DN, Friluftsrådet og lokalrådet indbragte sagen om den nedlagte sti for Naturklagenævnet (som det hed dengang), der fastslog, at adgang til markvejen fortsat skulle være mulig. Derefter pløjede ejeren markvejen op! 

Sagen fortsatte, bl.a. ved fortsatte henvendelser til kommunen med opfordring til at få bragt adgangen på plads. Ejeren indbragte sagen for byretten - og tabte. Kommunen inddrog politiet i sagen med henblik på at få sikret adgang, men lige lidt hjalp det.

Undervejs var også Naturstyrelsen blevet involveret, idet lodsejeren havde interesser i forhold til naturgenopretningsprojektet ved Susåen. 

Sagen blev mere og mere mudret, og i 2013 besluttede Sorø Kommune at frafalde sagen og dermed kravet til lodsejeren om reetablering af markvejen.

Det er fra Sorø Kommune tidligere oplyst, at man ikke ønskede at presse lodsejeren, hvis dette kunne føre til at naturgenopretningsprojektet på Susåen ikke blev til noget.

DN og andre organisationer har undret sig over denne sammenblanding af tingene, og DN påklagede kommunens afgørelse Natur- og Miljøklagenævnet.

Den 18. juni 2015 modtog DN Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende markvejen der forbinder Hejreskovvej og Alstedvej syd for Alsted by.

Nævnets afgørelse er klar, idet nævnet ophæver Sorø Kommunes tilladelse af 15. april 2014 til at nedlægge markvejen over ejendommen matr.nr. 24a Alsted By, Alsted, der forbinder Hejreskovvej og Alstedvej.

Nævnet bemærker dog, at det er muligt for ejeren at søge kommunen om etablering af en alternativ adgangsmulighed som grundlag for en ny ansøgning om at nedlægge markvejen.

Dette svarer til det forslag som Friluftsrådet fremførte på sit møde med kommunen og Naturstyrelsen d. 17. december 2013, men som Sorø Kommunes ikke ville fremføre for ejeren.

Afgørelsen kan i øvrigt ses her.

Seneste melding fra Sorø Kommunes håndtering af sagen er fra d. 20. maj 2016, hvor Hans Henning Jensen fra SK skriver at "(...) Næste step i sagen er en besigtigelse for at se på alternative forløb af stien. Derefter vil vi tage kontakt til ejeren igen."

Den  1. november 2016 blev DN Sorø inviteret til et møde med SK, Hans Henning Jensen, hvor en alternativ stiføring blev fremlagt. Stien ville gøre det muligt for borgerne at gå en rundtur fra Kirken, ned gennem Præsteskoven og ad en trampesti langs et markskel til Hejreskovvej og retur til Alsted By.

I første omgang var såvel DN Sorø som Alsted-Fjenneslev lokalforening positive overfor muligheden af en sti, som muliggjorde en rundtur for byen borgere, men en besigtigelse af forslaget til alternativ stiføring viste desværre, at alternativet langtfra opfyldte hverken borgernes ønsker eller ”gav offentligheden mulighed for at opleve Suså-dalen på relativt tæt hold, og muliggør en rundtur ad Hejreskovvej og ind ad markvejen tilbage til Alsted”, som det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets kendelse af 23. april 2008.

På denne baggrund har DN Sorø d. 20. november 2016 anmodet Sorø Kommune om at redegøre for, hvordan man vil efterleve Natur- og Miljøklagenævnets klare afgørelse af 16. juni 2015, herunder særligt at sikre offentlighedens mulighed for via en rundtur at opleve Susådalen på relativt tæt hold.

DN Sorø og Friluftsrådet har efterfølgende haft møder med Borgmesteren og formanden for Teknik- og Miljøudvalget samt forvaltningen i Sorø Kommune, og der har været kontakt mellem Kommunen og ejeren af området Skjold Wissing.

Den 16. juli 2017 har ejeren dog afvist alle kompromisforslag, hvorefter DN Sorø har skrevet til SK og gentaget DN Sorøs principielle synspunkt om, at Sorø Kommune kun skal godkende nedlæggelse af markvejen i Alsted, hvis offentligheden samtidig sikres mulighed for via en rundtur, at opleve Suså-dalen på relativt tæt hold.

Dermed lægger DN Sorø sig op ad Natur- og Miljøklagenævnets kendelse af 6. juni 2015, hvor det fremgik at den oppløjede markvej - og det stiforløb, som den var en del af - har væsentlig rekreativ betydning af netop de to grunde.

Kompromisforslaget fra 17. januar 2017 tilgodeser både muligheden for en rundtur og for at opleve Suså-dalen på relativt tæt hold, og får samtidig et forløb, som ligger uden for det tinglyste område.

DN Sorø bistår gerne Sorø Kommune i bestræbelsen på at opnå denne løsning.

Den 16. juli 2017 har ejeren af Alstedgård afvist kompromisforslaget, hvorfor DN Sorø fortsat presser på for at SK får sikret, at de klare kendelser bliver efterlevet, så borgerne fortsat sikres en mulighed for en fin rundtur med udkig til Susådalens særlige natur.

DN Sorø er af Kommunen blevet lovet at en sådan afgørelse vil blive forelagt på et møde i Teknik- og Miljøudvalget i efteråret 2017, uden at vi dog har hørt noget til det.

DN Sorø og Friluftsrådet vil i starten af 2018 igen forsøge at få Sorø Kommune til at efterleve afgørelsen og finde en løsning. Alsted-Fjenneslev Lokalforening støtter i øvrigt op om ønsket om genetablering af en sti hvorfra der er udsigt over Susådalen.

Teknik- og Miljøudvalget i SK har på sit møde d. 11. april 2018 godkendt dispensationen af nedlæggelse af markvejen, dog med vilkår om, at der skal etableres en alternativ løsning via dialog med lodsejer, og at løsningen skal godkendes af udvalget.

DN Sorø anset dette for at være en positiv udvikling, men det er spændende hvad det indebærer, idet etablering af en alternativ sti synes at være forsøgt løbende siden 2007. DN Sorø vil løbende følge op på Kommunens anstrengelser.

Seneste nyt (3/4-2019) er at DN Sorø sammen med Friluftsrådet Sydvestsjælland har henvendt sig til Tilsynet med kommuner, idet Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Sorø (DN Sorø) og Friluftsrådet Sydvestsjælland beder Ankestyrelsen vurdere, hvorvidt Sorø Kommune overholder sin pligt efter naturbeskyttelseslovens § 73 til at sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort.

Henvendelsen kan i sin helhed læses her.

Den 23. april 2019 har DN Sorø modtaget besked fra Ankestyrelsen om at de ikke vil rejse tilsynssag som følge af den langsommelige behandling af sagen vedr. den ulovligt nedlagte sti i Alsted.

Det fremgår af besvarelsen, som DN Sorø og Friluftsrådet har modtaget fra Ankestyrelsen på spørgsmålet om, hvorvidt Sorø Kommune overholder sin pligt efter naturbeskyttelsesloven til at sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort.

Natur- og Miljøklagenævnet ophævede for 4 år siden Sorø Kommunes tilladelse til at nedlægge markvejen, idet den har væsentlig rekreativ betydning og giver offentligheden mulighed for ved en rundtur at opleve Susåen på relativt tæt hold. Klagenævnet bemærkede den gang samtidig, at det er muligt for ejeren at søge kommunen om etablering af en alternativ rundtur.

Der er i dag, 4 år efter, endnu ikke etableret, hverken den oprindelige markvej eller et alternativ, der giver de samme oplevelsesmuligheder. Ankestyrelsens oplyser imidlertid, at det er indgået i deres overvejelser, om der er grundlag for at antage, at kommunen ikke vil efterleve afgørelsen.

DN Sorø tager naturligvis beslutningen til efterretning og er enig med Ankestyrelsen i, at vi forventer Sorø Kommune vil efterleve Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Vi er imidlertid forsat bekymret for, at langsommeligheden sender et signal om at selvtægt på naturområdet har gunstige vilkår.

Afgørelsen kan læses her

På mødet i Sorø Kommunes Teknik- og Miljøudvalg d. 4. september 2019 omhandlede punkt 272: Tilladelse til nedlæggelse af markvej - Alstedvej 52A, 4173 Fjenneslev. Forvaltningen havde bedt udvalget om at tage stilling til at der gives tilladelse til nedlæggelse af markvejen med vilkår om (se hele referatet fra TMU mødet her):

  1. At der etableres en alternativ rundtur via kirkens og lodsejers jord samt Hejreskovvej, som vist med blå og gul signatur på bilag 1. eller

  2. At der skal etableres en alternativ sti udenfor deklarationsridset med adgangsforbuddet hen til et nyt udsigtspunkt, som vist med gul signatur på bilag 1

Administrationen synes ikke at have været helt loyal overfor teksten i kendelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet om at der skal etableres en rundtur, og måske er det det, som gjorde at Niels Aalbæk Jensen (B) stemte imod, idet han ønsker at følge Naturklagenævnets afgørelse om, at markvejen ikke kan nedlægges.

Beslutningen blev at der skal etableres en alternativ sti udenfor deklarationsridset med adgangsforbuddet hen til et nyt udsigtspunkt, som vist med gul signatur på bilaget.

Afgørelsen fra TMU har været drøftet i bestyrelsen i DN Sorø d. 17. august 2019 og der var enighed om at ingen af de 2 fremlagte alternativer tilfredsstiller kendelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet af 16. juni 2015, se denne her.

DN Sorø har endnu engang d. 20. maj 2020 spurgt Sorø Kommune om status for genetablering af stien. DN Sorø kan fortsat konstatere, at der ikke synes taget initiativer som skal sikre offentligheden mulighed for ved en rundtur at opleve Suså-dalen på relativt tæt hold.

Friluftsrådet har d. 3. august 2020 på sin hjemmeside bragt en meget gammel nyhed, nemlig at en sti, der forbinder landsbyen Alsted ved Sorø med Susåen, blev pløjet op og marken blev hegnet ind - dette skete for 13 år siden. Lige siden har lokale borgere og foreninger kæmpet for at der skal være offentlig adgang til Susådalens særlige natur. Indtil videre uden held. Læs føljetonen om Alsted-stien, der trods adskillige afgørelser fra myndigheder endnu ikke er genetableret:

https://friluftsraadet.dk/nyheder/13-aars-kamp-stadig-ingen-sti-til-susaaen

Sorø Kommune har d. 4. december 2020 sendt et brev til lodsejeren (her), hvor de bl.a. skriver at "Sorø Kommune påtænker derfor at meddele dig en tilladelse til nedlæggelse af
stien med vilkår om etablering af en alternativ sti til et udsigtspunkt udenfor deklarationsridset, vist med gul signatur på kortbilaget (her). Tilladelsen vil desuden blive
givet på mere konkrete vilkår bl.a. hvordan stien skal etableres, at den skal vedligeholdes de første 5 år, og at beplantning, som skærmer for det nye udsigtspunkt skal fjernes og ikke må gentilplantes. Sidstnævnte vilkår vil begæres tinglyst på
ejendommen for ejers regning.

Lodsejeren har fået frist til at svare indtil d. 8. januar 2021.

DN Sorø følger tæt med i udviklingen af sagen.

(Seneste opdatering af teksten er fra 9. december 2020)

Den foreslåede sti er markeret med blå streg. Den gule streg er den eksisterende sti med rundtur til Præsteskoven. Med stiplet rød streg kan den tidligere markvej ses. Denne sti muliggjorde en rundtur med udsigt over Susådalen. Med ubrudt rød streg ses en mulig trampesti, som kunne muliggøre en rundtur for byens borgere, dog uden mulighed for reelt at opleve Susådalen på tæt hold.

Kompromisforslag af 17. januar 2017, fremsendt til Sorø Kommune, som har videresendt til ejeren. Gul linje afspejler den tidligere markvej, rød angiver deklarationsområdet, mens blå linje angiver stiforslaget, som vil sikre offentlighedens mulighed for  via en rundtur, at opleve Suså-dalen på relativt tæt hold.

Her gik den nedlagte markvej, ved hegnet i højre side.

Her løb den nedlagte markvej, Susådalen i baggrunden