Lillevangsvej 4:

For udkastet til tilladelsen til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr 3a og 11ab, Døjringe By, Munke Bjergby, Lillevangsvej 4, 4180 Sorø (tilladelsen ses her) gør DN Sorø gældende, at vi ønsker, at det bliver vurderet om den ønskede råstofindvinding vil negativt kunne påvirke vandstanden i Tude Å og søområdet sydvest for graveområdet, og at dette udredes i forbindelse med en eventuel tilladelse til råstofindvinding på ejendommen. Der henvises til, at der i udkastet til tilladelse står på side 21: ” Den nærmeste recipient er en §3-beskyttet sø beliggende ca. 300 m sydvest for graveområdet. Tude Å står i forbindelse med denne.”

DN Sorø gør i særlig grad opmærksom på, at grusgravsområdet vil kunne være et potentielt nyt levested for strandtudsen. Strandtudsen er en Bilag IV-art. På Sjælland forekommer den kun på 5 lokaliteter, hvoraf grusgravsområdet umiddelbart øst for Munke Bjergby og nord for Døjringevej er eneste indlandslokalitet i Danmark. Det er vigtigt for arten, at der er temporære, lavvandede søer, som kan fungere som yngleområder. Derfor vil vi foreslå, at der i en del af området etableres mulighed for en eller flere sådanne søer. Vi henviser til den gældende nationale forvaltningsplan for strandtudsen udarbejdet af Miljøstyrelsen. Planen kan findes her.

Hele indsigelsen kan findes her 

Region Sjælland har den 15. juli 2019 meddelt tilladelse til indvinding af råstoffer på Lillevangsvej 4, matr.nr. 3a og 11ab Døjringe By, Munke Bjergby, se tilladelsen her

Bestyrelsen i DN Sorø har d. 20. august 2019 valgt ikke at gå videre med sagen, men i stedet koncentrere indsatsen for Strandtudsen i forbindelse med nedenstående sag.

Grusgraven ved Munke-Bjergby

Munke Bjergbyvej/Døjringevej 23:

For udkastet til tilladelsen til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. Nr. 9k, 9ck, 9ci, 9cf, 6e, 7d, 15p, 16f, 10bx Munke Bjergby By, Munke Bjergby, Munke Bjergbyvej/Døjringevej 23, Sorø Kommune (tilladelsen ses her  gør DN Sorø gældende, at en tilladelse vil bortgrave de eneste kendte ynglesøer for Bilag IV-arten Strandtudse.

En gennemgang af grusgravsområdet, som DN Sorø foretog i forbindelse med forberedelse af en offentlig tur d. 8. maj 2019 viste, at eneste ynglesøer i grusgravsområdet syd for Munkebjergbyvej, nord for Døjringevej, vest for Veddevej er i det område, som med tilladelsen yderligere ønskes gravet.

De to lavvandede søer var beliggende umiddelbart nord for Spejdergrunden med indkørsel fra Veddevej og rummede i forbindelse med besigtigelsen mindst 1.000 haletudser af Strandtudse. Der er efter alt at dømme tale om de eneste ynglevandhuller af arten i forbindelse med indlandsforekomsten ved Munke Bjergby, der samtidigt er eneste forekomst i indlandet på Sjælland – og kun en ud af 5 forekomster i Østdanmark.

Arten er på den danske rødliste og generelt meget sårbar og truet, jvf. den gældende forvaltningsplan for Strandtudsen udgivet af Naturstyrelsen, nu overtaget af Miljøstyrelsen

Det er DN Sorøs vurdering, at en tilladelse, som den anførte, vil ødelægge yngleområdet og størstedelen af fødesøgningsområdet for Strandtudsens indlandsforekomst ved Munke Bjergby, samt direkte slå størstedelen af bestanden ihjel, der normalt vil være nedgravet i dagtimerne, eller i yngletiden forekomme delvist i ynglevandhullerne.

Region Sjælland har d. 2. september 2019  meddelt afgørelse om tilladelse til indvinding af råstoffer på Munke Bjergbyvej/Døjringevej 23 i Munke Bjergby Sorø, tilladelsen kan ses her.

DN Sorøs bestyrelse har på et møde d. 17. september 2019 drøftet, at Region Sjælland den 2. september 2019 har meddelt endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Munke Bjergbyvej/Døjringevej 23. DN Sorø har i særlig grad fokus på, i hvilken grad tilladelsen tager hensyn til den bilag IV beskyttede standtudse.

I den forbindelse har DN Sorø d. 18. september 2019 sendt en række afklarende spørgsmål,som vi ser frem til at få besvaret  af Region Sjælland inden udløbet af 4 ugers fristen. Spørgsmålene kan ses her.

DN Sorø fik alene et svar fra Regionen, i form af en bekræftelse på at spørgsmålene var modtaget, inden deadline for indsendelse af en evt. klage til Miljø og Fødevareklagenævnet, så DN Sorø valgte at fremsende klagen d. 29. september, samtidig med at vi bad Regionen om fremadrettet at etablere en dialog med os, så vi sammen kan finde en løsning, der tilgodeser flest mulige hensyn.
Klagen kan læses her.

Den 7. oktober havde DN Sorø et møde i grusgraven sammen med udvinderne, NCC, og Region Sjælland for at få en snak om Strandtudsen og de kommende og igangværende gravninger. Det blev en god snak, som resulterede i at der skal indkaldes til et møde med deltagelse af alle parter, dvs. inkl. ejerene og Sorø Kommune, i gravning og beskyttelse af strandtudsen snarest muligt, for at finde et brugbart kompromis som tilgodeser alle interesser, også strandtudsens. 

Efterfølgende har DN Sorø været i dialog med henholdsvis NCC (indvinder), Region Sjælland (myndighed), Sorø Kommune og lodsejerne, for at etablere en aftale, som kan sikre fremtidige yngle- og fourageringsmuligheder for den sjældne og udryddelsestruede strandtudse. Der er udarbejdet et forslag, som DN Sorø godt kan gå ind for. Forslaget er til behandling i Region Sjælland.

I marts 2020 har DN Sorø aftalt med udvinderen - NCC, at vi med baggrund i aftalen (se her) trækker vores klage (er sket 18-03-2020) og at det aftalte skrab vil blive gennemført primo april 2020, forhåbentlig tidsnok for ynglesæsonen 2020.

DN Sorø har i øvrigt skrevet til Region Sjælland og Miljøstyrelsen for at fortælle om baggrunden for at klagen er trukket tilbage, hvilket er sket på baggrund af strandtudsens ynglemuligheder og samtidig pointere, at vi ikke er tilfredse med myndighedernes behandling af den truede bilag IV art Strandtudsen.

DN Sorø deltog d. 2. april 2020 i det aftalte skrab af 2 ynglesøer i råstofgraven i Munke Bjergby. En reportage fra skrabet kan læses her.

(Teksten opdateret d. 3. april 2020)

Haletudser af Strandtudsen i den lavvandede sø i grusgraven
Den lavvandede ynglesø for strandtudsen
Besigtigelse i råstofgraven ved Munke Bjergby. Deltagere: Jan Pedersen, nabo og DN aktiv i Natur- og fredningsgruppen, geolog Randi Onsberg Johansson, Region Sjælland regional udvikling, NCC ansat og Nanna Swane Lund, NCC
Rolf Lehrmann
Klar til skrab i råstofgraven i Munke Bjergby - chefgeolog Nanna Swane Lund, procesmedarbejder Peter Malchau, driftsleder Gert Knudsen og biolog Peter Henriksen
Rolf Lehrmann
De store maskiner skulle til for at skrabe den nye ynglesø
Rolf Lehrmann
Vanddybden på den nye ynglesø tjekkes. Ideelt vil være 40-50 cm nu, 20-30 cm til juni, 0 cm i august, 40-50 cm næste april.

Vandføringen i Tude Å

Udover ovennævnte om Strandtudsen, mener DN Sorø, at der i en tilladelse bør redegøres for evt. negative effekter på vandføringen i Tude Å ved en sænkelse af grundvandsstanden i området som følge af øget gravning, jævnfør vores nylige klage over råstofindvinding ved Dyssevej, og det forhold, at Tudeåen løb tør i sommeren i 2018 nedstrøms Plantagevej. Det er ikke tidligere set, at åen er løbet tør om sommeren. Selvom sommeren var usædvanlig tør løb flere lignende vandløb på Vestsjælland ikke tør, hvorfor den intensive råstofindvindingen med dræning fra åen til omgivelserne og mindre tilløb af vand fra omgivelserne til åen er en sandsynlig årsag.

Vi mener, at forholdet om en øget dræning af Tude Å og evt. andre §3-beskyttede søer, moser og enge i nærheden af grusgravningsområdet bør udredes i grundlaget for en eventuel tilladelse til råstofindvinding. Vi henviser til, at §3-beskyttelsen i Naturbeskyttelsesloven også må gælde i forbindelse med sænkning af grundvand til skade for de beskyttede naturtyper.

Hele indsigelsen kan findes her 

 

DN Sorø er generelt meget bekymrede for forholdene omkring vores Åer, som er voldsomt påvirkede af grundvandssænkninger gennem årene, samtidig med at der findes meget få historiske målinger, selvom der i tilladelserne henvises til mål for vandmængderne i åerne, uden at disse mål altså kan hæftes op på foretagne relevante målinger.

DN Sorø er ligeledes meget bekymrede for forvaltningen af Bilag IV-arten Strandtudse, som Zoo-København er i gang med at etablere en national handlingsplan for og hvor den lille indlandsbestand ved Sorø er voldsom vigtig.

DN Sorø håber på en positiv behandling i Region Sjælland.

Bemærkningerne til de 2 udkast er fremsendt henholdsvis d. 4. juni og d. 18. juni 2019.

Region Sjælland har efterfølgende meddelt gravetilladelse i begge tilfælde, disse kan ses ovenstående.

DN Sorøs bestyrelse har på et møde d. 17. september 2019 valgt at gå videre med sagen om tilladelsen til at indvinde råstoffer på Munke Bjergbyvej/Døjringevej 23, idet  DN Sorø i særlig grad har fokus på, i hvilken grad tilladelsen tager hensyn til den bilag IV beskyttede standtudse.

I den forbindelse har DN Sorø d. 18. september 2019 sendt en række afklarende spørgsmål, som vi ser frem til at få besvaret  af Region Sjælland inden udløbet af 4 ugers fristen (30. september 2019). Spørgsmålene kan ses her.

DN Sorø fik alene et svar fra Regionen, i form af en bekræftelse på at spørgsmålene var modtaget, inden deadline for indsendelse af en evt. klage til Miljø og Fødevareklagenævnet, så DN Sorø valgte at fremsende klagen d. 29. september, samtidig med at vi bad Regionen om fremadrettet at etablere en dialog med os, så vi sammen kan finde en løsning, der tilgodeser flest mulige hensyn.
Klagen kan læses her.