DN Sorø anmoder hermed om, at Sorø Kommune træffer myndigheds afgørelse om, hvorvidt det udlån af arealet i lokalplan 52 området til motocross aktiviteter, som blev godkendt på TMUs møde den 27. januar 2021, er i overensstemmelse med lokalplanen. Og hvis udlånet ikke er i overensstemmelse med lokalplanen, og arealet fortsat ønskes udlånt, da meddeler dispensation fra lokalplanen. Begge dele med anvisning af ankeinstans.

Det er DN Sorøs umiddelbare opfattelse, at udlånet er i strid med lokalplanen. Efter § 3 må området kun anvendes til naturformål og kan af organiserede friluftsorganisationer kun benyttes til naturstudier eller lignende. Altså aktiviteter, der er med til at understøtte naturformålet

Hertil kommer, at det efter § 1 er lokalplanens formål, at udlægge området til naturformål med offentlig adgang for cyklende og gående. Altså entydigt fokus på naturformål.  Udlånet er efter vores opfattelse derfor også i strid med selve formålet i lokalplanen, hvorfra der ikke kan dispenseres.

Det er tydeligt, at lokalplanens ånd, såvel som bogstav, ønsker at området skal henligge som relativt uforstyrret naturområde. En ”slags vild med vilje” før dette endnu var blevet et italesat begreb. Hvis naturen får lov at være, vil den løbende påskønne tilliden, hvilket de mange ynglefugle jo tydeligt viser.

Der har allerede indfundet sig et enestående fugleliv i de 2 søer med en af de helt store bestande af ynglende grågæs, som i øvrigt sikrer yngleforhold for en lang række andre arter, både gråstrubet og toppet lappedykker, hvis tilstedeværelsen indikerer klart vand, da den jager ved hjælp af synet.

De mange og tætte krat er desuden blevet yngleplads for alle de småfugle, som har brug for at placere deres åbne reder i tæt krat, herunder nattergal, tornsanger, havesanger, munk, gærdesanger løvsanger, gransanger og gulbug. Hertil kommer, at de fine åløb i området rummer den smukke isfugl. Om den yngler på stedet er ikke undersøgt, men er absolut muligt.

Ingen af de nævnte fugle generes af motorvejen, men vil blive voldsomt forstyrret af massiv færdsel i hele yngletiden (1/4-15/7), ligesom oprydning i de mange krat vil indskrænke yngle mulighederne for stedets mange ynglefugle. Her er især grågåsen udsat, da den har behov for at anbringe reden, så den dækkes oppefra, og gerne anbringer reden et godt stykke fra søen. Grågåsen er i øvrigt på plads i yngleområdet allerede fra februar måned og lægger sine æg allerede i begyndelsen af april.

DN Sorø ser frem til Sorø Kommunes tilbagemelding.

Hilsen
Niels Hilker
formand for DN Sorø

Henvendelse er fremsendt til Sorø Kommune d. 20. februar 2021.

Kopi er fremsendt til de lokale medier ligeledes d. 20. februar 2021.

---

Nyt d. 15. marts 2021:
Efter henvendelse fra lokale borgere og ovenstående fra  DN Sorø besluttede Teknik- og Miljøudvalget på sit møde d. 10/3-21 "...at lytte til borgerne og ønsker ikke at udleje arealet til det ansøgte formål."
DN Sorø kan kun udtrykke sin tilfredshed med udfaldet.

Den aktuelle lokalplan - 52 kan læses her

TMUs beslutning kan læses her

Udkast til lejeaftalen kan læses her

Det tilhørende kortbilag kan læses her

 

Den store sø på arealet nord for motorvejen - lokalplan 52 Rolf Lehrmann
Den lille sø på arealet nord for motorvejen ved Haverup - lokalplan SK 52 Rolf Lehrmann