.

Pr. 1. oktober 2016 har DN Sorø ikke modtaget flere informationer om sagens forløb, men d. 8. oktober 2016 kan DN Sorø så konstatere, at læbæltet op mod Elmebjergvej er helt ryddet, se billedet. En henvendelse til fagcenteret i SK har efterfølgende vist, at SK har givet tilladelse til en begrænset oprydning i beplantningen, en oprydning som synes at være gået helt amok. Fagcenteret har efterfølgende konkluderet, at sagen vil blive forelagt  for SKs Teknik- og Miljøudvalg på november eller december mødet.

På TMU mødet d. 10. januar 2017 skal en eventuel dispensation eller ny lokalplan for ejendommen Centervej 12 – 38 behandles, se dagsorden her.

Fagcenteret indstiller at:

  1. Der meddeles dispensation til, at ejer kan ændre beplantningsbæltet til en lav bevoksning (ca. 1 meter høj) kombineret med enkelte løvfældende træer i grupper på tre-fem træer med en indbyrdes afstand på 10-20 meter. Ovennævnte dispensation i forhold til beplantningen gøres betinget af, at arealet beplantes indenfor vækstsæson 2017-2018 (oktober - april).
  2. Der meddeles dispensation til en lovliggørelse af eksisterende flagstænger og til, at fagcentret fremadrettet kan dispensere til, at facadeskilte kan placeres mere end 4 meter over terræn, forudsat at skiltningen (dele heraf) ikke rager op over facadens overkant.
  3. Såfremt ejer ønsker reduktion af beplantningsbæltet til brug for parkeringsareal, indstilles det, at administrationen bemyndiges til at igangsætte udarbejdelse af ny lokalplan. Ejer skal tage initiativ og ved brug af kvalificeret planrådgiver yde bistand til udarbejdelsen af lokalplanen.

DN Sorø er uenig i at der skal meddeles dispensation og har været i kontakt med Sjællands Tidende, som d. 9. januar 2016 har denne artikel.

Den 5. december 2017 har Teknik- og Miljøudvalget i Sorø Kommune godkendt at det udarbejdede forslag til Lokalplan SK 58 – Erhvervsområde ved Centervej og Forslag til Tillæg 3-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 offentliggøres og sendes i mindst 4 ugers høring (forsalget kan ses her). Bestyrelsen i DN Sorø har aftalt at formanden fremsender det tidligere fremsendte høringssvar i næsten uændret form.


Se hele sagen og dens forløb ved at klikke nedenfor.Byggeplads i Store Åmose

DN Sorø kontakter d. 28. august 2013 Sorø Kommune (SK), idet DN i Sorø har konstateret, at der indenfor det fredede område i Store Åmose er dukket en ca. 100 kvm.  stor kontorbarak op.

Ved at trykke på knappen nedenfor kan det lange sagsforløb ses, pr. 20. juni 2017 kan det blot konstateres, at pavillonen fortsat er placeret midt i det fredede område i Store Åmose.

I løbet af 2017 har Bodal Gods fjernet den gamle skurvogn.

D. 22. december 2017 har DN Sorø modtaget en kopi af Planklagenævnets afgørelse, hvoraf det fremgår, at Planklagenævnets stadfæster Sorø Kommunes afslag og påbud om at fjerne Bodal Gods' pavillon i Åmosen. Nu afventer DN Sorø blot at dette så sker.

Sorø Kommune har efterfølgende meddelt, at Bodal Gods har søgt om en helt ny placering i tilknytning til driftsbygningerne på Bodal. 

Sorø Kommune har skrevet til DN Sorø, at inden de arbejder videre med den ønskede placering, så vil de gerne høre DN Sorøs holdning til den nye placering.

Bodal har i øvrigt oplyst, at det vil være at foretrække at flytte pavillonen i foråret, da jorden pt. er for våd.

Formanden for DN Sorø har svaret tilbage, at vi vender tilbage snarest efter vores bestyrelsesmøde den 18. januar 2018. Stuehus på 340 kvm. ned til Åmose Å

Sorø Kommune har d. 5. april 2016 givet tilladelse til at opføre et stuehus på 340 kvm. Ejendommen ligger ned til Åmose Å i et område, der i kommuneplanen er udpeget som større sammenhængende landskab. Denne landskabstype rummer egnskarakteristiske og oplevelsesrige landskaber af betydelig kvalitet, der eksempelvis knytter sig til skove, søer og åer.

Baggrunden for den klage, som DN Sorø d. 4. maj 2016 fremsendte via klageportalen kan ses ved at trykke på nedenstående knap.

Den 27. april 2017 modtog ejeren, Sorø Kommune og DN Sorø Planklagenævnets vurdering:

"Planklagenævnet finder efter en samlet vurdering ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at det ansøgte byggeri med den ansøgte placering, størrelse og udformning ikke strider mod de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, der skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. Nævnet lægger herved også vægt på, at opførelsen sker i forbindelse med udskiftning af et lovligt etableret stuehus, og at det oprindelige stuehus bliver fjernet. Nævnet lægger endvidere vægt på, at huset placeres lavt i terræn og væk fra vejen. Nævnet finder ud fra en konkret vurdering, at en placering 25 m fra ejendommens eksisterende bebyggelse ikke tilsidesætter de landskabelige hensyn. "

DN Sorø har taget afgørelsen til efterretning.
Alléen på Skælskørvej/Banevej

I efteråret 2013 blev DN Sorø opmærksom på at en 27 træer i den fredede del af alléen på Skælskørvej/Banevej var mærket med F, og Sorø Kommune kunne efterfølgende oplyse, at træerne var angrebet af svampe, og måtte fældes, da de var til fare for trafikken.

Resultatet af mange gode kræfters arbejd blev at alléen blev genplantet i april 2017. Genplantningen synes ganske fornuftig, og DN Sorø er løbende i kontakt med Sorø Kommune om den fortsatte pleje af alléen.

DN Sorø har i tæt samarbejde med Sorø Kommune og Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og omegn udarbejdet em informationstavle, som vil blive opsat ved rastepladsen mellem Banevej og Sorø Sø i løbet af januar 2018. Tavlen kan ses her.

Tryk på knappen nedenfor for at læse, det fulde forløb.