Alsted stien

Det er en sag, der går tilbage til 2007 og som fortsat ikke er løst, på trods af flere klare afgørelser fra myndighederne.

Den korte version af sagen er: Ejeren af Alstedgård havde dengang forbudt adgang til en markvej, som forbandt Hejreskovvej med en anden markvej øst for Alsted, og dermed gav muligheder for en fin rundtur med udkig til Susådalens særlige natur.

I 2021 er stien fortsat ikke genetableret, læs den lange sagsgang ved at trykke på knappen nedenfor.

I december 2021 tog Teknik- og Miljøudvalget endelig en beslutning, som kan bringe sagen ud af dødsvandet. Læs om udviklingen i sagen nederst i nedenstående lange sagsforløb (tryk på knappen).

2023: På mødet med udvalgsformanden for Natur, Teknik og Plan i Sorø Kommune, Bo Christensen, d. 16. marts 2023 lovede han at følge op på sagen og sende en status til DN Sorø. Trods rykkere er udvalgsformanden ikke vendt tilbage med en status inden DN Sorøs årsmøde november 2023.

På mødet med forvaltningen d. 2. juni 2023 blev følgende noteret: ”Naturstyrelsen har erkendt deres fejl i forbindelse med den tinglyste deklaration, hvorfor de vil lade tinglyse en tillægsdeklaration, der retter fejlen. Ejeren er ikke tilfreds hermed, men det ser ud til, at der kan findes en afslutning, hvor ejeren accepterer, at publikum kan gå frem til et udsigtspunkt. Sorø Kommunen arbejder fortsat aktivt for, at der kommer en løsning.”
På trods af dette er forvaltningen ikke vendt tilbage med en status inden udgangen af 2023.

2024: Sorø Kommune har oplyst, at de den 29. maj 2024 har sendt et påbud til ejeren om at genetablere stien fra Hejreskovvej og frem til den angiveligt lovligt lukkede skov, hvorfra der er udsigt over Susådalen.

På mødet mellem forvaltningen og DN Sorø d. 13. juni 2024 udtrykte DN Sorø sin tilfredshed med at der nu er meddelt et påbud, men savner at der reelt bliver tale om en rundtur, som beskrevet i afgørelsen fra klagenævnet.
Kommunen kunne på mødet oplyse, at de er i dialog med ejeren og forventer at få et forslag til et forløb inden udløbet af tidsfristen, som er 1. september 2024. Om det bliver acceptabelt, vil tiden vise.


Billedet viser den tabte udsigt over Susådalen


Klage over Region Sjællands tilladelse til tilførsel af materialer til Dybendal grusgrav

DN Sorø har valgt at klage over Region Sjællands manglende vurdering af projektets indvirkning på strandtudsens levevilkår.
Se baggrunden for projektet og DN Sorøs baggrund for klagen nedenfor.

Den 20. december 2022 modtog DN Sorø en kopi af en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvoraf det fremgår at nævnet  ophæver Region Sjællands afgørelse af 24. juni 2021 om tilladelse til tilførsel af råstoffer til brug for oparbejdning og produktforbedring af råstoffer udvundet i Dybendals Råstofgrav, matr.nr. 5h, 5i og 13b Munke Bjergby By, Munke Bjergby, i Sorø Kommune ved adresserne Dybendalvej 14A og 16, 4190 Munke Bjergby. 
DN Sorø har således vundet sagen, dog på den måde, at klagenævnet har benyttet klagen til at behandle alt andet end det som vi klagede over.
DN Sorø er i øvrigt i god dialog med indvinderen og ejeren af området om efterbehandling af området og sikring af området som fouragerings-, yngle- og vinterområde for den sjældne og beskyttede padde, strandtudsen.  Såvel Region Sjælland, Sorø Kommune og Københavns Zoologiske Have er med i dialogen, som vi forventer os rigtig meget af.

Dialogen mellem DN Sorø og Dybendal Grusgrav har foreløbig resulteret i at DN Sorø har fået mulighed for at kommentere forslaget til grave- og efterbehandingsplan for Dybendal grusgraven. DN håber, at vores konstruktive kommentarer bliver en del af den den kommende gravetilladelse fra Region Sjælland.


Udsnit fra Google Map af hele graveområdet nord for Sorø By. Øverst ses graveområdet ved Munke Bjergby, hvor strandtudsen stortrives. Med rød pil er angivet Dybendal grusgraven. Nederst ses grusgraven helt tæt på Pedersborg og Pedersborg Skole. Sydvest for Kalundborgvej ses det efterbehandlede område, hvor strandtudsen tidligere er konstateret, og hvor der blev etableret nogle skrab til strandtudsen, som desværre ikke er vedligeholdt efterfølgende.

Rolf Lehrmann

Delområde II i Dybendal Grusgrav, hvor der er foretaget skrab til strandtudsen, og som forhåbentlig allerede i maj 2024 vil få besøg af kommende ynglende strandtudser.


Manglende landzonetilladelse Hestehavevej 6, Sorø

DN Sorø har klaget til Planklagenævnet over manglende landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen Hestehavevej 6, Sorø.
Sorø Kommune har d. 27. februar 2019 givet accept af terrænregulering med op til 75.000 m3 på adressen Hestehavevej 6 - matr. nr. 6e og 6f, Fulby By, Bjernede i Sorø Kommune.
DN Sorø mener dog, at den ansøgte tilførsel af jord er en ændret anvendelse, hvilket udløser krav om landzonetilladelse.

Den 15. april 2019 afgør Planklagenævnet, at kommunens afgørelse er påklaget efter § 58, stk. 1, nr. 3, hvorved klagen ikke som udgangspunkt tillægges opsættende virkning, dvs. at ejeren godt kan påføre området store mængder jord uden at afvente udfaldet af klagen. I oktober 2019 kan DN Sorø konstatere at dette er i fuld gang.

Den 19. november 2020 har Planklagenævnet afsagt kendelse om at de ophæver Sorø Kommunes afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling, se afgørelsen her. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder.  DN Sorø har således vundet sagen mod Kommunen, men kan konstatere, at området nu er totalt planet ud, dvs. at de områder, som DN Sorø mente var beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3, er væk og næppe vil blive genetableret.  DN Sorø følger nøje med i Sorø Kommunes fornyede behandling af sagen.

DN Sorø kan d. 25. oktober 2021 konstatere, at vi ikke har modtaget noget fra Sorø Kommune om en fornyet sagsbehandling, selvom der nu er gået næsten et år siden kendelsen fra Planklagenævnet. DN Sorø har derfor bedt om indsigt i Sorø Kommunes aktiviteter siden hjemsendelsen.

Den 1. november 2022 kan DN Sorø igen konstatere, at Sorø Kommune ikke synes at har foretaget en fornyet sagsbehandling på trods af at der nu er gået 2 år siden Planklagenævnet afsagde sin kendelse. DN Sorø har løbende bedt Kommunen om indsigt i om, og i givet fald, hvad der sker på sagen.

Den 1. oktober 2023 kan DN Sorø fortsat konstatere, at der ikke er sket noget nyt på området. På mødet mellem Kommunen og Natur og Fredningsgruppen d. 20. juni 2022 fik DN Sorø et kort indblik i dialogen mellem forvaltningen og lodsejeren og kan altså konstatere, at der fortsat resterer et større arbejde, før der sker noget på området.

2024: På mødet mellem forvaltningen og DN Sorø d. 13. juni 2024  fik DN Sorø en kort gennemgang af sagen, hvor der ikke sker så meget, idet ejeren har fået udarbejdet en rapport, som beskriver, hvorfor terrænreguleringen er nødvendig for en landbrugsdrift på området. Sorø Kommune arbejder på en afgørelse på området.

(teksten senest opdateret d. 14. juli 2024)

Læs videre om sagen nedenfor.Klage over tilladelse til indvinding af råstoffer Smedevej 54, Sorø - klagen vundet, og ny tilladelse givet, se nedenfor

Region Sjælland har den 8. december 2017 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på
Smedevej 54 i Sorø, matr. nr. 14ac Lynge By, Lynge.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Sorø har d. 23. december 2017 påklaget tilladelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. idet DN finder, at tilladelsens vurdering efter habitatdirektivets bilag IV (afsnit 7.2.2.) ikke tilgodeser det beskyttelsesbehov, som er formålet med direktivet og derfor er i strid med dette.

 

Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet af 24. juni 2020.

Efter en længere sagsbehandlingstid har Miljø- og Fødevareklagenævnet d. 24. juni 2020 afgjort klagesagen. Det blev en stor sejr for Hasselmusen og for borgerne i Sorø Kommune.

Læs videre om sejren og se nævnets afgørelse ved at trykke på knappen nedenfor.

Region Sjælland har den 13. september 2021 meddelt en fornyet tilladelse til råstofgravning på Smedevej 54. Tilladelsen er givet med en række krav om vedligehold og etablering af en yderligere korridor til brug for Hasselmusen, så DN Sorø er tilfreds med at Regionen har taget ad notam, at der skal tages seriøst hensyn til aktuelle og potentielle forekomster af Bilag IV arter i råstofområderne.
Tilladelsen med de skærpede vilkår kan ses her.

Hvad er der sket efterfølgende.

DN Sorø er ikke part i en efterfølgende klagesag, idet vi har accepteret overstående bestemmelser som en sikring af spredningskorridoren for hasselmusen, men DN Sorø ved at der er klaget over trafik og støjforhold, samt at indvinderen har fremsendt et forslag til støjvold, som øjensynligt ikke tager hensyn til foranstående spredningskorridor.

DN Sorø kan derudover konstatere, at placeringen af den ønskede råstofgrav er endog meget tæt på Frederiksberg by og kommende udvidelsesmuligheder for byen samt at de trafikale forhold er ualmindelig dårlige for transport til og fra en råstofgrav.

Den eksisterende spredningskorridor er ikke udvidet, som beskrevet i klagenævnets kendelse, så hasselmusens spredningsmuligheder er meget dårlige, herunder også fordi der findes et meget stort, åbent område ved starten af hegnet.

DN Sorøs ønske til området.
Det er DN Sorøs ønske, at råstofgravning helt opgives på området, at spredningskorridoren etableres, som ovenfor nævnt, og at der etableres bevoksning på en stor del af det nu bevoksningsfrie areal ved starten af hegnet. Derefter kan resten af området for vores skyld godt ændres til byudviklingsområde for Frederiksberg.

(teksten senest opdateret 1. november 2022)


Det potentielle graveområde Smedevej 54, 4180 Sorø


Solcelleparker i Sorø Kommune

DN Sorø har i flere tilfælde været i tidlig dialog med lodsejere og entreprenører, som har et ønske om at etablere solcelleparker indenfor Sorø Kommunes område.
Ved på den måde at gå i dialog omkring udformningen af solcelleparkerne synes det muligt at få indflydelse på udformningen af de planer som efterfølgende udmøntes i et lokalplanforslag udarbejdet af Sorø Kommune.

Læs nedenfor om DN Sorøs konkrete arbejde i 2 aktuelle sager.

Oversigt over den planlagte solcellepark syd for Vedde By. Efterfølgende er der taget et stykke af solcelleparken ud i det nordvestligste hjørne for at sikre oversigten over området vest for solcelleparken.

Søbeskyttelseslinjer

Vi er i Sorø Kommune begunstiget af at have mange og smukt beliggende søer. Men vi er ikke begunstiget af, at den lokale myndighed værner om dem.

For at sikre søerne som værdifuldt landskabselementer og som levesteder for dyre- og planteliv sikrer naturbeskyttelsesloven en søbeskyttelseslinje på 150 m fra søer af en vis størrelse.

Inden for beskyttelseszonen må der ikke ske tilplantninger eller andre ændringer i terrænet.

Desværre oplever vi, at Sorø Kommune er tilbøjelig til at give dispensation fra denne beskyttelse. Vi har oplevet det med en tilladelse til en helt unødvendig udmatrikulering og et efterfølgende nybyggeri på Egevangs Alle og vi kan se frem til en dispensation til byggeriet ved den tidligere loge på Trautnersvej 24. 

I begge tilfælde lægger DN Sorø vægt på, at der ved en dispensation skal være tale om et meget nødvendigt formål, så der derfor foreligger en tungtvejende grund til at dispensere fra forbuddet mod bebyggelse inden for beskyttelseslinjen, hvilket vi ikke finder er tilfældet. Vi er desuden bekymrede for den dominoeffekt, som kommunens noget lempelige administration kan afstedkomme. Når først én har fået dispensation, så vil mange andre forvente det samme, og inden vi får set os om, vil Sorø Sø ikke være det pragtfulde landskabselement vi kender og holder af.

DN Sorø har påklaget begge klager. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har behandlet klagen vedrørende Egevangs Alle meget hurtigt, således at DN Sorø allerede d. 25. januar 2023 efter blot 7 måneder, har modtaget en kopi af en klar afgørelse fra klagenævnet, hvor  Miljø- og Fødevareklagenævnet,  "... ud fra en samlet vurdering af sagen finder, at der ikke foreligger forhold, der kan begrunde en dispensation til det ansøgte".
Hele afgørelsen kan læses her, og er meget klar, og bør betyde, at den tilsvarende sag vedrørende Trautnersvej 24 ligeledes vil blive afvist af nævnet. DN Sorø klage vedrørende Trautnersvej 24 kan læses her.

Ejeren af matriklen på Egevangs Allé har siden fået genoptaget sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet med baggrund i nye oplysninger. Såvel Sorø Kommune  som  DN Sorø har svaret på de nye oplysninger og DN Sorø forventer ikke, at klagenævnet ændrer deres afgørelse.

Efter den klare afgørelse i sagen om nyopførelse af en ejendom tæt på Sorø Sø har forvaltningen kigget på søbeskyttelsen mod Sorø Sø ved søstien langs Kongebrovej.
Forvaltningen har bedt udvalget for Natur, Teknik og Plan om at godkende en lovliggørende dispensation for nogle nyopførte bygninger på Kongebrovej 41, og har perspektiveret dispensationen med en oversigt over lovlige og ulovligt opførte bygninger indenfor den reducerede søbeskyttelseslinje.
DN Sorø har valgt at klage over den dispensation, som udvalget valgte at give, og som DN Sorø ser som meget principiel og som rettesnor for lovliggørelse af allerede eksisterende og til dispensation til nyt byggeri indenfor søbeskyttelseslinjen.

Læs om baggrunden for DN Sorøs klage og læs selve klagen ved at trykke på knappen nedenfor.

Miljø- og fødevareklagenævnet har meddelt, at vi kan forvente at modtage en afgørelse i klagerne vedrørende Trautnersvej og Kongebrovej i oktober/november 2023, nogle afgørelser vi afventer med stor spænding, primært pga. deres betydning for præcedens i forhold til byggeri tæt på Sorøs mange søer, hvor mange interessenter ønsker at bygge tættere og tættere på søen og på flere matrikler, en tendens vi kan følge ikke blot ved Sorø Sø, men også ved Pedersborg og Tuel Sø.

En god dag for Sorø Sø

Den 31. maj 2024  ophævede Miljø- og Fødevareklagenævnet Sorø Kommunes dispensation fra søbeskyttelsen til tilbygninger på logebygningen på Trautnersvej.
DN Sorø havde i klagen over dispensationen lagt vægt på, at formålet bag det ansøgte ikke er tungtvejende eller nødvendigt i en sådan grad, at beskyttelseshensynet skal tilsidesættes, ligesom DN Sorø var bange for, at Sorø Kommunes dispensation kunne medføre en uønsket præcedensvirkning.

DN Sorø er naturligvis meget tilfredse med afgørelsen og navnlig med begrundelsen om præcedens, som vi håber Sorø Kommune vil nærlæse, så vi kan stoppe de forsøg på dispensation fra søbeskyttelsen til nybyggeri, der hele tiden dukker op. Det samme gælder de lovliggørende dispensationer på særlig Kongebrovej, som vi ved, at kommunen har under overvejelse.

Senere, dvs. d. 21. juni 2024, afviste klagenævnet også Sorø Kommunes dispensation til byggeri inden for søbeskyttelseslinjen langs Sorø Sø ved Kongebrovej. Klagenævnet skriver bl.a.:
"Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver den del af Sorø Kommunes afgørelse af 7. februar 2023, der vedrører lovliggørende dispensation til et drivhus inden for søbeskyttelseslinjen på matr. nr. 126bb Sorø Markjorder, beliggende Kongebrovej 41, 8180 Sorø. "

Med baggrund i disse klagesager må Sorø Kommune genoverveje hele problemstillingen omkring søbeskyttelseslinjen langs kommunens søer.

(artiklen senest opdateret d. 14. juli 2024)


Sorøs udvalg for Teknik og Miljø vedtog på sit møde i december 2021, at ville følge de fastlagte søbeskyttelseslinjer fra 1984.
Det er disse beskyttelseslinjer i samarbejde med de generelle beskyttelseslinjer, som er grundlaget for Sorø Kommunes arbejde og grundlaget for DN Sorøs klage over de aktuelle og kommende dispensationer.

Nedenfor ses i udpluk de 2 kort fra 1984, omhandlende Sorø Sø udfor Sorø By og udfor Frederiksberg.

Sorø Sø ved Sorø By 1984 med den reducerede søbeskyttelseslinje

 

Sorø Sø ved Frederiksberg 1984 med den reducerede søbeskyttelseslinje