Lillevangsvej 4:

For udkastet til tilladelsen til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr 3a og 11ab, Døjringe By, Munke Bjergby, Lillevangsvej 4, 4180 Sorø (tilladelsen ses her) gør DN Sorø gældende, at vi ønsker, at det bliver vurderet om den ønskede råstofindvinding vil negativt kunne påvirke vandstanden i Tude Å og søområdet sydvest for graveområdet, og at dette udredes i forbindelse med en eventuel tilladelse til råstofindvinding på ejendommen. Der henvises til, at der i udkastet til tilladelse står på side 21: ” Den nærmeste recipient er en §3-beskyttet sø beliggende ca. 300 m sydvest for graveområdet. Tude Å står i forbindelse med denne.”

DN Sorø gør i særlig grad opmærksom på, at grusgravsområdet vil kunne være et potentielt nyt levested for strandtudsen. Strandtudsen er en Bilag IV-art. På Sjælland forekommer den kun på 5 lokaliteter, hvoraf grusgravsområdet umiddelbart øst for Munke Bjergby og nord for Døjringevej er eneste indlandslokalitet i Danmark. Det er vigtigt for arten, at der er temporære, lavvandede søer, som kan fungere som yngleområder. Derfor vil vi foreslå, at der i en del af området etableres mulighed for en eller flere sådanne søer. Vi henviser til den gældende nationale forvaltningsplan for strandtudsen udarbejdet af Miljøstyrelsen. Planen kan findes her.

Hele indsigelsen kan findes her 

Grusgraven ved Munke-Bjergby

Munke Bjergbyvej/Døjringevej 23:

For udkastet til tilladelsen til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. Nr. 9k, 9ck, 9ci, 9cf, 6e, 7d, 15p, 16f, 10bx Munke Bjergby By, Munke Bjergby, Munke Bjergbyvej/Døjringevej 23, Sorø Kommune (tilladelsen ses her  gør DN Sorø gældende, at en tilladelse vil bortgrave de eneste kendte ynglesøer for Bilag IV-arten Strandtudse.

En gennemgang af grusgravsområdet, som DN Sorø foretog i forbindelse med forberedelse af en offentlig tur d. 8. maj 2019 viste, at eneste ynglesøer i grusgravsområdet syd for Munkebjergbyvej, nord for Døjringevej, vest for Veddevej er i det område, som med tilladelsen yderligere ønskes gravet.

De to lavvandede søer var beliggende umiddelbart nord for Spejdergrunden med indkørsel fra Veddevej og rummede i forbindelse med besigtigelsen mindst 1.000 haletudser af Strandtudse. Der er efter alt at dømme tale om de eneste ynglevandhuller af arten i forbindelse med indlandsforekomsten ved Munke Bjergby, der samtidigt er eneste forekomst i indlandet på Sjælland – og kun en ud af 5 forekomster i Østdanmark.

Arten er på den danske rødliste og generelt meget sårbar og truet, jvf. den gældende forvaltningsplan for Strandtudsen udgivet af Naturstyrelsen, nu overtaget af Miljøstyrelsen

Det er DN Sorøs vurdering, at en tilladelse, som den anførte, vil ødelægge yngleområdet og størstedelen af fødesøgningsområdet for Strandtudsens indlandsforekomst ved Munke Bjergby, samt direkte slå størstedelen af bestanden ihjel, der normalt vil være nedgravet i dagtimerne, eller i yngletiden forekomme delvist i ynglevandhullerne.

Haletudser af Strandtudsen i den lavvandede sø i grusgraven

Den lavvandede ynglesø for strandtudsen

Vandføringen i Tude Å

Udover ovennævnte om Strandtudsen, mener DN Sorø, at der i en tilladelse bør redegøres for evt. negative effekter på vandføringen i Tude Å ved en sænkelse af grundvandsstanden i området som følge af øget gravning, jævnfør vores nylige klage over råstofindvinding ved Dyssevej, og det forhold, at Tudeåen løb tør i sommeren i 2018 nedstrøms Plantagevej. Det er ikke tidligere set, at åen er løbet tør om sommeren. Selvom sommeren var usædvanlig tør løb flere lignende vandløb på Vestsjælland ikke tør, hvorfor den intensive råstofindvindingen med dræning fra åen til omgivelserne og mindre tilløb af vand fra omgivelserne til åen er en sandsynlig årsag.

Vi mener, at forholdet om en øget dræning af Tude Å og evt. andre §3-beskyttede søer, moser og enge i nærheden af grusgravningsområdet bør udredes i grundlaget for en eventuel tilladelse til råstofindvinding. Vi henviser til, at §3-beskyttelsen i Naturbeskyttelsesloven også må gælde i forbindelse med sænkning af grundvand til skade for de beskyttede naturtyper.

Hele indsigelsen kan findes her 

 

DN Sorø er generelt meget bekymrede for forholdene omkring vores Åer, som er voldsomt påvirkede af grundvandssænkninger gennem årene, samtidig med at der findes meget få historiske målinger, selvom der i tilladelserne henvises til mål for vandmængderne i åerne, uden at disse mål altså kan hæftes op på foretagne relevante målinger.

DN Sorø er ligeledes meget bekymrede for forvaltningen af Bilag IV-arten Strandtudse, som Zoo-København er i gang med at etablere en national handlingsplan for og hvor den lille indlandsbestand ved Sorø er voldsom vigtig.

DN Sorø håber på en positiv behandling i Region Sjælland.

Bemærkningerne til de 2 udkast er fremsendt henholdsvis d. 4. juni og d. 18. juni 2019.