Vandløb i Sorø Kommune 

”Vandløb skal kunne løbe frit”

Sorø Kommune er beriget med store og små vandløb. Sjællands største vandløb, Suså, løber i kommunens sydgrænse og Åmose Å løber i nordgrænsen. Hertil kommer et netværk af mindre vandløb, mange med høj målsætning. Fælles for de fleste vandløb er, at de ikke opfylder den målsætning, der er fastsat i Regionplanen og ej heller i forhold til de kommende Vandplaner.

Der ligger en stor kommunal opgave i, at få målsætninger opfyldt inden 2015, som er lovkravet i Vandrammedirektivet. Dels skal vandkvaliteten forbedres i vandløbene og dels skal de fysiske forhold forbedres gennem omfattende vandløbsrestaurering samt mere miljøvenlig eller hel ophør af grødeskæring i mange vandløb.

 Gruppen beskæftiger sig med:

  •       At følge og give input til de kommunale handleplaner, der skal sikre målopfyldelse i vandløbene.
  •       Evt. selv give forslag til handleplan/restaureringsforslag i enkelte vandløb
  •       At fremme borgernes kendskab til vandløbene i Sorø kommune.
  •       At et/flere af gruppens medlemmer deltager som DN-repræsentant i vandløbssyn (i det omfang vi kan få lov til at deltage).

 Tidshorisont : gruppen er permanent

Tovholder : Jørgen Tybrind -> tybrind@os.dk